Νόμος 3894/10 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Διαδικασία ένταξης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ιδιώτες επενδυτές που ζητούν την ένταξη της επενδυτικής πρότασης τους στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από πλήρη φάκελο, ο οποίος, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 2, περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

 

α) α) Επιχειρησιακό σχέδιο (business plan) της επένδυσης, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ταυτότητα του επενδυτή και των συνεργατών του, αναφορά της προηγούμενης εμπειρίας του επενδυτή σε σχέση προς το είδος και τη φύση της επένδυσης που προτείνεται, περιγραφή της επένδυσης, περιγραφή των επί μέρους επενδύσεων με ειδικότερη αναφορά σε αυτές που αφορούν ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και περιβαλλοντική προστασία, περιγραφή του τρόπου που προτείνεται για την υλοποίηση του έργου, περιγραφή των επί μέρους δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν, περιβαλλοντικά και πολεοδομικά χαρακτηριστικά των ακινήτων που προβλέπονται στο σχέδιο, ανάλυση του προϋπολογισμού της συνολικής και των επί μέρους επενδύσεων, ανάλυση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των επενδύσεων και του χρονικού διαστήματος λειτουργίας τους, ανάλυση της δομής χρηματοδότησης του έργου, ανάλυση των χρηματοροών του έργου για την περίοδο κατασκευής των υποδομών και το χρόνο λειτουργίας και εκμετάλλευσης, παράθεση των βασικών δεικτών αποδοτικότητας, αναφορά οποιασδήποτε μορφής συνδρομής που έχει ζητηθεί από το Δημόσιο, ανάλυση ενδεχομένων άμεσων ή έμμεσων αντισταθμιστικών ωφελειών υπέρ του Δημοσίου. Ειδικά για την περίπτωση υφιστάμενων επενδύσεων οι οποίες υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου, το επιχειρησιακό σχέδιο δεν απαιτείται να περιλαμβάνει ανάλυση του χρονοδιαγράμματος και της περιόδου κατασκευής των υποδομών, αλλά απαιτείται να περιλαμβάνει ειδική αναφορά στις υφιστάμενες θέσεις εργασίας οι οποίες διατηρούνται.

 

β) Ανάλυση των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων της επένδυσης στην ελληνική οικονομία σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα (investment impact assessment).

 

γ) Κάθε πρόσθετο στοιχείο από το οποίο προκύπτει η εξυπηρέτηση των στόχων - κριτηρίων της παραγράφου 2 του άρθρου 3.

 

δ) Ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα προς την ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τον έλεγχο ή / και διασταύρωση των στοιχείων του φακέλου της επενδυτικής πρότασης και την υπαγωγή της επενδυτικής πρότασης στη διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων, καθώς και τη συναίνεσή του για τη δημοσίευση στοιχείων της επένδυσης (εκτός από στοιχεία που υποβάλλονται εμπιστευτικά στο φάκελο της επενδυτικής πρότασης, τα οποία είναι απόρρητα και δεν επιτρέπεται η γνωστοποίησή τους σε οποιονδήποτε τρίτο) και της εξέλιξής της, των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί, καθώς και των σχετικών αποφάσεων και γνωμοδοτήσεων, στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Ο επενδυτής μπορεί να επιφυλαχθεί ως προς την αποδοχή των περαιτέρω όρων που ενδέχεται να του επιβληθούν κατ' εφαρμογή του άρθρου 3 παράγραφος 3.

 

ε) Αποδεικτικό καταβολής της Διαχειριστικής Αμοιβής στην ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 του παρόντος νόμου.

 

στ) Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1559/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986) όπως ισχύει, του νομίμου εκπροσώπου του φορέα της επένδυσης, ότι όλα τα προσκομιζόμενα έγγραφα, στοιχεία και δηλώσεις που εμπεριέχονται στον υποβληθέντα φάκελο είναι γνήσια και αληθή, όπως επίσης και η περιγραφή των πραγματικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στο φάκελο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012), με τις παραγράφους 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 3 του νόμου 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/2013).

 

2. Με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων μπορούν να εξειδικεύονται περαιτέρω τα στοιχεία που πρέπει να περιέχονται στο φάκελο της επενδυτικής πρότασης, ιδίως ως προς το περιεχόμενο του επιχειρησιακού σχεδίου, της οικονομοτεχνικής μελέτης, της μελέτης σκοπιμότητας και της μελέτης επιπτώσεων της επένδυσης και να ρυθμίζονται λεπτομέρειες της διαδικασίας.

 

Με αιτιολογημένη εισήγηση της ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ δύναται να εισαχθούν στη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων και επενδυτικές προτάσεις που πληρούν μερικώς τους όρους που έχουν τεθεί δια των αποφάσεων που εκδίδονται κατά τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, πλην όμως κρίνεται ότι θα επιφέρουν σημαντικά ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα για τη συνολική εθνική οικονομία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 1 του νόμου 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/2013).

 

3. Μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης του φακέλου της επενδυτικής πρότασης, η Επενδύστε στην Ελλάδα Ανώνυμη Εταιρεία υποχρεούται να γνωμοδοτήσει σχετικά με την πληρότητα του φακέλου, την πλήρωση των κριτηρίων του άρθρου 1 παράγραφος 1 και τη σκοπιμότητα ένταξης της επένδυσης στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων. Ο επενδυτής ενημερώνεται άμεσα και εγγράφως για το περιεχόμενο της γνώμης.

 

4. Ανεξαρτήτως της παροχής ή μη γνώμης, αμέσως μετά την παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 3, η Επενδύστε στην Ελλάδα Ανώνυμη Εταιρεία προωθεί την αίτηση και το φάκελο της επενδυτικής πρότασης στη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων, αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους δεν γνωμοδότησε. Η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων μέσα σε προθεσμία 30 εργάσιμων ημερών αποφασίζει για την ένταξη ή μη της επενδυτικής πρότασης στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων. Με εισήγηση του Προέδρου της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων ή του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων για την ένταξη της επενδυτικής πρότασης στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων μπορεί να εισάγεται προς κύρωση από τη Βουλή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012).

 

5. Οι επενδυτικές προτάσεις είναι δεσμευτικές για τον επενδυτή, ο οποίος δεν μπορεί να τις μεταβάλει, παρά μόνο με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, μετά από γνώμη της Επενδύστε στην Ελλάδα Ανώνυμη Εταιρεία, η δε περιγραφή των πραγματικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στο φάκελο υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986) για τον κατά νόμο υπεύθυνο.

 

6. Η Επενδύστε στην Ελλάδα Ανώνυμη Εταιρεία υποβάλλει μηνιαίως στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών Επενδύσεων αναλυτική έκθεση προόδου επί όλων των υποβληθέντων επενδυτικών προτάσεων και των σχετικών με αυτά ενεργειών της.

 

7. Οι αρμόδιες υπηρεσίες και οργανισμοί του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα υποχρεούνται να παρέχουν κατά απόλυτη προτεραιότητα στην Επενδύστε στην Ελλάδα Ανώνυμη Εταιρεία κάθε αναγκαία συνδρομή, πληροφορία και διευκόλυνση για την πραγματοποίηση του σκοπού της στο πλαίσιο του παρόντος νόμου. Αν δεν ορίζεται ρητώς διαφορετικά, τεκμαίρεται ότι για τις διαδικασίες του παρόντος νόμου επισπεύδων φορέας είναι η Επενδύστε στην Ελλάδα Ανώνυμη Εταιρεία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012).

 

8. Επενδύσεις οι οποίες λειτουργούσαν νόμιμα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εξακολουθούν να λειτουργούν κατά το διάστημα από την υπαγωγή τους σε καθεστώς ένταξης στις διατάξεις του παρόντος νόμου, με την κατάθεση σχετικής αίτησης σύμφωνα με το παρόν άρθρο και μέχρι είτε τη λήψη των απαιτούμενων πράξεων και αδειών είτε την οριστική απόρριψη της αίτησης αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 3 του νόμου 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.