Νόμος 4568/18 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Εγκαταστάσεις υδατοδρομίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τη λειτουργία των υδατοδρομίων απαιτείται η κατάλληλη υποδομή σε λιμενικές και κτιριακές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των προκατασκευασμένων σταθερών, μετακινούμενων ή φορητών οικίσκων, καθώς και του απαιτούμενου εξοπλισμού της περίπτωσης ι)β' του άρθρου 16.

 

Η κατασκευή των απαιτούμενων νέων εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση υδροπλάνων, επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείου πρέπει να είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες προδιαγραφές, τους κανονισμούς και την κείμενη νομοθεσία.

 

Για το σχεδιασμό των απαιτούμενων εγκαταστάσεων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο τύπος του υδατοδρομίου, ο οποίος καθορίζεται από τη λειτουργία και τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε αυτό. Για τους χώρους από τους οποίους ο επιβάτης διέρχεται υποχρεωτικά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι χώροι αναμονής πριν από τον έλεγχο εισιτηρίων, παράδοσης και παραλαβής αποσκευών, οι χώροι ελέγχου διαβατηρίων ή εγγράφων ταυτοπροσωπίας, οι χώροι ελέγχου ασφαλείας επιβατών και αποσκευών, καθώς και οι χώροι αναμονής για επιβίβαση και οι χώροι υγιεινής.

 

2. Οι ελάχιστες απαιτήσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων προκειμένου να διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο εξυπηρέτησης επιβατών καθορίζονται ως εξής:

 

α) Κτιριακή ή άλλη υποδομή ώστε να διασφαλίζεται η επάρκεια χώρου για την εγκατάσταση και τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού ασφαλείας ελέγχου επιβατών και αποσκευών,

 

β) κατά την αναμονή επιβατών απαιτείται χώρος 1,2 m2 ανά εξυπηρετούμενο επιβάτη,

 

γ) υποχρεωτική ύπαρξη χώρων υγιεινής των δύο φύλων και ατόμων με κινητικά προβλήματα ανάλογα με τον αριθμό επιβατών. Αν οι χώροι αυτοί δεν βρίσκονται μέσα στο χώρο αναμονής των επιβατών, χωροθετούνται πλησίον αυτού.

 

Στα υδατοδρόμια που αποτελούν πύλες εισόδου-εξόδου υπάρχει διαχωρισμός των επιβατών εντός και εκτός Schengen, ελάχιστος χώρος για το ένστολο προσωπικό και τον αξιωματικό υπηρεσίας.

 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μπορεί να τροποποιούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις της παραγράφου 2, και να καθορίζονται θέματα υποδομών, κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, επιπλέον των ανωτέρω προβλεπομένων, για τα υδατοδρόμια εσωτερικού σε θαλάσσια περιοχή. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να τροποποιούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις της παραγράφου 2, και να καθορίζονται θέματα υποδομών, κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, επιπλέον των ανωτέρω προβλεπομένων, για τα υδατοδρόμια εσωτερικού σε λίμνη.

 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μπορεί να τροποποιούνται οι ανωτέρω ελάχιστες απαιτήσεις, και να καθορίζονται θέματα υποδομών, κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, επιπλέον των ανωτέρω προβλεπομένων, για τα υδατοδρόμια εξωτερικού (πύλες) σε θαλάσσια περιοχή. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να τροποποιούνται οι ανωτέρω ελάχιστες απαιτήσεις, και να καθορίζονται θέματα υποδομών, κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, επιπλέον των ανωτέρω προβλεπομένων, για τα υδατοδρόμια εξωτερικού (πύλες) σε λίμνη.

 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται ο τύπος κάθε υδατοδρομίου ως υδατοδρομίου εσωτερικού ή εξωτερικού / πύλη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 69 του νόμου 4663/2020 (ΦΕΚ 30/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.