Νόμος 4146/13 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Στελέχωση της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τη στελέχωση των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων συνιστώνται στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων 70 οργανικές θέσεις, από τις οποίες:

 

47 θέσεις κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης,
16 θέσεις κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης,
6 θέσεις κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
1 θέση κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

 

Οι συνιστώμενες θέσεις καλύπτονται με μεταφορές και μετατάξεις ή αποσπάσεις, υπαλλήλων του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, καθώς και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει στο δημόσιο είτε στο σύνολό του είτε κατά πλειοψηφία, κατόπιν αίτησής τους, με την ίδια σχέση εργασίας και με αντίστοιχη κατάργηση των οργανικών θέσεων στο φορέα στον οποίο υπηρετούν. Για τις μετατάξεις και αποσπάσεις που προβλέπονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, δεν απαιτείται έγκριση των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Οι θέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου κατανέμονται, σε εφαρμογή των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/2000 Κωδικοποίηση προσοντολογίου (ΦΕΚ 39/Α/2000) όπως ισχύει, ως εξής: 47 θέσεις Κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, στους ακόλουθους Κλάδους: 20 του Κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών, που κατανέμονται σε 5 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ή Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, 5 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών, 5 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ή Τοπογράφων Μηχανικών, 5 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών, 4 θέσεις του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος, ήτοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών Περιβάλλοντος ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Χημικών Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοίκησης Περιβάλλοντος ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Χημείας, τέσσερις θέσεις του Κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, ήτοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωλογίας, 4 θέσεις του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, 9 θέσεις του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού, οι 4 θέσεις εκ των οποίων με πτυχίο Νομικής, 6 θέσεις του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχαιολόγων, 16 θέσεις Κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, στους ακόλουθους Κλάδους: 8 θέσεις του Κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών με ειδικότητες Τεχνολογίας Περιβάλλοντος ή Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας ή Δομικών Έργων, 2 θέσεις του κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Βιβλιοθηκονόμων, 3 θέσεις του κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Λογιστικής, 3 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, 6 θέσεις κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών - Γραμματέων, 1 θέση κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (βοηθητικού προσωπικού).

 

2. Για τις κατά τις διατάξεις του προηγουμένου εδαφίου μετατάξεις - μεταφορές εκδίδεται σχετική πρόσκληση από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με την οποία ορίζεται αποκλειστική προθεσμία υποβολής αιτήσεων.

 

Η μετάταξη - μεταφορά γίνεται με κοινή απόφαση των οικείων ή εποπτευόντων Υπουργών, του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

Οι μετατασσόμενοι - μεταφερόμενοι υπάλληλοι, όσον αφορά το ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό τους καθεστώς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης, δύνανται να διατηρήσουν το καθεστώς στο οποίο βρίσκονταν στο φορέα προέλευσής τους, ύστερα από ανέκκλητη δήλωσή τους, η οποία υποβάλλεται στο φορέα υποδοχής εντός 1 μηνός από τη δημοσίευση της απόφασης μετάταξης - μεταφοράς. Υπάλληλοι νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει στο δημόσιο είτε στο σύνολό του είτε κατά πλειοψηφία, κατόπιν αίτησής τους, μετατάσσονται με την ίδια σχέση εργασίας κατά τη διάταξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και υπάγονται στις διατάξεις του νόμου 4024/2011 περί Ενιαίου Μισθολογίου - Βαθμολογίου, ενώ η προϋπηρεσία τους στο φορέα προέλευσης αποτελεί πραγματική υπηρεσία.

 

Η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων δύναται να στελεχώνεται και με μετακινήσεις υπαλλήλων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που δεν έχουν οργανική θέση στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, καθώς και με αποσπάσεις υπαλλήλων του δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, καθώς και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει στο δημόσιο είτε στο σύνολό του είτε κατά πλειοψηφία, κατόπιν αίτησής τους, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Η διάρκεια των αποσπάσεων μπορεί να είναι έως τρία έτη με δυνατότητα παράτασης έως τρία επιπλέον έτη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου πέμπτου του νόμου 4156/2013 (ΦΕΚ 122/Α/2013).

 

3. Για την κάλυψη έκτακτων ή εξειδικευμένων αναγκών της Γενικής Γραμματείας, ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να ζητά και από άλλα Υπουργεία, εποπτευόμενα από αυτά νομικά πρόσωπα και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, την απόσπαση υπαλλήλων, για διάστημα έως έξι μήνες με αποκλειστική απασχόληση. Για την απόσπαση και το χρόνο διάρκειάς της εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα. Ειδικά για τους υπαλλήλους που υπηρετούν σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα για την κατά τα ως άνω απόσπαση απαιτείται συγκατάθεση και του οργάνου διοικήσεως του οικείου νομικού προσώπου.

 

4. Για την υποβοήθηση του έργου της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, Υπουργεία, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και λοιποί φορείς του Δημοσίου υποχρεούνται να της παράσχουν κάθε αναγκαία συνδρομή, καθώς και πληροφοριακό ή έντυπο υλικό και κάθε αναγκαία διευκρίνιση επ' αυτών.

 

5. Στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων συστήνεται θέση μετακλητού προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων.

 

6. Τα προσόντα και οι αρμοδιότητες των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων (Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων) της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων καθορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου και κατ' εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011), από τις οποίες εξαιρείται ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων ως προς τον τρόπο επιλογής του, ενώ δεν εξαιρείται από τις σχετικές μισθολογικές διατάξεις του νόμου 4024/2011.

 

7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, εν ελλείψει υπαλλήλων με οργανική θέση στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων με τα προβλεπόμενα στο προεδρικό διάταγμα του προηγούμενου εδαφίου προσόντα, μπορεί να ανατίθενται καθήκοντα αναπλήρωσης προϊσταμένων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων σε υπαλλήλους που υπηρετούν ως αποσπασμένοι σε Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας αυτής και υπάγονται στις διατάξεις του νόμου 4024/2011, έως και για τρία έτη από την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.