Νόμος 4146/13

Ν4146/2013: Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4146/2013: Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 90/Α/2013), 18-04-2013.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Επιτάχυνση της διαδικασίας στρατηγικών και ιδιωτικών επενδύσεων

 

Άρθρο 1: Τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, 7 και 9 του νόμου 3894/2010 (ΦΕΚ 204/Α/2010) και του άρθρου 9 του νόμου 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/2010)

Άρθρο 2: Τροποποίηση Καταστατικού της Επενδύστε στην Ελλάδα Ανώνυμη Εταιρεία

Άρθρο 3: Τροποποίηση του άρθρου 14 του νόμου 3894/2010 (ΦΕΚ 204/Α/2010)

Άρθρο 4: Τροποποίηση του άρθρου 22 του νόμου 3894/2010 (ΦΕΚ 204/Α/2010)

Άρθρο 5: Ειδικές Ρυθμιστικές Διατάξεις

Άρθρο 6: Άδειες διαμονής

Άρθρο 7: Φερεγγυότητα Επενδυτών

Άρθρο 8: Διαχειριστική Αμοιβή

Άρθρο 9: Τουριστικές Επενδύσεις

Άρθρο 10: Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα και Στρατηγικές Επενδύσεις

Άρθρο 11: Παροχή φορολογικών κινήτρων για Στρατηγικές Επενδύσεις

 

Κεφάλαιο Β: Οργανωτικά θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

 

Άρθρο 12: Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων

Άρθρο 13: Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων

Άρθρο 14: Στελέχωση της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων

Άρθρο 15: Αυτοτελές Τμήμα Επιθεώρησης Ιδιωτικών Επενδύσεων

 

Κεφάλαιο Γ: Δημόσιες στρατηγικές επενδύσεις

 

Άρθρο 16: ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Άρθρο 17: Δημόσιες Στρατηγικές Επενδύσεις

 

Κεφάλαιο Δ: Ιδιωτικές επενδύσεις - Τροποποίηση αναπτυξιακών νόμων 3299/2004 και 3908/2011

 

Άρθρο 18: Ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων

Άρθρο 19: Παροχή φορολογικών κινήτρων

Άρθρο 20: Βελτίωση του θεσμικού πλαισίου

Άρθρο 21: Τροποποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης

Άρθρο 22: Συνέργεια και Δικτύωση

Άρθρο 23: Επιτάχυνση Διαδικασιών

Άρθρο 24: Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων

Άρθρο 25: Κεφάλαια Εξωτερικού

Άρθρο 26: Κύρωση υπουργικής απόφασης υπαγωγής της επιχείρησης ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ/τ ΗΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στις διατάξεις του νόμου 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης

Άρθρο 27: Κύρωση απόφασης υπαγωγής της υπό σύσταση επιχείρησης KAVALA FLOAT GLASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στις διατάξεις του νόμου 3299/2004, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης

Άρθρο 28: Κύρωση απόφασης υπαγωγής της επιχείρησης ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ/τ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στις διατάξεις του νόμου 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης

Άρθρο 29

Άρθρο 30

Άρθρο 31: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993) ως προς τους συντελεστές δόμησης

 

Κεφάλαιο Ε: Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών

 

Άρθρο 32: Σκοπός

Άρθρο 33: Ορισμοί

Άρθρο 34: Γενικές διατάξεις

Άρθρο 35: Χρηματοδότηση επένδυσης υδατοδρομίων

Άρθρο 36: Άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου

Άρθρο 37: Υπηρεσία αδειοδότησης υδατοδρομίων

Άρθρο 38: Αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου

Άρθρο 39: Διαδικασία εξέτασης αιτήσεων - Έκδοση αδειών

Άρθρο 40: Επιτροπή Υδατοδρομίων

Άρθρο 41: Μεταβίβαση άδειας - παραχώρηση εκμετάλλευσης

Άρθρο 42: Υποχρεώσεις φορέα λειτουργίας υδατοδρομίου

Άρθρο 43: Όροι εκτέλεσης πτήσεων

Άρθρο 44: Κίνηση στην επιφάνεια του ύδατος και επικοινωνίες

Άρθρο 45: Απαγορεύσεις - περιορισμοί

Άρθρο 46: Ασφάλιση

Άρθρο 47: Τιμολόγια υπηρεσιών υδατοδρομίων

Άρθρο 48: Τέλη λειτουργίας υδατοδρομίου

Άρθρο 49: Πτυχία και άδειες

Άρθρο 50: Εφοδιασμός αεροσκαφών με καύσιμα

Άρθρο 51: Επιθεωρήσεις υδατοδρομίων

Άρθρο 52: Αναστολή και ανάκληση άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου

Άρθρο 53: Κυρώσεις

Άρθρο 54: Υδάτινα πεδία

Άρθρο 55: Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας υδατοδρομίου ή υδάτινου πεδίου

Άρθρο 56: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 57: Μεταβατικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 58: Ρυθμίσεις τομέα τηλεπικοινωνιών

Άρθρο 59: Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 3669/2008

Άρθρο 60: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3614/2007

Άρθρο 61: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4013/2011

Άρθρο 62: Τροποποίηση του νόμου 2515/1997

Άρθρο 63: Ρυθμίσεις εφαρμογής του άρθρου 1 του νόμου 2971/2001

Άρθρο 64

Άρθρο 65: Απόσβεση παγίων στοιχείων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και λοιπών δημόσιων ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων

Άρθρο 66: Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Περιφερειακών Αεροδρομίων

Άρθρο 67: Οργανωτικές αλλαγές στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

Άρθρο 68: Τροποποιήσεις του νόμου 3913/2011 (ΦΕΚ 18/Α/2011) και άλλων διατάξεων

Άρθρο 69

Άρθρο 70

Άρθρο 71

Άρθρο 72

Άρθρο 73: Ρυθμίσεις για τον έλεγχο δημοσίων συμβάσεων

Άρθρο 74: Τροποποιήσεις του νόμου 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/2010)

Άρθρο 75: Τροποποίηση του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011)

Άρθρο 76: Ρυθμίσεις θεμάτων απαλλοτριώσεων

Άρθρο 77: Μετοχικό Ταμείο Στρατού

Άρθρο 78

Άρθρο 79: Έναρξη ισχύος

 

Παράρτημα 1

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 17-04-2013

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.