Νόμος 4427/16 - Άρθρο 76

Άρθρο 76: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 66 του παρόντος:

 

α. Εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του ισχύοντος, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, Οργανισμού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 52/2012 (ΦΕΚ 102/Α/2012), καθώς και οι λοιπές διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία αυτής.

 

β. Για την ομαλή μετάβαση στις νέες δομές, όπως περιγράφονται στον παρόντα νόμο:

 

α)α) Μέχρι την επιλογή Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, σύμφωνα με το άρθρο 2, χρέη Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας εκτελεί ο υπηρετών Διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

 

β)β) Ο υπηρετών κατά τη δημοσίευση του παρόντος Διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, συνεχίζει να εκτελεί τα καθήκοντα του ως Διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του παρόντος νόμου μέχρι τη λήξη της θητείας του. Από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος ως άνω Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 28 για την επιλογή Διοικητή Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

 

γ)γ) Το προσωπικό που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υπηρετεί στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, διατηρεί χωρίς καμία μεταβολή το υπηρεσιακό και μισθολογικό καθεστώς που το διέπει και αξιοποιείται στο σύνολο του για την κάλυψη των αναγκών τόσο της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας όσο και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Διοικητή, το προσωπικό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας κατανέμεται και τοποθετείται στις οργανικές μονάδες της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σύμφωνα με τα τυπικά προσόντα και τον κλάδο ένταξης τους.

 

δ)δ) Από την έκδοση της ως άνω υπουργικής απόφασης και για χρονικό διάστημα 6 μηνών, κατόπιν αιτιολογημένης προς τούτο εισήγησης των Διοικητών Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας μπορεί να εκδοθεί απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με την οποία να τροποποιείται η αρχική κατανομή οργανικών θέσεων και η τοποθέτηση του προσωπικού με σκοπό την αντιμετώπιση προβλημάτων ανεπαρκούς στελέχωσης ή δυσλειτουργίας οργανικών μονάδων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Η τροποποίηση της αρχικής κατανομής και τοποθέτησης προσωπικού γίνεται σύμφωνα με τα τυπικά προσόντα και τον κλάδο ένταξης του προσωπικού.

 

γ. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες λειτουργίας αεροδρομίων στα παραχωρηθέντα δια συμβάσεων αεροδρόμια έως την παράδοση των αεροδρομίων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εκάστοτε σύμβασης παραχώρησης.

 

δ. Το άρθρο 34 του νόμου 2682/1999 (ΦΕΚ 16/Α/1999), όπως ισχύει, διατηρείται σε ισχύ εκτός της παραγράφου 6 αυτού, η οποία καταργείται.

 

ε. Το άρθρο 34Α του νόμου 2682/1999 (ΦΕΚ 16/Α/1999), όπως ισχύει, διατηρείται σε ισχύ, εκτός της παραγράφου 5 αυτού, η οποία καταργείται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 41 του νόμου 4599/2019 (ΦΕΚ 40/Α/2019), με την παράγραφο 2 του άρθρου 51 του νόμου 4663/2020 (ΦΕΚ 30/Α/2020).

 

2. Εξακολουθεί να ισχύει κάθε άλλη ειδική διάταξη που περιλαμβάνεται στις εκάστοτε κυρωθείσες με νόμο συμβάσεις παραχώρησης της διαχείρισης αερολιμένων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 117 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.