Νόμος 4413/16 - Άρθρο 78

Άρθρο 78: Παραχώρηση κατά χρήση στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων, μετά των υφιστάμενων κτισμάτων και εγκαταστάσεων, στη θέση του Φαληρικού Όρμου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 16 του νόμου 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/2013), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 3Α, η οποία έχει ως εξής:

 

{3Α. α) Παραχωρείται κατά χρήση στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Περιφέρεια Αττικής, χωρίς αντάλλαγμα, για 40 έτη, προς αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση, έκταση εμβαδού 487.393 m2, μετά των υφιστάμενων κτισμάτων και εγκαταστάσεων, η οποία αποτελεί τμήμα δημόσιας έκτασης ευρισκόμενη στη θέση του Φαληρικού Όρμου, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 εδάφιο ι)γ' του νόμου 3342/2005 και εμφαίνεται στο συνημμένο από 07-03-2005 διάγραμμα (ΦΕΚ 131/Α/2005).

 

Συγκεκριμένα, παραχωρούνται η Ζώνη Α1 του ως άνω διαγράμματος, επιφανείας 240.300 m2, που αφορά στη Ζώνη I του από 26-11-2013 προεδρικού διατάγματος Έγκριση προγράμματος ολοκληρωμένης ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου και Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού (ΦΕΚ 443/ΑΑΠ/2013), οι Ζώνες Α2 και Β1 του ως άνω διαγράμματος, επιφανείας, αντίστοιχα, 129.600 m2 και 93.300 m2, μετά των υφιστάμενων εγκαταστάσεων τους, συνολικού εμβαδού 12.973,83 m2, που αφορούν στη Ζώνη II του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος, καθώς και τμήματα των Ζωνών Β2 και Γ1, του ως άνω διαγράμματος, οριζόμενα ως Ζώνη ΙΙΙΑ (επιφανείας 24.193 m2) στο σχετικό πρωτότυπο από 16-06-2016 διάγραμμα (σχέδιο 1Α) σε κλίμακα 1:5000, νόμιμα θεωρημένο, για την προσθήκη της ζώνης ΙΙΙΑ (Παράρτημα I του παρόντος άρθρου).

 

β) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι της παραχώρησης, και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Με απόφαση του ίδιου Υπουργού δύναται να ανακληθεί η παραχώρηση για παράβαση των σχετικών όρων.}

 

n.4413.16

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.