Νόμος 4146/13 - Άρθρο 33

Άρθρο 33: Ορισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για την εφαρμογή του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

 

α) Υδατοδρόμιο:Το αεροδρόμιο επί υδάτινης επιφάνειας, το οποίο προορίζεται στο σύνολο ή εν μέρει για την αποθαλάσσωση, προσθαλάσσωση και επί της επιφάνειας αυτής κίνηση αεροσκαφών και στο οποίο περιλαμβάνεται η κατάλληλη υποδομή σε κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό για την παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείου.

 

β) Αεροπορική ημέρα: Το χρονικό διάστημα που ορίζεται 30 λεπτά πριν την ανατολή έως και 30 λεπτά μετά τη δύση του ηλίου.

 

γ) Άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου: Η άδεια που χορηγείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος για την ίδρυση, κατασκευή, οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση υδατοδρομίου από το Δημόσιο, από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου ή δεύτερου βαθμού, από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και από φυσικά πρόσωπα.

 

δ) Αεροσκάφος:Υδροπλάνο ή αμφίβιο αεροπλάνο ή αμφίβιο ελικόπτερο.

 

ε) Αερομεταφορέας: Επιχείρηση αεροπορικών μεταφορών που διαθέτει το προβλεπόμενο Πιστοποιητικό αερομεταφορέα και Άδεια Εκμετάλλευσης σε ισχύ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας.

 

στ) Αποθαλάσσωση: Η με ίδιες δυνάμεις αποκόλληση αεροσκάφους από την επιφάνεια του ύδατος.

 

ζ) Διεθνείς Κανονισμοί για την Αποφυγή Συγκρούσεων στη θάλασσα: Οι Διεθνείς Κανονισμοί για την Αποφυγή Συγκρούσεων στη θάλασσα του έτους 1972, όπως έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα, τροποποιηθεί και ισχύουν κάθε φορά.

 

η) Εγχειρίδια Υδατοδρομίου: Τα εγχειρίδια που υποβάλλονται μαζί με την αίτηση για τη χορήγηση της Άδειας Λειτουργίας Υδατοδρομίου και τα οποία περιλαμβάνουν:

 

(α.α) το Εγχειρίδιο Λειτουργίας του (Operation Manual),

(β.β) το Πρόγραμμα Ασφαλείας Υδατοδρομίου (Security Program),

(γ.γ) το Σχέδιο Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης (Emergency Plan).

 

θ) Μετεωρολογικές Συνθήκες εξ Όψεως (Visual Meteorological Conditions / VMC): Μετεωρολογικές συνθήκες εκφρασμένες από την άποψη ορατότητας, απόστασης από νέφη και οροφής νεφών, που είναι ίσες ή καλύτερες από τα καθορισμένα ελάχιστα όρια.

 

ι) Περιοχή ελιγμών Υδατοδρομίου: Υδάτινη περιοχή του Υδατοδρομίου, οποιουδήποτε σχήματος, εντός του οποίου δύναται να ορίζεται, σε συνάρτησή της με τη μορφολογία της ευρύτερης χερσαίας και υδάτινης περιοχής και των επιχειρησιακών επιδόσεων του αεροσκάφους αναφοράς, τουλάχιστον ένα ορθογώνιο διαστάσεων τέτοιων, ώστε να επιτρέπεται η ασφαλής προσθαλάσσωση, αποθαλάσσωση και υδατοδρόμηση των αεροσκαφών. Η περιοχή ελιγμών ορίζεται είτε από τις συντεταγμένες του κέντρου του κύκλου είτε από (ίδε και 5) τις γεωγραφικές συντεταγμένες του σχήματος της περιοχής ελιγμών και δεν περιλαμβάνει τους χώρους ελλιμενισμού των αεροσκαφών.

 

ι)α) Περιοχή κίνησης Υδατοδρομίου: Η περιοχή του Υδατοδρομίου που χρησιμοποιείται για την αποθαλάσσωση, προσθαλάσσωση και υδατοδρόμηση αεροσκαφών και αποτελείται από τις περιοχές ελιγμών του Υδατοδρομίου και ελλιμενισμού αεροσκαφών.

 

ι)β) Προσθαλάσσωση: Η προσυδάτωση του αεροσκάφους.

 

ι)γ) Πτήσεις γενικής αεροπορίας: Πτητική δραστηριότητα αεροσκάφους της πολιτικής αεροπορίας, η οποία δεν είναι πτητική λειτουργία δημοσίων μεταφορών ή πτητική λειτουργία αεροπορικών εργασιών.

 

ι)δ) Πτήση VFR (VFR Flight): Η πτήση που διεξάγεται σύμφωνα με τους κανόνες πτήσεως εξ όψεως.

 

ι)ε) Σύστημα WGS - 84: Το Παγκόσμιο Γεωδαιτικό Σύστημα (World Geodetic System) του έτους 1984.

 

ι)στ) Υδάτινο πεδίο: Η υδάτινη περιοχή προσθαλάσσωσης και αποθαλάσσωσης αεροσκάφους, που χρησιμοποιείται περιστασιακά ή εκτάκτως για την εξυπηρέτηση πτήσεων.

 

ι)ζ) Φορέας Διοίκησης, Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Λιμένα: Ο κάθε δημόσιος φορέας ή φορέας της Αυτοδιοίκησης ή ιδιωτικός ή μικτός φορέας που έχει, κατά νόμο, την ευθύνη της διοίκησης, της λειτουργίας και της εκμετάλλευσης λιμένα.

 

ι)η) Φορέας Λειτουργίας Υδατοδρομίου: Ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου ή το νομικό ή φυσικό πρόσωπο στο οποίο παραχωρείται η διοίκηση, διαχείριση, λειτουργία και εκμετάλλευση των υποδομών και υπηρεσιών του υδατοδρομίου, όπως επίσης και ευθύνη για το συντονισμό και την ασφάλεια των τυχόν δραστηριοποιούμενων επιχειρήσεων, οι οποίες λειτουργούν εντός των ορίων του υδατοδρομίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 32 του νόμου 4568/2018 (ΦΕΚ 178/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.