Νόμος 3894/10 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Ένταξη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δημόσια Στρατηγική Επένδυση, που πληροί τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια των άρθρων 1 έως 3, μπορεί να υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος νόμου με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, είτε μετά από αίτηση του κυρίου του έργου, που υπογράφει ο καθ' ύλην αρμόδιος ή εποπτεύων Υπουργός, είτε με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 του παρόντος νόμου.

 

2. Ειδικώς για τη λήψη απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων για την υπαγωγή Δημόσιας Στρατηγικής Επένδυσης στις διατάξεις του παρόντος νόμου προσκομίζεται φάκελος στον οποίο περιγράφονται συνοπτικά: η επένδυση στο σύνολο της, τα επί μέρους τμήματα της, ο τρόπος υλοποίησης της, εκτίμηση επί του προϋπολογισμού της, οι υπηρεσίες που θα παρέχει και οι κοινωνικές ανάγκες που θα καλύψει, και επιπρόσθετα, ειδικά στις περιπτώσεις εφαρμογής της παραγράφου 4 του άρθρο 3 του παρόντος νόμου, αποδεικτικό καταβολής της Διαχειριστικής Αμοιβής Επιμέλειας Φακέλου.

 

3. Η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων, με την απόφασή της για την έγκριση της ένταξης Δημόσιων Στρατηγικών Επενδύσεων στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων, καθορίζει επίσης, βάσει του εκτιμώμενου κόστους της Δημόσιας Στρατηγικής Επένδυσης, το ύψος της Διαχειριστικής Αμοιβής, καθώς και, στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 3, της Διαχειριστικής Αμοιβής Επιμέλειας Φακέλου της επενδυτικής πρότασης, τις οποίες οφείλει να καταβάλει το Δημόσιο στην ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του νόμου 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/2013).

 

4. Για την κατάρτιση φακέλων επενδυτικών σχεδίων Δημόσιων Στρατηγικών Επενδύσεων, η ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ εισπράττει ειδική Διαχειριστική Αμοιβή Επιμέλειας Φακέλου, η οποία βαρύνει τον κύριο του έργου και αποτελεί μέρος του Προϋπολογισμού αυτού, ενώ για τις υπόλοιπες ενέργειες η Εταιρεία εισπράττει Διαχειριστική Αμοιβή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, η οποία καταβάλλεται εφάπαξ μετά τη σχετική απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων και δεν επιστρέφεται. Το ύψος της Διαχειριστικής Αμοιβής Επιμέλειας Φακέλου δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του ύψους της Διαχειριστικής Αμοιβής, όπως εκάστοτε ισχύει.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του νόμου 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/2013).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 17 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.