Νόμος 4070/12 - Άρθρο 80

Άρθρο 80: Τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος νόμου τροποποιούνται οι κάτωθι διατάξεις ως εξής:

 

α) Το άρθρο 1 παράγραφος 5 του νόμου 2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α/2000), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Α) Η εγκατάσταση σταθμού εκπομπής ή / και λήψης ραδιοσήματος και κατασκευής κεραίας χωρίς άδεια ή έγκριση, εφόσον αυτή απαιτείται, η χρήση σταθμού εκπομπής ραδιοσήματος χωρίς άδεια ή η παραχώρηση ηλεκτρικού ρεύματος σε εγκαταστάσεις άλλου, ο οποίος κατέχει ή λειτουργεί σταθμό εκπομπής ή/και λήψης ραδιοσήματος με ή χωρίς άδεια, η παραχώρηση της κατασκευής σε άλλον για την εγκατάσταση κεραίας χωρίς άδεια, εφόσον απαιτείται, καθώς και η παρεμπόδιση ή παρενόχληση των αρμόδιων οργάνων να πραγματοποιήσουν έλεγχο των σταθμών εκπομπής ή/και λήψης ραδιοσήματος και των εγκαταστάσεων αυτών ή η παροχή με δόλο εσφαλμένων πληροφοριών για την άσκηση του ελέγχου, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι 2 ετών και χρηματική ποινή από 7.500 € έως 38.000 €. Σε περίπτωση καταδίκης διατάσσεται η αφαίρεση της τυχόν υφιστάμενης άδειας και η δήμευση του εξοπλισμού του σταθμού και των συναφών εγκαταστάσεών του.

 

Β) Με φυλάκιση μέχρι 2 έτη τιμωρείται όποιος προκαλεί επιβλαβείς παρενοχλήσεις (παρεμβολές), διαπιστωμένες από την αρμόδια Αρχή, σε άλλο νόμιμο χρήστη, όπως και όποιος εκπέμπει χωρίς άδεια σε ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που δεν προβλέπεται για τη συγκεκριμένη υπηρεσία στον Εθνικό Κανονισμό Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω, αφαιρείται η τυχόν υφιστάμενη άδεια από το όργανο που την εξέδωσε. Επίσης κατάσχεται όλος ο εξοπλισμός του σταθμού και οι συναφείς εγκαταστάσεις και δημεύεται με αμετάκλητη απόφαση του ποινικού δικαστηρίου. Τα αδικήματα των περιπτώσεων Α' και Β' θεωρούνται αυτόφωρα, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 242 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

 

Γ) Με απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, μετά από τεχνική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας, στους κατόχους κατασκευών κεραιών στην ξηρά:

 

α) που δεν διαθέτουν άδεια ούτε πιστοποιητικό πληρότητας ή

 

β) που διαθέτουν άδεια ή πιστοποιητικό πληρότητας φακέλου τα οποία έχουν εκδοθεί επί τη βάσει ψευδών, ανακριβών ή παραποιημένων στοιχείων, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από 10.000 € μέχρι και 300.000 €. Θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση ιδίως η ψευδής αναγραφή ή η παραποίηση στοιχείων ή η υποτροπή.

 

Τα πρόστιμα αυτά αποτελούν έσοδα του Δημοσίου, συνυπολογίζονται στο ποσοστό εκ του αποθεματικού που καταβάλει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων στο Δημόσιο και εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).

 

Δ) Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, ύστερα από έκθεση των αρμόδιων οργάνων της Περιφέρειας, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο υπέρ της οικείας Περιφέρειας ύψους μέχρι 20.000 €, στους κατόχους κατασκευών κεραιών που δεν φροντίζουν για την κατεδάφιση των κατασκευών μετά την, για οποιονδήποτε λόγο, διακοπή λειτουργίας των κεραιών ή δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους, που προκύπτουν από τις διατάξεις περί σήμανσης των κατασκευών κεραιών.

 

Ε) Μετά από κοινοποίηση των ως άνω αποφάσεων επιβολής ποινών στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, ή με πρωτοβουλία αυτής, διατάσσεται η κατεδάφιση παράνομων ή μη λειτουργουσών κατασκευών κεραιών σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 267/1998 (ΦΕΚ 195/Α/1998).

 

ΣΤ) Η επιβολή των ως άνω διοικητικών προστίμων δεν υποκαθιστά τυχόν άλλες ποινές που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Τυχόν άσκηση των προβλεπόμενων διοικητικών ή ένδικων μέσων δεν αναστέλλει την είσπραξη του προστίμου. Εφόσον τα πρόστιμα εξοφλούνται εντός μηνός από την έκδοση της σχετικής απόφασης επιβολής τους, και μόνον τότε, μειώνονται αυτομάτως κατά 30%. Μετά την παρέλευση του μηνός η είσπραξη των προστίμων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.}

 

β) Στο άρθρο 186 Αρμοδιότητες Περιφερειών, του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), τομέας Ε. Μεταφορών - Επικοινωνιών προστίθεται νέα παράγραφος 40, ως εξής:

 

{40. Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα σύμφωνα με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις 50268/5137/2007 (ΦΕΚ 1853/Β/2007) και 15492/1178/05/2007 (ΦΕΚ 523/Β/2007) και ο καθορισμός των οργάνων τήρησης αυτών.}

 

γ) Στο τέλος του εδαφίου δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 220/1971 (ΦΕΚ 63/Α/1971) προστίθεται η εξής φράση:

 

{ή από τη Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας (ΣΠΟΑ) της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, να του έχουν χορηγηθεί τα πιστοποιητικά παρακολούθησης των προγραμμάτων Εισαγωγικής Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιακών - Α' κύκλου και Προχωρημένης Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιακών και να ανήκει στον κλάδο Τηλεπικοινωνιακών (ΠΕ3 ή ΤΕ3) της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.}

 

δ) H παράγραφος 1 του άρθρου 4 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 220/1971 (ΦΕΚ 63/Α/1971) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η εξέταση των υποψηφίων για την απόκτηση Γενικού Πτυχίου Χειριστού Ασυρμάτου (Γενικού Πτυχίου Ραδιοτηλεγραφητή ή Γενικού Πτυχίου Ραδιοτηλεφωνητή) διενεργείται από πενταμελή Επιτροπή αποτελούμενη από δύο υπαλλήλους του Δημοσίου, δύο εκπροσώπους του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠ) και έναν εμπειρογνώμονα. Όλα τα μέλη που μετέχουν στην Επιτροπή πρέπει να κατέχουν τίτλο σπουδών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων συναφή με το αντικείμενο της εξέτασης. Η λειτουργία της Επιτροπής παρακολουθείται και υποστηρίζεται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων.}

 

ε) Οι παράγραφοι 20 και 21 του τομέα Ε Μεταφορών - Επικοινωνιών, του άρθρου 186 Αρμοδιότητες Περιφερειών του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) τροποποιούνται ως ακολούθως:

 

{20. Η επιβολή διοικητικών κυρώσεων στους παραβάτες των κανονισμών λειτουργίας ερασιτεχνικών και ραδιοσταθμών CB.

 

21. Η χορήγηση αδειών κατασκευής, κατοχής, εγκατάστασης και λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου, καθώς και η ανάκληση αδειών λειτουργίας αυτών.}

 

στ) To άρθρο 13 του νόμου 3592/2007 (ΦΕΚ 161/Α/2007) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 13: Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση και ραδιόφωνο

 

1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου αφορούν αποκλειστικά επίγεια ψηφιακή τηλεόραση και ραδιόφωνο. Η παροχή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών υπηρεσιών μέσω επίγειας ψηφιακής τεχνολογίας με χρήση ραδιοσυχνοτήτων που έχουν χορηγηθεί για την εκπομπή τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού ψηφιακού σήματος, αποτελεί παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία και προϋποθέτει τον πάροχο δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τον πάροχο περιεχομένου. Ο πάροχος δικτύου και ο πάροχος περιεχομένου απαιτείται να είναι διαφορετικά νομικά πρόσωπα, με την επιφύλαξη του καθεστώτος που διέπει τη λειτουργία της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης.

 

2. Στον πάροχο δικτύου χορηγούνται δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Για τον πάροχο δικτύου, η κατά τα ως άνω παροχή ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών λαμβάνει χώρα υπό το καθεστώς Γενικής Αδείας και σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ο πάροχος δικτύου παρέχει υπηρεσίες πολυπλεξίας στους παρόχους περιεχομένου.

 

3. Για τον πάροχο περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής απαιτείται, πριν την έναρξη εκπομπής, η χορήγηση άδειας κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας. Η διαγωνιστική διαδικασία διεξάγεται από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης το οποίο εκδίδει και τη σχετική προκήρυξη.

 

4. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης, μετά από γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, καθορίζονται τα κριτήρια αδειοδότησης, οι συντελεστές βαρύτητας αυτών, το πλαίσιο διαδικασίας αδειοδότησης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη χορήγηση αδειών.

 

Οι διατάξεις των παραγράφων 5, 7, 8)α, 8)β και 8)γ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20 του άρθρου 6 του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως.

 

5. Με απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης, μετά από γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και δημόσια διαβούλευση, καθορίζεται ο αριθμός των αδειών παρόχου περιεχομένου ανά κατηγορία λήψης (ελεύθερης ή συνδρομητικής), εμβέλειας (εθνική ή περιφερειακή) και χαρακτήρα του προγράμματος (ενημερωτικός ή μη ενημερωτικός).

 

Προκηρύξεις από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης είναι δυνατό να εκδίδονται ξεχωριστά ανά κατηγορία αδειών.

 

Με την προκήρυξη καθορίζονται τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι, κατά τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας αδειοδότησης, για την απόδειξη της συνδρομής των προϋποθέσεων συμμετοχής τους στη διαγωνιστική διαδικασία αδειοδότησης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Οι συμμετέχοντες στη διαγωνιστική διαδικασία καταβάλλουν στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης παράβολο συμμετοχής, το ύψος του οποίου καθορίζεται από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης στη σχετική προκήρυξη. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, μετά το πέρας της διαγωνιστικής διαδικασίας, καταρτίζει πίνακα στον οποίο, με βάση τη βαθμολογία που συγκέντρωσαν, κατατάσσονται κατά σειρά οι υποψήφιοι, ανάλογα με την κατηγορία για την οποία αιτήθηκαν τη χορήγηση άδειας. Οι άδειες παροχής περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης χορηγούνται από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης στους συμμετέχοντες στη διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής τους.

 

Ως προς τους όρους και το περιεχόμενο της άδειας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 του άρθρου 11 του παρόντος.

 

6. Οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου, καθώς και οι διατάξεις των παραγράφων 4, 6, 7, 8, 9)α έως 9)δ, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 και 18 του άρθρου 8 του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται αναλόγως και για τη χορήγηση αδειών σε παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής ραδιοφωνικής ευρυεκπομπής.

 

7. Όσοι έχουν λάβει, κατά τα ως άνω, άδεια παρόχου περιεχομένου, υποχρεούνται να συμβάλλονται εντός έτους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της άδειας με νόμιμα αδειοδοτημένο από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων πάροχο δικτύου, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

 

8. Η παροχή περιεχομένου επίγειας ψηφιακής ραδιοτηλεοπτικής ευρυεκπομπής λαμβάνει χώρα, κατά τα λοιπά, σύμφωνα με τις σχετικές κείμενες διατάξεις της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

 

9. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης, μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, καθορίζονται οι Χάρτες Συχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής τηλεοπτικού σήματος. Ειδικότερα, με τους Χάρτες Συχνοτήτων δύνανται να καθορίζονται οι συχνότητες, οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές εκπομπής που πρέπει να πληρούν οι πάροχοι δικτύου, συμπεριλαμβανομένης και της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, οι περιορισμοί εκπομπής στους οποίους υπόκεινται οι πάροχοι δικτύου, τα επιτρεπτά κέντρα εκπομπής, η γεωγραφική περιοχή κάλυψης του κάθε κέντρου εκπομπής, καθώς και η διαδικασία περιοδικού ελέγχου των ανωτέρω περιορισμών εκπομπής.

 

Οι ως άνω Χάρτες Συχνοτήτων διαμορφώνονται σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση Τηλεπικοινωνιών, τον προσαρτημένο σε αυτήν Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών και τις Διεθνείς Συμβάσεις εκχώρησης συχνοτήτων.

 

Η δικτύωση μεταξύ τηλεοπτικών πομπών δεν επιτρέπεται να γίνεται με χρήση συχνοτήτων που έχουν χορηγηθεί για την εκπομπή τηλεοπτικού σήματος. Εάν η συμμόρφωση σε διεθνείς κανόνες επιβάλλει την τροποποίηση του Χάρτη Συχνοτήτων, οι πάροχοι δικτύου, συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, υποχρεούνται να αποδεχθούν τη συχνότητα ή τις συχνότητες και τις τεχνικές προδιαγραφές που θα προβλεφθούν με την τροποποίηση αυτή και να εκπέμψουν εντός του χρονικού διαστήματος και στη συχνότητα που θα καθοριστούν από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων υπό τις νέες προδιαγραφές.

 

10. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται θέματα αντίστοιχα με αυτά της προηγούμενης παραγράφου για τη μετάδοση επίγειας ψηφιακής ραδιοφωνικής ευρυεκπομπής.}

 

ζ) Το εδάφιο β' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 3592/2007 (ΦΕΚ 161/Α/2007) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. β) η παροχή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών υπηρεσιών, μέσω επίγειας ψηφιακής τεχνολογίας, με χρήση συχνοτήτων που έχουν χορηγηθεί για την εκπομπή τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού ψηφιακού σήματος.}

 

η) Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 του νόμου 3592/2007 (ΦΕΚ 161/Α/2007) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Η παροχή τηλεοπτικών υπηρεσιών της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος.}

 

θ) Η περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του νόμου 3592/2007 (ΦΕΚ 161/Α/2007) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. α) Η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, πέραν των υφιστάμενων ψηφιακών προγραμμάτων της, υποχρεούται, μέσω των ψηφιακών συχνοτήτων της, να εκπέμπει ψηφιακά το πρόγραμμα της Βουλής των Ελλήνων. Η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση μπορεί να αναθέτει σε φορείς του δημόσιου τομέα την παραγωγή προγράμματος που θα εκπέμπεται ψηφιακά, το κόστος του οποίου αναλαμβάνουν οι φορείς αυτοί. Μέσω των ψηφιακών συχνοτήτων της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης μπορεί να αναμεταδίδονται διεθνή ξενόγλωσσα προγράμματα.}

 

ι) Η παράγραφος 4 του άρθρου 14 του νόμου 3592/2007 (ΦΕΚ 161/Α/2007) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Η μετάδοση και πολυπλεξία του προγράμματος των τηλεοπτικών σταθμών εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας με ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να αναλαμβάνεται από φορέα που θα συσταθεί από τους τηλεοπτικούς σταθμούς που μεταδίδονται ψηφιακά ή από φορέα με τους οποίους αυτοί θα συμβληθούν, εξαιρουμένης της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης.}

 

ι)α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 15 του νόμου 3592/2007 (ΦΕΚ 161/Α/2007) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω ευρυζωνικών δικτύων προϋποθέτει τον πάροχο δικτύου και τον πάροχο περιεχομένου, οι οποίοι μπορεί να είναι το ίδιο ή και διαφορετικά νομικά πρόσωπα.

 

ι)β) Η παράγραφος 18 του άρθρου 11 του νόμου 3592/2007 (ΦΕΚ 161/Α/2007) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{18. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται και χωροθετούνται συγκεκριμένα ακίνητα για τη λειτουργία των πάρκων κεραιών. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδίδεται μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, καθορίζονται ο τρόπος οργάνωσης των πάρκων κεραιών, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την υποχρεωτική τοποθέτηση των κατασκευών κεραιών εντός αυτών, καθώς και το χρονοδιάγραμμα μετακίνησης των ήδη υφιστάμενων κεραιών, οι όροι και οι διαδικασίες ανάδειξης των διαχειριστών των πάρκων κεραιών, εφόσον η παρουσία τους κρίνεται σκόπιμη, οι υποχρεώσεις των διαχειριστών και των κατόχων των εγκατεστημένων εντός των πάρκων κεραιών κατασκευών κεραιών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.}

 

ι)γ) Η περίπτωση β' της παραγράφου 7 του άρθρου 14 του νόμου 3592/2007 (ΦΕΚ 161/Α/2007) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι αναλογικές συχνότητες για τη μετάδοση συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών με αναλογική μορφή οι οποίες απελευθερώνονται κατά τα προβλεπόμενα στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 7 του άρθρου 14 διατίθενται προς χρήση με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η ισχύς της παρούσας παύει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του νόμου 4038/2012.}

 

ι)δ) Το εδάφιο 2.1.3 της παραγράφου 2.1 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 151/2004 (ΦΕΚ 107/Α/2004) μεταφέρεται στο τέλος της παραγράφου 2.4 του ίδιου άρθρου και λαμβάνει την αρίθμηση 2.4.5 με αντίστοιχη μεταβολή στο σχεδιάγραμμα του οργανισμού του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 151/2004 (ΦΕΚ 107/Α/2004).

 

ι)ε) Στο τέλος του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος 151/2004 (ΦΕΚ 107/Α/2004) προστίθεται παράγραφος 7 ως ακολούθως:

 

{7. Προβαίνει ως αρμόδια μονάδα σε άμεση αναζήτηση των απαραίτητων πληροφοριών για τον εντοπισμό της θέσης καλούντος στο 112 σύμφωνα με την Πράξη της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών για την επεξεργασία κλήσεων έκτακτης ανάγκης για την παροχή πληροφοριών στους αρμόδιους για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης φορείς, όπως κάθε φορά ισχύει και τη γνωστοποίηση - ανάθεση των απαραίτητων στοιχείων στον αρμόδιο επιχειρησιακά φορέα έκτακτης ανάγκης.}

 

ι)στ) Στο άρθρο 9 του προεδρικού διατάγματος 151/2004 (ΦΕΚ 107/Α/2004) προστίθεται ως πρώτο εδάφιο το ακόλουθο:

 

{Το Τμήμα Διαχείρισης του Ενιαίου Αριθμού Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης 112 υπάγεται στη Διεύθυνση Οικονομικού και Διοικητικής Υποστήριξης.}

 

Στο ίδιο άρθρο προστίθεται δεύτερη και τρίτη παράγραφος ως ακολούθως:

 

{Επίσης είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση των θεμάτων λειτουργίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Αριθμού Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης 112, που αφορούν την εφαρμογή του πλαισίου υλοποίησης και λειτουργίας του 112 σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, τη συνεργασία με τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, την εισήγηση θεσμικών ρυθμίσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας της ΥΚΕΑ 112, την ενημέρωση του κοινού για το 112 και για τη δυνατότητα εντοπισμού της θέσης του καλούντος, τη συνεργασία με αντίστοιχους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς φορείς κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα που αφορούν το 112, την παροχή στοιχείων για τη λειτουργία της υπηρεσίας του 112 σε εθνικούς και διεθνείς φορείς και την παρακολούθηση κάθε άλλου συναφούς με το 112 θέματος.

 

Για τη στελέχωση του Τμήματος Διαχείρισης του Ενιαίου Αριθμού Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης 112 εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 25 παράγραφος α' και γ', του άρθρου 26 παράγραφος 2, του άρθρου 27 και του άρθρου 28 παράγραφος 3.}

 

ι)ζ) Στο τέλος του άρθρου 20 του προεδρικού διατάγματος 151/2004 (ΦΕΚ 107/Α/2004) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Η Διεύθυνση Οικονομικού και Διοικητικής Υποστήριξης είναι επίσης αρμόδια για τη διαχείριση θεμάτων που αφορούν τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Αριθμό Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης 112.}

 

ι)η) Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετά από αιτιολογημένη γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, εφόσον αθροιστικά επί τετράμηνο δεν υφίσταται πλήρης εκμετάλλευση πολυπλέκτη, δηλαδή αυτός κατ' ελάχιστον δεν περιέχει τέσσερις ροές ψηφιακών δεδομένων εκπομπής κοινής ευκρίνειας (SD) ή μειωμένο αριθμό ροών ανάλογα με την ύπαρξη εκπομπής υψηλής ευκρίνειας (HD), δύναται να αφαιρείται η εκμετάλλευση του πολυπλέκτη, από τον πάροχο δικτύου που έχει τα σχετικά δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, εφόσον το περιεχόμενό του μπορεί να μεταδοθεί από τους υπόλοιπους πολυπλέκτες που ο πάροχος διαθέτει. Η εκμετάλλευση του πολυπλέκτη δύναται να διατεθεί ως πανελλήνιας ή περιφερειακής εμβέλειας για μετάδοση ψηφιακού περιεχομένου.

 

Στην απόφαση αυτή μπορεί να προβλεφθεί για τον πάροχο δικτύου χρόνος υποχρεωτικής συνέχισης της παροχής υπηρεσιών πολυπλεξίας από αυτόν έως ότου του δοθεί εντολή διακοπής χρήσης του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του νόμου 4339/2015 (ΦΕΚ 133/Α/2015), με την παράγραφο 3 του άρθρου 55 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017).

 

2. Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος καταργούνται:

 

α) Ο νόμος 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α/2006), όπως έχει τροποποιηθεί και ίσχυε μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, με εξαίρεση την παράγραφο 2 του άρθρου 70, το άρθρο 73 και τις διατάξεις που αφορούν τον τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.

 

β) Η υπ' αριθμόν 44465/27-12-2001 (ΦΕΚ 7/Β/2002) υπουργική απόφαση,

 

γ) Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 123/1998 (ΦΕΚ 103/Α/1998) σχετικά με την κατάργηση των περιορισμών στη χρήση καλωδιακών τηλεοπτικών δικτύων για την παροχή απελευθερωμένων υπηρεσιών, σε προσαρμογή προς την Οδηγία 1990/388/ΕΟΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 1995/51/ΕΚ.

 

δ) Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 124/1998 (ΦΕΚ 103/Α/1998) περί κινητών και προσωπικών επικοινωνιών σε προσαρμογή προς την Οδηγία 1990/388/ΕΟΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 1996/2/ΕΚ.

 

ε) Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 212/1997 (ΦΕΚ 166/Α/1997) περί εναρμονίσεως της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 1994/46/ΕΚ.

 

στ) Τα προεδρικά διατάγματα [ΠΔ] 165/1999 (ΦΕΚ 159/Α/1999), [ΠΔ] 181/1999 (ΦΕΚ 170/Α/1999) και [ΠΔ] 40/1996 (ΦΕΚ 27/Α/1996), όπως ισχύουν, καθώς και το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 157/1999 (ΦΕΚ 153/Α/1999).

 

ζ) Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 388/2002 (ΦΕΚ 335/Α/2002).

 

η) Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη νόμου, προεδρικού διατάγματος, υπουργικής απόφασης ή απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή κατά το μέρος που ρυθμίζει κατά διάφορο τρόπο θέματα που ρυθμίζονται με τον παρόντα νόμο.

 

θ) Κάθε γενική ή ειδική διάταξη, γενικού ή ειδικού νόμου ή διατάγματος ή απόφασης, σχετική με τη διαδικασία έκδοσης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ειδικών ραδιοδικτύων, που είναι αντίθετη με τον παρόντα νόμο. Ειδικότερα καταργούνται:

 

α)α) Από το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 1244/1972 (ΦΕΚ 181/Α/1972), όπως ισχύει, τα άρθρα 9 και 10.

 

β)β) Από το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 271/1976 (ΦΕΚ 102/Α/1976), όπως τροποποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα 347/1986, το άρθρο 1 παράγραφος 9 εδάφια θ' και ι)β' αυτού.

 

γ)γ) Η υπ' αριθμόν [Α] 15917/1982 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 896/Β/1982).

 

δ)δ) Από το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 482/1987 (ΦΕΚ 220/Α/1987) τα άρθρα 1 παράγραφος 2, 2 παράγραφοι 1 και 5.

 

ε)ε) Από το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 587/1988 (ΦΕΚ 282/Α/1988) το άρθρο 5 παράγραφοι 1, 5, 6, 7 και 8.

 

ι) Οι περιπτώσεις 27 της παραγράφου Α.Ι.Ι.γ και 22 της παραγράφου Β.Μ.β.ε του Δεύτερου Κεφαλαίου Α' του Παραρτήματος του προεδρικού διατάγματος 43/2002 (ΦΕΚ 43/Α/2002).

 

ι)α) Το άρθρο 16 του νόμου 3592/2007 (ΦΕΚ 161/Α/2007).

 

ι)β) Η παράγραφος 11 του τομέα Ζ Υγείας, του άρθρου 186 Αρμοδιότητες Περιφερειών του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

ι)γ) Το εδάφιο Από 20-07-2009 στα Μικτά Συνεργεία Ελέγχου και στις Νομαρχιακές Επιτροπές Ακροάσεων του άρθρου 15 της παρούσας περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένα πρόσωπο ανά όργανο, που διαθέτει Πιστοποιητικό Επόπτη Αγοράς για Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (ΗΜΣ) της παραγράφου 3 του άρθρου 14 της κοινής υπουργικής απόφασης [Α] 50268/5137/2007 (ΦΕΚ 1853/Β/2007).

 

ι)δ) Η παράγραφος 5 του άρθρου 14 του νόμου 3592/2007 (ΦΕΚ 161/Α/2007).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.