Νόμος 4472/17 - Άρθρο 117

Άρθρο 117


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην αρχή του άρθρου 76 του νόμου 4427/2016 τίθεται ο αριθμός 1.

 

2. Η περίπτωση στ' του ιδίου άρθρου αναριθμείται σε παράγραφο 2.

 

3. Μετά την υποπερίπτωση γ)γ' της περίπτωσης β' της νέας παραγράφου 1 προστίθεται υποπερίπτωση δ)δ' ως εξής:

 

{Με την πάροδο 6 μηνών από την εφαρμογή της ως άνω υπουργικής απόφασης και πάντως όχι αργότερα από τις 30-09-2018, κατόπιν αιτιολογημένης προς τούτο εισήγησης των Διοικητών Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας μπορεί να εκδοθεί απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με την οποία να τροποποιείται η αρχική κατανομή οργανικών θέσεων και η τοποθέτηση του προσωπικού με σκοπό την αντιμετώπιση προβλημάτων ανεπαρκούς στελέχωσης ή δυσλειτουργίας οργανικών μονάδων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Η τροποποίηση της αρχικής κατανομής και τοποθέτησης προσωπικού γίνεται σύμφωνα με τα τυπικά προσόντα και τον κλάδο ένταξης του προσωπικού.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.