Νόμος 4413/16

Ν4413/2016: Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26-02-2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕL 94/1/2014) και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4413/2016: Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26-02-2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕL 94/1/2014) και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 148/Α/2016), 08-08-2016.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Πρώτο: Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής, αρχές και ορισμοί

 

Κεφάλαιο Α: Πεδίο εφαρμογής, γενικές αρχές και ορισμοί

 

Τμήμα Ι: Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής, γενικές αρχές, ορισμοί και κατώτατα όρια

 

Άρθρο 1: Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Αναθέτουσες Αρχές

Άρθρο 4: Αναθέτοντες Φορείς

Άρθρο 5: Δικαίωμα σύναψης σύμβασης παραχώρησης αρχή της ελεύθερης διαχείρισης από τις δημόσιες αρχές

Άρθρο 6: Αρχές που διέπουν τη σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης

Άρθρο 7: Ελευθερία καθορισμού υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος

Άρθρο 8: Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας των συμβάσεων παραχώρησης

 

Τμήμα ΙI: Εξαιρέσεις

 

Άρθρο 9: Εξαιρέσεις οι οποίες εφαρμόζονται σε συμβάσεις παραχώρησης που ανατίθενται από αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες φορείς

Άρθρο 10: Ειδικές εξαιρέσεις στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Άρθρο 11: Ειδικές εξαιρέσεις στον τομέα του ύδατος

Άρθρο 12: Συμβάσεις Παραχώρησης που ανατίθενται σε συνδεδεμένη επιχείρηση

Άρθρο 13: Συμβάσεις που ανατίθενται σε κοινοπραξία ή σε αναθέτοντα φορέα που συμμετέχει σε κοινοπραξία

Άρθρο 14: Κοινοποίηση πληροφοριών από αναθέτοντες φορείς

Άρθρο 15: Αποκλεισμός δραστηριοτήτων που είναι άμεσα εκτεθειμένες στον ανταγωνισμό

Άρθρο 16: Συμβάσεις παραχώρησης μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα

 

Τμήμα ΙΙΙ: Γενικές Διατάξεις

 

Άρθρο 17: Διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης

Άρθρο 18: Κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες

Άρθρο 19: Μεικτές συμβάσεις

Άρθρο 20: Μεικτές συμβάσεις που αφορούν την άμυνα ή την ασφάλεια

Άρθρο 21: Συμβάσεις που καλύπτουν δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II και άλλες δραστηριότητες

Άρθρο 22: Συμβάσεις που καλύπτουν δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II και συγχρόνως αφορούν την άμυνα ή την ασφάλεια

 

Τμήμα ΙV: Ειδικές περιπτώσεις

 

Άρθρο 23: Συμβάσεις παραχώρησης κατ' αποκλειστικότητα

Άρθρο 24: Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης

 

Κεφάλαιο Β: Αρχές

 

Άρθρο 25: Οικονομικοί φορείς

Άρθρο 26: Ονοματολογίες

Άρθρο 27: Εχεμύθεια

Άρθρο 28: Κανόνες που εφαρμόζονται στην επικοινωνία

 

Μέρος Δεύτερο: Κανόνες για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης, γενικές αρχές και διαδικαστικές εγγυήσεις

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές αρχές

 

Άρθρο 29: Γενικές αρχές

Άρθρο 30: Δημοσιεύσεις προκήρυξης συμβάσεων παραχώρησης

Άρθρο 31: Γνωστοποιήσεις συναφθεισών συμβάσεων παραχώρησης

Άρθρο 32: Σύνταξη και τρόπος δημοσίευσης των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 33: Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Άρθρο 34: Ηλεκτρονική διαθεσιμότητα των τευχών διαγωνισμού

Άρθρο 35: Καταπολέμηση της διαφθοράς και πρόληψη της σύγκρουσης συμφερόντων

 

Κεφάλαιο Β: Διαδικαστικές εγγυήσεις

 

Άρθρο 36: Έγγραφα της σύμβασης παραχώρησης

Άρθρο 37: Τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις

Άρθρο 38: Διαδικαστικές εγγυήσεις

Άρθρο 39: Επιλογή και ποιοτική αξιολόγηση των υποψηφίων

Άρθρο 40: Αποδεικτικά μέσα

Άρθρο 41: Ερωτηματολόγιο ποιοτικής επιλογής

Άρθρο 42: Αποκλεισμός οικονομικού φορέα από συμβάσεις παραχώρησης

Άρθρο 43: Προθεσμίες παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής και προσφορών για τη σύμβαση παραχώρησης

Άρθρο 44: Παροχή πληροφόρησης στους υποψηφίους και στους προσφέροντες

Άρθρο 45: Κριτήρια ανάθεσης

Άρθρο 46: Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης

 

Μέρος Τρίτο: Κανόνες για την εκτέλεση των συμβάσεων παραχώρησης

 

Κεφάλαιο Α: Συμβατικό πλαίσιο

 

Άρθρο 47: Συμβατικό πλαίσιο - εφαρμοστέα νομοθεσία

Άρθρο 48: Συμβατικά τεύχη

Άρθρο 49: Χρηματοδότηση

Άρθρο 50: Υπεργολαβία

Άρθρο 51: Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους

Άρθρο 52: Λύση συμβάσεων παραχώρησης

Άρθρο 53: Εκχώρηση απαιτήσεων

 

Κεφάλαιο Β: Ειδικές ρυθμίσεις

 

Άρθρο 54: Εταιρεία ειδικού σκοπού

Άρθρο 55: Αντάλλαγμα καταβλητέο από τους χρήστες των έργων ή υπηρεσιών

 

Μέρος Τέταρτο: Διακυβέρνηση

 

Άρθρο 56: Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων

Άρθρο 57: Καθοδήγηση και υποστήριξη

Άρθρο 58: Καταχώριση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

Άρθρο 59: Τεκμηρίωση διαδικασίας ανάθεσης και εκτέλεσης σύμβασης παραχώρησης

 

Μέρος Πέμπτο: Έννομη προστασία

 

Κεφάλαιο Α: Επίλυση διαφορών κατά την ανάθεση της σύμβασης παραχώρησης (άρθρα 46 έως 47 της οδηγίας 2014/23/ΕΕ)

 

Άρθρο 60: Είδη έννομης προστασίας κατά το στάδιο της ανάθεσης

Άρθρο 61: Συνεργασία των ελληνικών αρχών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 

Κεφάλαιο Β: Επίλυση διαφορών κατά την εκτέλεση της σύμβασης παραχώρησης

 

Άρθρο 62: Διαδικασίες επίλυσης διαφορών

Άρθρο 63: Εξωδικαστική επίλυση διαφορών

Άρθρο 64: Δικαστική επίλυση διαφορών - Διαμεσολάβηση

Άρθρο 65: Διαιτησία

Άρθρο 66: Γλώσσα - Εφαρμοστέο δίκαιο

 

Μέρος Έκτο: Τελικές Διατάξεις

 

Άρθρο 67: Όργανα διαδικασιών σύναψης συμβάσεων παραχώρησης

Άρθρο 68: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 69: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 70: Παραρτήματα

Άρθρο 71

Άρθρο 72

Άρθρο 73: Σχολές εκπαίδευσης και εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών

Άρθρο 74: Ιατρική εξέταση υποψηφίων οδηγών και οδηγών

Άρθρο 75: Τροποποιήσεις του νόμου [Ν] 4404/2016 Για την κύρωση της από 24-06-2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 13-02-2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 126/Α/2016)

Άρθρο 76

Άρθρο 77

Άρθρο 78: Παραχώρηση κατά χρήση στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων, μετά των υφιστάμενων κτισμάτων και εγκαταστάσεων, στη θέση του Φαληρικού Όρμου

Άρθρο 79: Παραχώρηση κατά χρήση στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δημοσίου ακινήτου για τη στέγαση του Λιμεναρχείου Σύμης

Άρθρο 80: Τροποποίηση του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3864/2010 (ΦΕΚ 119/Α/2010)

Άρθρο 81: Ατομικές συμβάσεις για υπηρεσίες καθαρισμού και φύλαξης

Άρθρο 82

Άρθρο 83

Άρθρο 84: Παράταση προθεσμίας

Άρθρο 85

Άρθρο 86

Άρθρο 87

Άρθρο 88

Άρθρο 89: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 05-08-2016

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.