Νόμος 4070/12 - Άρθρο 81

Άρθρο 81: Τελικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με προεδρικό διάταγμα, μετά από πρόταση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις (όπως προδιαγραφές) που πρέπει να πληροί η μελέτη, η υλοποίηση, η λειτουργία και η επίβλεψη, Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Συστημάτων Πληροφορικής, οι κυρώσεις και λοιπές συνέπειες που συνεπάγεται η παράβαση των εν λόγω απαιτήσεων, η πιστοποίηση της εκπλήρωσης των ως άνω απαιτήσεων και ο έλεγχός τους, καθώς και κάθε άλλο συναφές με τα ανωτέρω θέμα.

 

2. Με προεδρικό διάταγμα, μετά από πρόταση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθορίζονται για τους τομείς Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Συστημάτων Πληροφορικής οι αντίστοιχες άδειες άσκησης επαγγέλματος για τις δραστηριότητες της παραγράφου 1 του παρόντος, οι απαιτήσεις (τίτλοι σπουδών και ισοτιμίες, προϋπηρεσίες, δικαιολογητικά), οι διαδικασίες χορήγησης των σχετικών αδειών άσκησης επαγγέλματος, όπου δεν υπάρχουν σχετικές ρυθμίσεις, και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα.

 

3. Με προεδρικό διάταγμα, μετά από πρόταση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις (όπως οι προδιαγραφές) που πρέπει να πληροί η μελέτη, η κατασκευή, η συντήρηση, η λειτουργία και η επίβλεψη ηλεκτρονικών - ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων της Β' ειδικότητας), οι κυρώσεις και λοιπές συνέπειες που συνεπάγεται η παράβαση των εν λόγω απαιτήσεων, η πιστοποίηση της εκπλήρωσης των ως άνω απαιτήσεων και ο έλεγχός τους, καθώς και κάθε άλλο συναφές με τα ανωτέρω θέμα.

 

4. Όπου στις διατάξεις που διατηρούνται σε ισχύ μνημονεύεται ο όρος τηλεπικοινωνίες και τα παράγωγα αυτού, νοούνται οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

 

5. Το προβλεπόμενο στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2644/1998 (ΦΕΚ 233/Α/1998) αίτημα για την ανανέωση της άδειας παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω καλωδιακών δικτύων ή δορυφόρου μπορεί να υποβληθεί στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, εντός των 3 τελευταίων ετών πριν από τη λήξη της διάρκειάς της.

 

6. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 9 παραγράφου 7 του νόμου [Ν] 2644/1998 (ΦΕΚ 233/Α/1998) ετήσιο οικονομικό αντάλλαγμα το οποίο οφείλει να καταβάλλει η κάτοχος άδειας συνδρομητικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου ή καλωδιακών δικτύων, καθορίζεται στο 0,5% επί των αντίστοιχων ακαθάριστων εσόδων της, αυξανόμενο κάθε δύο έτη κατά το ίδιο ποσοστό (0,5% για το πρώτο και δεύτερο έτος, 1% για το τρίτο και τέταρτο έτος κ.λ.π.) και μέχρι του ποσοστού του 3% επί των ανωτέρω εσόδων κατ' ανώτατο όριο.

 

7. Όπου στις διατάξεις του νόμου 3592/2007 γίνεται αναφορά στις ρυθμίσεις του νόμου 3431/2006 νοείται στις αντίστοιχες του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.