Νόμος 4568/18

Ν4568/2018: Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4568/2018: Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και λοιπές διατάξεις, (ΦΕΚ 178/Α/2018), 11-10-2018.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Α: Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών

 

Άρθρο 1: Ορισμοί

Άρθρο 2: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 3: Εγκαταστάσεις υδατοδρομίων

Άρθρο 4: Γενικές διατάξεις

Άρθρο 5: Χρηματοδότηση επένδυσης υδατοδρομίων

Άρθρο 6: Προϋποθέσεις κατόχου Άδειας Λειτουργίας Υδατοδρομίου

Άρθρο 7: Υπηρεσία αδειοδότησης υδατοδρομίων

Άρθρο 8: Τεχνικός φάκελος υδατοδρομίου

Άρθρο 9: Αίτηση για χορήγηση άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου

Άρθρο 10: Παράβολο

Άρθρο 11: Αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου

Άρθρο 12: Διαδικασία εξέτασης αιτήσεων - έκδοση αδειών

Άρθρο 13: Διάρκεια ισχύος άδειας - τροποποίηση στοιχείων αδειών

Άρθρο 14: Επιτροπή Υδατοδρομίων - επιθεωρήσεις υδατοδρομίων

Άρθρο 15: Μεταβίβαση άδειας - παραχώρηση λειτουργίας

Άρθρο 16: Υποχρεώσεις φορέα λειτουργίας υδατοδρομίου

Άρθρο 17: Όροι εκτέλεσης πτήσεων

Άρθρο 18: Κίνηση στην επιφάνεια του ύδατος και επικοινωνίες

Άρθρο 19: Απαγορεύσεις - περιορισμοί

Άρθρο 20: Ασφάλιση

Άρθρο 21: Τιμολόγια υπηρεσιών υδατοδρομίων

Άρθρο 22: Τέλη λειτουργίας υδατοδρομίου

Άρθρο 23: Εκπαίδευση προσωπικού υδατοδρομίου

Άρθρο 24: Εφοδιασμός αεροσκαφών με καύσιμα

Άρθρο 25: Απαγόρευση πτήσεων και ανάκληση άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου

Άρθρο 26: Κυρώσεις

Άρθρο 27: Υδάτινα πεδία

Άρθρο 28: Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας υδατοδρομίου ή υδάτινου πεδίου

Άρθρο 29: Ίδρυση και λειτουργία υδατοδρομίου από δημόσιους φορείς

Άρθρο 30: Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Αδειών Υδατοδρομίων (ΗΣΠΑΥ)

Άρθρο 31: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 32: Καταργούμενες διατάξεις

 

Μέρος Β: Θέματα αστικών οδικών μεταφορών

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές Διατάξεις

 

Άρθρο 33: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 34: Ορισμοί

Άρθρο 35: Διασφάλιση της συνεχούς παροχής αστικών μεταφορών επιβατών

Άρθρο 36: Δημόσιες αστικές οδικές μεταφορές επιβατών

Άρθρο 37: Δίκτυο αστικών οδικών μεταφορών επιβατών

Άρθρο 38: Αρμόδιες αρχές

Άρθρο 39: Εκτέλεση των δημόσιων αστικών επιβατικών μεταφορών

Άρθρο 40: Όροι χορήγησης αποκλειστικών δικαιωμάτων

Άρθρο 41: Καθορισμός αστικών γραμμών οδικών μεταφορών επιβατών

Άρθρο 42: Δικαιώματα των επιβατών

 

Κεφάλαιο Β: Συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών αστικών οδικών μεταφορών

 

Άρθρο 43: Αναθέτουσα αρχή

Άρθρο 44: Δημοσίευση πληροφοριών για επικείμενους διαγωνισμούς

Άρθρο 45: Προκήρυξη διαγωνισμών

Άρθρο 46: Παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων παραχώρησης

 

Κεφάλαιο Γ: Συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών αστικών οδικών μεταφορών επιβατών χωρίς διαγωνισμό

 

Άρθρο 47: Απευθείας ανάθεση ως έκτακτο μέτρο

Άρθρο 48: Συλλογή στοιχείων και δεδομένων για το σχεδιασμό του δικτύου

 

Κεφάλαιο Δ: Μεταβατικές διατάξεις

 

Άρθρο 49: Ισχύς διατάξεων για τις αστικές επιβατικές μεταφορές

 

Μέρος Γ: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 50

Άρθρο 51: Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικής Αρχής Συντονισμού Πτήσεων

Άρθρο 52

Άρθρο 53: Απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων ακινήτων σε πυρόπληκτες περιοχές

Άρθρο 54: Ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία, Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία και Κοινών Ταμείων Είσπραξης Λεωφορείων Ανωνύμων Εταιρειών

Άρθρο 55: Συμπλήρωση της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του νόμου 2638/1998 - Κάλυψη θέσης Αναπληρωτή Διευθυντή στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

Άρθρο 56: Τροποποίηση των άρθρων 106 και 109 του νόμου 4504/2017

Άρθρο 57: Τροποποίηση του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) και λοιπές διατάξεις

Άρθρο 58: Ρυθμίσεις Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης οχημάτων

Άρθρο 59

Άρθρο 60: Ρυθμίσεις θεμάτων αδειών οδήγησης

Άρθρο 61

Άρθρο 62

Άρθρο 63: Έναρξη ισχύος

 

Παράρτημα Ι: Υπόδειγμα σύνταξης εγχειριδίου λειτουργίας υδατοδρομίου (Water aerodrome manual)

Παράρτημα II: Υπόδειγμα σύνταξης προγράμματος ασφαλείας υδατοδρομίου (security program)

Παράρτημα III: Υπόδειγμα σύνταξης σχεδίου αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης υδατοδρομίου (emergency plan)

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 11-10-2018

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.