Νόμος 4472/17 - Άρθρο 118

Άρθρο 118: Ηλεκτρονικό μητρώο συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗΤΕ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών (ΓΓΥ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ηλεκτρονικό μητρώο συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και έργων παραχώρησης του νόμου 4413/2016 (ΦΕΚ 148/Α/2016) (ΜΗΤΕ), που περιλαμβάνει:

 

α) το Μητρώο Φυσικών Προσώπων Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΜΗΦΥΠΤΕ) και

β) το Μητρώο Επιχειρήσεων Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΜΗΕΤΕ).

 

Για τους σκοπούς του παρόντος νοούνται ως:

 

α) δημόσιο έργο, το έργο κατά την έννοια της περίπτωσης 7 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016), που ανατίθεται από τις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου Ι και ΙΙ του νόμου 4412/2016,

 

β) ιδιωτικό έργο, το έργο κατά την έννοια της περίπτωσης 7 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) που ανατίθεται από οποιονδήποτε άλλον, πλην των αναφερομένων στην περίπτωση α',

 

γ) δημόσια μελέτη και δημόσιες τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες, αντίστοιχα η μελέτη και η παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά την έννοια της περίπτωσης α' της υποπαραγράφου 9 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 4412/2016, που ανατίθεται από αναθέτουσες αρχές και φορείς του Βιβλίου Ι και ΙΙ του νόμου 4412/2016,

 

δ) ιδιωτική μελέτη και ιδιωτικές τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες, αντίστοιχα η μελέτη και η παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά την έννοια της περίπτωσης α της υποπαράγραφος 9 της παραγράφου 1 του νόμου 4412/2016, που ανατίθεται από οποιονδήποτε άλλον πλην των αναφερομένων στην περίπτωση γ' και

 

ε) έργο παραχώρησης, το έργο κατά την έννοια της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του νόμου 4413/2016, που ανατίθεται στα πλαίσια σύμβασης παραχώρησης έργου του στοιχείου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 4413/2016.

 

2. Στους σκοπούς των ΜΗΤΕ περιλαμβάνεται ιδίως:

 

α) η ηλεκτρονική τήρηση που αφορά, ειδικότερα, στη συλλογή, καταχώριση, έλεγχο και επαλήθευση των στοιχείων και δικαιολογητικών των φυσικών και νομικών προσώπων που εγγράφονται σε αυτά, καθώς και στην παρακολούθηση και καταχώριση των μεταβολών κατάστασής τους,

 

β) η έκδοση και χορήγηση βεβαιώσεων, πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων, όπου απαιτείται, εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική εκτύπωση αυτών από τον χρήστη του συστήματος,

 

γ) η καταχώριση των αποτελεσμάτων του πειθαρχικού ελέγχου των εγγραφόμενων οικονομικών φορέων στα ΜΗΤΕ,

 

δ) η έκδοση βεβαίωσης αναφορικά με την καταλληλότητα για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των εγγραφόμενων επιχειρήσεων στα Μητρώα,

 

ε) η διασύνδεση με λοιπά μητρώα που τηρούνται στα οικεία επιμελητήρια και συλλόγους και αφορούν στις αδειοδοτήσεις ή πιστοποιήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων για την έκδοση χορήγησης βεβαιώσεων και πιστοποιητικών.

 

3. Η Γενική Γραμματεία Υποδομών δύναται να αναθέτει υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 12 του νόμου 4412/2016 τη διαχείριση και λειτουργία του Μητρώου Φυσικών Προσώπων Παραγωγής Τεχνικών Έργων της προηγούμενης παραγράφου στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, καθώς και στα αρμόδια επιμελητήρια και συλλόγους δημοσίου δικαίου διατηρώντας την κυριότητα, αποκλειστική αρμοδιότητα, εποπτεία και έλεγχο επ' αυτού, δυνάμενη, οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, να την ανακαλέσει. Η διαχείριση και λειτουργία του Μητρώου Επιχειρήσεων Τεχνικών Έργων πραγματοποιείται από την αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Υποδομών. Με απόφαση και Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού, που εποπτεύει τα επιμελητήρια και τους επαγγελματικούς συλλόγους ορίζονται τα ειδικότερα τεχνικά θέματα και λεπτομέρειες της διαχείρισης και λειτουργίας των Μητρώων Φυσικών Προσώπων Παραγωγής Τεχνικών Έργων και οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικό με τα ανωτέρω.

 

4. α. Στο Μητρώο Φυσικών Προσώπων Τεχνικών Έργων καταγράφεται η τεχνική εμπειρία και σε αυτό εγγράφονται τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τεχνική επαγγελματική δραστηριότητα στην Ελλάδα και εμπλέκονται στην παραγωγή δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και έργων παραχώρησης, έχοντας συμμετοχή σε οποιοδήποτε στάδιο ωρίμανσης, εκτέλεσης, συντήρησης και λειτουργίας τους.

 

β. Η καταγραφή της εμπειρίας στο Μητρώο Φυσικών Προσώπων Παραγωγής Τεχνικών Έργων, που αποκτάται από δημόσια έργα, μελέτες, τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες και από έργα παραχώρησης είναι υποχρεωτική, ενώ προαιρετική είναι η καταγραφή της εμπειρίας που αποκτάται από ιδιωτικά έργα, μελέτες, τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες. Στην περίπτωση που φυσικό πρόσωπο επιθυμεί η αποκτηθείσα εμπειρία του από ιδιωτικά έργα, μελέτες, τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες να προσμετρηθεί στην αντίστοιχη δημοσίων τεχνικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και έργων παραχώρησης για τη στελέχωση επιχειρήσεων των περιπτώσεων Α1, Β1, Γ' και Δ' της παραγράφου 11)α, η καταγραφή της εμπειρίας αυτής στο Μητρώο Φυσικών Προσώπων Παραγωγής Τεχνικών Έργων είναι υποχρεωτική.

 

γ. Στο Μητρώο Φυσικών Προσώπων Παραγωγής Τεχνικών Έργων εγγράφονται Διπλωματούχοι Μηχανικοί Πολυτεχνικών Σχολών Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής, μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, φυσικά πρόσωπα κάτοχοι τίτλων σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής που έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος του οικείου επιμελητηρίου ή επαγγελματικού συλλόγου, πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης, οι ασκούντες τεχνική δραστηριότητα και λοιπό εργατοτεχνικό προσωπικό. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, πέραν των ανωτέρω, δύναται να προστίθενται στο Μητρώο Φυσικών Προσώπων Παραγωγής Τεχνικών Έργων, συγκεκριμένα επαγγέλματα και λοιπές επαγγελματικές δραστηριότητες, που σχετίζονται με την ασφάλεια και την ποιότητα των κατασκευών.

 

5. Η εγγραφή στα ακόλουθα επιμέρους μητρώα του Μητρώου Φυσικών Προσώπων Παραγωγής Τεχνικών Έργων διενεργείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά που προβλέπονται στο προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 20 ως εξής:

 

α. Μητρώο Εμπειρίας Μελετητών (Μ.Ε.Μ.)

β. Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.)

γ. Μητρώο Εμπειρίας τεχνιτών και λοιπών τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων (Μ.Ε.Τ.).

 

6. Τα φυσικά πρόσωπα εγγράφονται σε ένα από τα επιμέρους μητρώα των περιπτώσεων α', β' και γ' της παραγράφου 5. Επιτρέπεται η παράλληλη εγγραφή στα επιμέρους μητρώα των περιπτώσεων α' και β' και γ' της παραγράφου 5 σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 20.

 

7. Στα Μητρώα Εμπειρίας Μελετητών και Εμπειρίας Κατασκευαστών της παραγράφου 5 εγγράφονται υποχρεωτικά τα φυσικά πρόσωπα της παραγράφου 4)γ, που είναι μόνιμοι υπάλληλοι ή αορίστου χρόνου υπηρετούντες στο δημόσιο τομέα της παραγράφου 1)α, του άρθρου 14 του Κεφαλαίου Α' του Μέρους Β' του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014), εφόσον με βάση τη βεβαίωση της υπηρεσίας τους απασχολούνται στις τεχνικές υπηρεσίες των φορέων τους ή αναλαμβάνουν εκπόνηση μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και επίβλεψη.

 

8. Τα πρόσωπα της παραγράφου 7 απαγορεύεται πριν την παρέλευση τριετίας από τη συνταξιοδότησή τους ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο αποχώρησής τους από την υπηρεσία (παραίτηση, απόλυση για πειθαρχικό παράπτωμα κ.λ.π.), πλην της κατάργησης της οργανικής τους θέσης, να στελεχώνουν μελετητικές και εργοληπτικές επιχειρήσεις των περιπτώσεων Α1, Β1 και Επιχειρήσεις Συμβούλων Διοίκησης - Διαχείρισης της περίπτωσης Γ' της παραγράφου 11 του παρόντος ή να έχουν οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή μίσθωσης έργου με αυτές.

 

9. Η εγγραφή στα επιμέρους μητρώα Εμπειρίας Μελετητών, Εμπειρίας Κατασκευαστών και Εμπειρίας τεχνιτών και λοιπών τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων των περιπτώσεων α', β' και γ' της παραγράφου 5 του παρόντος, γίνεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, που ζητεί την κατάταξή του σε συγκεκριμένες κατηγορίες μελετών και έργων και στην αντίστοιχη σε κάθε κατηγορία τάξη, όπως ορίζεται στο προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 20. Για την εγγραφή και κατάταξη σε αυτά εκδίδεται βεβαίωση με τη μορφή πτυχίου, η οποία ακολουθεί τις μεταβολές των στοιχείων στα οποία βασίζεται η κατάταξη. Η εγγραφή και κατάταξη στα μητρώα της παραγράφου 5 ισχύει μέχρι τυχόν ανακατάταξης, κατόπιν τακτικής ή έκτακτης αναθεώρησης ή διαγραφής σε περίπτωση παύσης άσκησης του επαγγέλματος ή λόγω επιβολής πειθαρχικής ποινής, όπως ορίζεται στο προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 20.

 

10. Στο Μητρώο Επιχειρήσεων Τεχνικών Έργων εγγράφονται οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα, που έχουν έδρα στην Ελλάδα και έχουν ως αντικείμενο, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την εκπόνηση ιδιωτικών και δημοσίων μελετών, την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών συμβούλου δημοσίων και ιδιωτικών έργων και την κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων ή έργων παραχώρησης ως ανάδοχοι, υπεργολάβοι ή τρίτοι συνεργαζόμενοι καθ' οιονδήποτε τρόπο με αυτούς.

 

11. α. Η εγγραφή στο Μητρώο Επιχειρήσεων Τεχνικών Έργων διενεργείται ύστερα από αίτηση του νομίμου εκπροσώπου, σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις και κατόπιν κατάθεσης των δικαιολογητικών, που προβλέπονται στο προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 20 και στα ακόλουθα επιμέρους μητρώα ως εξής:

 

Α. Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων.

 

Α.1 Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε).

 

Α.2 Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.ΙΔ.Ε.).

 

Β. Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων.

 

Β.1 Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.ΕΕ.Δ.Ε.).

 

Β.2 Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε.).

 

Γ. Μητρώο Επιχειρήσεων Συμβούλων Διοίκησης - Διαχείρισης Έργων.

 

Δ. Μητρώο Επιχειρήσεων Τεχνιτών και λοιπών τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

 

H εγγραφή στα Μητρώα Α2, Β2, Γ' και Δ' είναι προαιρετική για την κατασκευή ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ενώ υποχρεωτική σε αυτά στην περίπτωση που επιχείρηση επιθυμεί η δραστηριότητά της από τον ιδιωτικό τομέα να προσμετρηθεί για την κατάταξή της στα Μητρώα Α.1, Β.1, Γ' και Δ'.

 

β. Τα Μητρώα των περιπτώσεων Α.1, Β.1, Γ' και Δ' αποτελούν τα επαγγελματικά μητρώα της παραγράφου 2 του άρθρου 75 και του Παραρτήματος XΙ', του Προσαρτήματος Α' του νόμου 4412/2016 και αντικαθιστούν από την έναρξη λειτουργίας τους σύμφωνα με την παράγραφο 24 τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα ΧΙ' τροποποιώντας το αντιστοίχως.

 

Η εγγραφή στα μητρώα αυτά και η διατήρηση σε ισχύ της εγγραφής αυτής με την αναθεώρησή της, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης από την επιχείρηση της κατασκευής δημοσίου έργου, έργου παραχώρησης, εκπόνησης δημόσιας μελέτης, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών. Η εγγραφή, κατάταξη και αναθεώρηση των ανωτέρω επιχειρήσεων στηρίζεται σε όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την εξέταση της αίτησης και τον έλεγχο της ακρίβειας των υποβαλλομένων στοιχείων και τα οποία υποχρεούνται να υποβάλουν οι επιχειρήσεις αυτές. Τα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται από τη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που είναι αρμόδια για την τήρηση των Μητρώων Επιχειρήσεων Παραγωγής Τεχνικών Έργων.

 

Μεταξύ των στοιχείων αυτών περιλαμβάνονται ιδίως τα πιστοποιητικά εμπειρίας, τα οποία συντάσσονται από τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής για κάθε έργο, και περιέχουν πληροφορίες και αξιολογήσεις για τη δημοπρασία και τη ανάδοχο επιχείρηση, για τις τεχνικές επιχειρήσεις που έχουν συμπράξει στην κατασκευή του έργου ως μέλη κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας, οι οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων των τριών τελευταίων ετών, οι προσωρινές οικονομικές καταστάσεις πριν την υποβολή αίτησης, οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, οι ειδικές καταστάσεις τιμολογίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων, τα τιμολόγια ιδιωτικών έργων όλων των κατηγοριών, τα δικαιολογητικά πιστοποίησης των παγίων στοιχείων και της αξίας τους (οικόπεδα, γήπεδα, κτίρια, μηχανολογικός εξοπλισμός και μεταφορικά μέσα πλην επιβατικών αυτοκινήτων), δικαιολογητικά για την απόδειξη της βασικής και της συμπληρωματικής στελέχωσης, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί απαραίτητο για την αξιολόγηση των ανωτέρω επιχειρήσεων. Η στελέχωση της εργοληπτικής επιχείρησης, με στελέχη που είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα α' και β' και γ' της παραγράφου 5 του παρόντος παρακολουθείται από την υπηρεσία τήρησης του Μητρώου Επιχειρήσεων Παραγωγής Τεχνικών Έργων, ώστε τα στελέχη αυτά να συμμετέχουν ενεργά στο έργο της επιχείρησης των περιπτώσεων Α1, Β1, Γ' και Δ'. Η υπηρεσία τήρησης του Μητρώου Επιχειρήσεων Παραγωγής Τεχνικών Έργων μπορεί να παραπέμπει τα ανωτέρω στελέχη, των οποίων η συμμετοχή κρίνεται εικονική ή ανεπαρκής, στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο.

 

Η ελάχιστη στελέχωση πρέπει να είναι συνεχής καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της και να αποδεικνύεται με βεβαίωση ασφάλισης από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα. Οποιαδήποτε μεταβολή στελεχών των επιχειρήσεων Α1, Β1, Γ' και Δ' γίνεται ύστερα από αίτηση της επιχείρησης ή του στελέχους στην αρμόδια επιτροπή της παραγράφου 17 του παρόντος. Με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 20 του παρόντος καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα και λεπτομέρειες της παρούσας.

 

12. α) Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων, στελεχώνεται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στην κατηγορία του Μητρώου Εμπειρίας Μελετητών, τα οποία δεν επιτρέπεται κατά το ίδιο διάστημα να στελεχώνουν επιχείρηση του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων.

 

β) Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων στελεχώνεται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών, τα οποία δεν επιτρέπεται κατά το ίδιο διάστημα να στελεχώνουν επιχείρηση του Μητρώου Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων.

 

γ) Επιχείρηση εγγεγραμμένη στα Μητρώα Μελετητικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων και Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων στελεχώνεται από φυσικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Φυσικών Προσώπων Παραγωγής Τεχνικών Έργων.

 

δ) Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μητρώο Επιχειρήσεων Συμβούλων Διοίκησης - Διαχείρισης Έργων στελεχώνεται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εμπειρίας Μελετητών ή/και στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών, τα οποία δεν επιτρέπεται κατά το ίδιο διάστημα να στελεχώνουν επιχείρηση του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων.

 

ε) Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μητρώο Επιχειρήσεων τεχνιτών και λοιπών τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων στελεχώνεται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εμπειρίας τεχνιτών και λοιπών τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

 

στ) Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων μπορεί να εγγράφεται και στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων και αντιστρόφως.

 

ζ) Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων μπορεί να εγγράφεται και στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων, και αντίστροφα, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις σωρευτικά:

 

1) Η στελέχωση των πτυχίων επιχείρησης, που εγγράφεται ταυτόχρονα στα ανωτέρω Μητρώα γίνεται κατά διακριτό τρόπο και δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη στελέχωση του μελετητικού ή εργοληπτικού πτυχίου της επιχείρησης από το ίδιο φυσικό πρόσωπο. H προηγούμενη απαγόρευση υπάρχει και στην περίπτωση μελετητικής επιχείρησης συνδεδεμένης, κατά την έννοια του άρθρου 42Ε του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, με εργοληπτική επιχείρηση δημοσίων έργων ή εταιρειών κοινών οικονομικών συμφερόντων.

 

2) Επιχείρηση, η οποία έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση μελέτης η ίδια ή συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ένωσης, δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει καθ' οιονδήποτε τρόπο στην κατασκευή του εν λόγω έργου ενδεικτικά ως ανάδοχος, μέλος κοινοπραξίας, υπεργολάβος, προμηθευτής αυτών κ.λ.π.. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη πλήρωσης των ανωτέρω περιπτώσεων 1 και 2 η ανάδοχος εταιρεία αποκλείεται από τον διαγωνισμό ή κηρύσσεται έκπτωτη.

 

η) Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο μητρώο Α1 υποχρεούνται να διαθέτουν, ανεξαρτήτως τύπου της επιχείρησης, εντεταλμένο σύμβουλο εγγεγραμμένο στο μητρώο 5)α, ο οποίος συνυπογράφει και φέρει την ευθύνη της μελέτης.

 

Ως εντεταλμένος σύμβουλος για τους σκοπούς του προηγούμενου εδαφίου νοείται: α) ο κατά περίπτωση ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησης (ατομική, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Α.Ε. κ.λ.π.) νόμιμος εκπρόσωπος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, β) στην περίπτωση που ο νόμιμος εκπρόσωπος, σύμφωνα με την προηγούμενη περίπτωση, δεν είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο 5)α, ως εντεταλμένος σύμβουλος, για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται το πρόσωπο, που πληροί την ως άνω απαίτηση, στο οποίο χορηγείται με τις καταστατικές διατάξεις, εξουσία εκπροσώπησης της επιχείρησης για τη συνυπογραφή των μελετών και την ευθύνη για αυτές.

 

13. Τα Μητρώα Επιχειρήσεων Παραγωγής Τεχνικών Έργων των περιπτώσεων Α1, Β1 και Γ' της παραγράφου 11)α του παρόντος λειτουργούν και ως επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων του άρθρου 83 του νόμου 4412/2016 και οι πληροφορίες που μπορούν να συναχθούν από την εγγραφή τους σε αυτά ή από πιστοποιητικό εγγραφής δεν τίθεται σε αμφισβήτηση χωρίς αιτιολόγηση, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 83 του νόμου 4412/2016. Με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 20 ρυθμίζονται και τα θέματα που καθορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 10 του άρθρου 83 του νόμου 4412/2016.

 

14. Το πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Επιχειρήσεων Παραγωγής Τεχνικών Έργων δύναται να αντλείται από την αναθέτουσα αρχή, ή τους αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ του νόμου 4412/2016 (Α' 147) για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, προκειμένου για τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης δημόσιου έργου ή για τη συμμετοχή στη διαδικασία παραγωγής δημόσιου έργου, από το Μητρώο Επιχειρήσεων Παραγωγής Τεχνικών Έργων.

 

15. Για την αποτελεσματικότερη τήρηση, λειτουργία και διαχείριση των ΜΗΤΕ του παρόντος και ειδικότερα για τον έλεγχο και την επαλήθευση των στοιχείων που τηρούνται σε αυτά, προβλέπεται η δυνατότητα συλλογής, χρήσης πληροφοριών και δεδομένων μέσω διασύνδεσης της εφαρμογής των ΜΗΤΕ με κάθε άλλο σχετικό ηλεκτρονικό σύστημα τεχνικών έργων, ιδίως τα ηλεκτρονικά συστήματα τεχνικών έργων και υποδομών που συνίστανται στην Γενική Γραμματεία Υποδομών κατά τις κείμενες διατάξεις, το ηλεκτρονικό σύστημα αμοιβών Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, την ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011), την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου του νόμου 3843/2010 (ΦΕΚ 62/Α/2010), το λειτουργικό σύστημα υπαγωγής αυθαιρέτων του νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/2013) όπως ισχύει, το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του άρθρου 36 του νόμου 4412/2016 και με το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). των άρθρων 37 και 38 του νόμου 4412/2016, τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ), καθώς και με τα αντίστοιχα πληροφοριακά συστήματα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

 

16. Η τήρηση και επεξεργασία των στοιχείων που περιέχονται στα ηλεκτρονικά μητρώα του παρόντος από τους διαχειριστές αρμοδίους υπαλλήλους αυτών, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του νόμου [Ν] 2472/1997 (ΦΕΚ 50/Α/1997) και το νόμο 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α/2006) και οι διαχειριστές αρμόδιοι υπάλληλοι υποχρεούνται σε τήρηση εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που καταχωρούνται σε αυτά.

 

17. Η απόφαση για την εγγραφή και κατάταξη σε κατηγορίες και τάξεις στα Μητρώα του παρόντος, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μετά από γνώμη των αρμοδίων Επιτροπών Μητρώων ή από τις Επιτροπές Μητρώων, ανάλογα την τάξη, όπως καθορίζεται στο προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 20 του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, συγκροτούνται με θητεία 2 ετών, που μπορεί να ανανεώνεται κατ' ανώτατο για μία επιπλέον φορά, οι εξής Επιτροπές:

 

α) Επιτροπή Μητρώου Εμπειρίας Μελετητών,

β) Επιτροπή Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών,

γ) Επιτροπή Μητρώου Εμπειρίας τεχνιτών και λοιπών τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων,

δ) Επιτροπή Μητρώου Μελετητικών Επιχειρήσεων,

ε) Επιτροπή Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων,

στ) Επιτροπή Μητρώου Επιχειρήσεων Συμβούλων Διοίκησης - Διαχείρισης Έργων και

ζ) Επιτροπή Μητρώου Επιχειρήσεων τεχνιτών και λοιπών τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

 

Έκαστη Επιτροπή αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο Πρόεδρος.

 

18. α. Οι εγγεγραμμένοι στα ΜΗΤΕ του παρόντος, φυσικά και νομικά πρόσωπα υπόκεινται στον πειθαρχικό έλεγχο, για κάθε υπαίτια αντισυμβατική πράξη ή παράλειψη αναφορικά με τη διαδικασία ανάληψης και ανάληψη δημοσίου έργου ή μελέτης και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και για ασυμβίβαστη συμπεριφορά με την εργολαβική και μελετητική τους ιδιότητα, σύμφωνα με το νόμο 4412/2016, για την οποία επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις της περίπτωσης β' της παρούσας παραγράφου. Πειθαρχικά παραπτώματα συνιστούν ιδίως:

 

1) Η συνεννόηση για την αποφυγή του πραγματικού συναγωνισμού σε δημόσιους διαγωνισμούς.

 

2) Η δυστροπία επανόρθωσης ελλιπούς ή εσφαλμένης μελέτης ή επανόρθωσης κακοτεχνιών που έχουν βεβαιωθεί.

 

3) Η έκπτωση.

 

4) Η υποβολή ψευδών δηλώσεων κατά τη διαδικασία των διαγωνισμών ή κατά την εκτέλεση των έργων και μελετών.

 

5) Η υποκατάσταση κατά την εκπόνηση της μελέτης ή έργου, χωρίς έγκριση της υπηρεσίας, η παράνομη εκχώρηση του έργου ή τμήματός του.

 

6) Η παράβαση του άρθρου 73 του νόμου 4412/2016.

 

β. Οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται είναι οι ακόλουθες, κατά αύξουσα σειρά βαρύτητας:

 

β)α) ο αποκλεισμός από τους διαγωνισμούς,

β)β) ο υποβιβασμός της τάξης του πτυχίου σε μία ή περισσότερες κατηγορίες,

β)γ) η προσωρινή διαγραφή από το μητρώο για χρονικό διάστημα από 6 μήνες έως 3 χρόνια και

β)δ) η οριστική διαγραφή από τα μητρώα.

 

γ. Η διοικητική κύρωση της περίπτωσης β)α' επιβάλλεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 74 του νόμου 4412/2016.

 

Οι λοιπές διοικητικές κυρώσεις των περιπτώσεων β)β', β)γ' και β)δ' επιβάλλονται από το πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο. Η παραπομπή στο πειθαρχικό συμβούλιο γίνεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών ή την Προϊσταμένη Αρχή του έργου.

 

Παράλληλα με την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων, το αρμόδιο για την επιβολή τους όργανο μπορεί να επιβάλλει παρεπόμενες χρηματικές ποινές υπέρ του Δημοσίου, που κυμαίνονται από δέκα χιλιάδες έως πενήντα χιλιάδες (10.000 - 50.000) ευρώ αναλόγως με τη βαρύτητα και τις συνθήκες τέλεσης του αδικήματος. Για τις ποινές αυτές η αρμόδια για την τήρηση των μητρώων υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών συντάσσει χρηματικούς καταλόγους, τους οποίους αποστέλλει στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία για βεβαίωση και είσπραξη σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

δ. Με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 20 καθορίζονται τα όργανα του πειθαρχικού ελέγχου, η διαδικασία, η συγκρότηση και λειτουργία εν γένει των πειθαρχικών συμβουλίων, πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων, στα οποία κατά περίπτωση συμμετέχουν και εκπρόσωποι των εργοληπτικών και μελετητικών οργανώσεων, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, των επιμελητηρίων και επαγγελματικών συλλόγων, οι δικαιούμενοι να ασκήσουν πειθαρχική αγωγή, η άσκηση εφέσεως, οι προθεσμίες και παραγραφές, η υποτροπή, οι λόγοι αναστολής και διακοπής αυτής, η σχέση της πειθαρχικής με τις λοιπές δίκες και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια με την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου.

 

19. Κάθε επιχείρηση της περίπτωσης Β1 της παραγράφου 11, προκειμένου να αναλάβει την εκτέλεση μέρους ή του συνόλου δημοσίου έργου, ως ανάδοχος ή ως μέλος αναδόχου κοινοπραξίας ή ως εγκεκριμένος υπεργολάβος, πρέπει να μην έχει μέσα στη χώρα, πριν τη συμμετοχή της σε διαγωνισμό ανεκτέλεστο μέρος εργολαβιών δημοσίων έργων κατά την έννοια του άρθρου 2 του νόμου 4412/2016, που υπερβαίνει συγκεκριμένο ποσοστό του ανωτάτου ορίου της τάξης της, όπως αυτό καθορίζεται με το προεδρικό διάταγμα της επόμενης παραγράφου.

 

20. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται εντός 8 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται, πέραν των θεμάτων της περίπτωσης δ' της παραγράφου 18 του παρόντος, της παραγράφου 19 του παρόντος και της παραγράφου 10 του άρθρου 83 του νόμου 4412/2016, επιπλέον και τα ακόλουθα:

 

α. οι ειδικότερες λεπτομέρειες λειτουργίας και τήρησης των ΜΗΤΕ του παρόντος, όπως ενδεικτικά οι αρμόδιες υπηρεσίες τήρησης αυτών, ο τρόπος συγκέντρωσης, ελέγχου και καταχώρησης των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την εγγραφή, κατάταξη, αναθεώρηση, διαγραφή, η χορήγηση και το περιεχόμενο των πιστοποιητικών εγγραφής στον επίσημο κατάλογο,

 

β. οι κατηγορίες μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και έργων και οι τάξεις ανά κατηγορία αυτών για κάθε Μητρώο,

 

γ. οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις εγγραφής και κατάταξης στα ΜΗΤΕ του παρόντος και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται,

 

δ. η ανά ειδικότητα ελάχιστη στελέχωση επιχείρησης,

 

ε. οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης, ανανέωσης, αναθεώρησης, ελέγχου, κατάταξης, αναβάθμισης πτυχίων, η χρονική ισχύς αυτών, καθώς και η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά περίπτωση,

 

στ. το ειδικότερο περιεχόμενο των βεβαιώσεων και πτυχίων που εκδίδονται επί τη βάση των ΜΗΤΕ του παρόντος,

 

ζ. οι όροι και προϋποθέσεις άσκησης ενδικοφανούς διαδικασίας κατά των διοικητικών πράξεων εγγραφής και κατάταξης σε αυτά, αναθεώρησης και αφαίρεσης πτυχίων, διαγραφής από το Μητρώο, τα αποφαινόμενα όργανα και η σχετική διαδικασία,

 

η. οι όροι και προϋποθέσεις ανάληψης έργου σε συνάρτηση με το ανεκτέλεστο, το οργανόγραμμα, το χρονικό προγραμματισμό ή άλλα στοιχεία που αποδεικνύουν και εγγυώνται τη δυνατότητα των φυσικών προσώπων και την κατάλληλη επάρκεια σε ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους για την άρτια και έγκαιρη εκτέλεση του έργου, καθώς και την πιστοληπτική τους ικανότητα,

 

θ. η συσχέτιση του ανεκτέλεστου με τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους,

 

ι. το ελάχιστα απαιτούμενο προσωπικό, η οργάνωση και ο εξοπλισμός των συνεργείων εργοταξίου ανά κατηγορία και μέγεθος έργου,

 

ι)α. οι αρμόδιες για τη διαχείριση και λειτουργία των ΜΗΤΕ των παραγράφων 4 και 10 του παρόντος, Διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών καθώς και των αρμόδιων φορέων της παραγράφου 2 του παρόντος αντίστοιχα,

 

ι)β. οι όροι πρόσβασης στο ηλεκτρονικό σύστημα και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του παρόντος καθώς και διάθεσης και περαιτέρω χρήσης των πληροφοριών που εισάγονται και τηρούνται σε αυτό υποχρεωτικά,

 

ι)γ. η σύνθεση των επιτροπών της παραγράφου 17 του παρόντος, οι αρμοδιότητές τους και ο τρόπος λειτουργίας τους και λήψης αποφάσεων,

 

ι)δ. τα δεδομένα που διαλειτουργούν στα ηλεκτρονικά συστήματα της παραγράφου 15.

 

21. Η ανάπτυξη και κατασκευή του ηλεκτρονικού συστήματος των Μητρώων Επιχειρήσεων Παραγωγής Τεχνικών Έργων της παραγράφου 11 του παρόντος δύναται να ανατεθεί με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών σε φορέα του Δημοσίου, ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα, σύμφωνα με την παράγραφο  1 του άρθρου 14 του Κεφαλαίου Α' του Μέρους Β' του νόμου [Ν] 4270/2014, υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 12 του νόμου 4412/2016, ο οποίος θα αναλάβει την υποχρέωση να το παραδώσει έτοιμο προς λειτουργία και χρήση. Με όμοια απόφαση, δύναται να ανατεθεί με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 12 του νόμου 4412/2016 και στους φορείς της παραγράφου 2 του παρόντος η ανάπτυξη, κατασκευή και παράδοσή του Μητρώου Φυσικών Προσώπων Παραγωγής Τεχνικών Έργων έτοιμο προς λειτουργία και χρήση.

 

22. Το κόστος κατασκευής και παράδοσης σε λειτουργία και χρήση του Μητρώου Επιχειρήσεων Παραγωγής Τεχνικών Έργων της παραγράφου 10 του παρόντος, καθώς επίσης και το κόστος κατασκευής, λειτουργίας και διαχείρισης του Μητρώου Φυσικών Προσώπων Παραγωγής Τεχνικών Έργων της παραγράφου 4 του παρόντος, καλύπτονται με μέριμνα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

 

23. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, που εκδίδεται εντός 3 μηνών από την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 20 καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι χρήσης, πρόσβασης και λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής του παρόντος, καθώς και κάθε άλλο θέμα συναφές με τα ανωτέρω.

 

24. Μέχρι την ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων του παρόντος, τα ΜΗΤΕ τηρούνται σε έντυπη μορφή. Για τη θέση σε λειτουργία των ΜΗΤΕ του παρόντος εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.

 

Έως την πλήρη παραγωγική λειτουργία των ΜΗΤΕ ζητήματα τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα που προκύπτουν εν όψει αυτής, ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 24 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 188 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 

25. Με την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 20 καταργούνται τα άρθρα 80 έως 110 του νόμου 3669/2008 που διατηρήθηκαν σε ισχύ με την περίπτωση 31 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 και τα άρθρα 39 και 40 του νόμου 3316/2005, που διατηρήθηκαν σε ισχύ με την περίπτωση 40 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.