Νόμος 4568/18 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Γενικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου χορηγείται μόνο σε δημόσιο φορέα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής χορηγείται άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου.

 

Για υδατοδρόμιο σε λίμνη η άδεια ίδρυσης χορηγείται αποκλειστικά με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Για τις υδάτινες επιφάνειες που έχουν υπαχθεί στο δίκτυο Natura 2000, η άδεια ίδρυσης χορηγείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε περίπτωση άδειας ίδρυσης σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης την απόφαση χορήγησης της συνυπογράφει και ο Υπουργός Εσωτερικών.

 

2. Δεν επιτρέπεται η λειτουργία υδατοδρομίου ή η χρήση υδάτινου πεδίου σε θαλάσσια περιοχή η οποία:

 

α) Έχει καθοριστεί με Κανονισμό Λιμένα ως αγκυροβόλιο πλοίων. Αγκυροβόλια πλοίων μπορεί να χρησιμοποιούνται σε έκτακτες περιπτώσεις για την εξυπηρέτηση υδροπλάνων, εφόσον δεν υπάρχουν σε αυτά αγκυροβολημένα πλοία, ύστερα από σχετική έγκριση του αρμόδιου φορέα και σύμφωνη γνώμη της τοπικής λιμενικής αρχής,

 

β) αποτελεί πεδίο ασκήσεων των Ενόπλων Δυνάμεων ή περιοχή ανάπτυξης στρατιωτικών επιχειρήσεων και ασκήσεων ή αγκυροβόλιο πλήρωσης αγωγού καυσίμων ή εγκατάσταση των Ενόπλων Δυνάμεων εν γένει ή εγκατάσταση που εξυπηρετεί σκοπούς εθνικής άμυνας και ασφάλειας κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 17 του νόμου 2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α/2001) ή έχει καθοριστεί ως αμυντική περιοχή ή ναυτικό οχυρό κατά τον α.ν. 376/1936 (Α' 546),

 

γ) βρίσκεται πλησίον λουτρικών εγκαταστάσεων, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 31/2018 (ΦΕΚ 61/Α/2018), λαμβάνοντας υπόψη και τους περιορισμούς κίνησης μηχανοκίνητων σκαφών, λόγω αντικατάστασης του προεδρικού διατάγματος 23/2000 (ΦΕΚ 18/Α/2000), με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 31/2018 (ΦΕΚ 61/Α/2018),

 

δ) σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αποτελεί περιοχή στην οποία οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν συνήθως είναι δυσμενείς και δημιουργούν σημαντικό ύψος κύματος, ανώτερο των 2 μέτρων στην περιοχή προσθαλάσσωσης.

 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μπορεί ένα υδατοδρόμιο να οριστεί ως σημείο εισόδου-εξόδου, ύστερα από αίτηση του φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου.

 

Αν ο φορέας λειτουργίας υδατοδρομίου δεν είναι και κάτοχος της άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου, η αίτηση συνυποβάλλεται και από τον κάτοχο της άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου.

 

4. Η λειτουργία των υδατοδρομίων και η χρήση των υδάτινων πεδίων επιτρέπεται μόνο κατά τη διάρκεια της αεροπορικής ημέρας.

 

5. Για τα υδατοδρόμια και τα υδάτινα πεδία εφαρμόζονται οι διατάξεις του Εθνικού Προγράμματος Ασφαλείας Πολιτικής Αεροπορίας στους τομείς που τα αφορούν.

 

Η εκτέλεση δημόσιων μεταφορών από αερομεταφορείς προϋποθέτει την έγκριση του προγράμματος ασφάλειας αερομεταφορέα που προβλέπεται από τον Εθνικό Κανονισμό Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας. Για υδατοδρόμια στα οποία η αστυνόμευση διενεργείται από το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, όπου στον Εθνικό Κανονισμό Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας αναφέρεται η Ελληνική Αστυνομία, νοείται το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή. Για την έγκριση του προγράμματος ασφαλείας του υδατοδρομίου απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ή της Ελληνικής Αστυνομίας, ανάλογα με τη λειτουργία του υδατοδρομίου σε θαλάσσια περιοχή ή λίμνη αντίστοιχα.

 

6. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικά στο Μέρος Α' εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου (νόμος [Ν] 1815/1988 (ΦΕΚ 250/Α/1988)) και του Κεφαλαίου Α' του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011).

 

7. Ο φορέας λειτουργίας υδατοδρομίου είναι υπεύθυνος για τη διοίκηση, τη διαχείριση και λειτουργία των υποδομών και υπηρεσιών του υδατοδρομίου. Επιπλέον, ο φορέας λειτουργίας υδατοδρομίου φέρει την ευθύνη για το συντονισμό και τον έλεγχο των δραστηριοποιούμενων επιχειρήσεων οι οποίες λειτουργούν μέσα στα όρια του υδατοδρομίου.

 

8. Για τα υδατοδρόμια εξωτερικού επιτρέπεται η πραγματοποίηση πτήσεων εσωτερικού, και απευθείας πτήσεων προς και από χώρες που έχουν κυρώσει και εφαρμόζουν τη Συνθήκη Schengen (Schengen), εφόσον έχει διασφαλιστεί η δυνατότητα της διενέργειας των προβλεπόμενων ελέγχων. Πτήσεις από και προς χώρες που δεν έχουν κυρώσει τη Συνθήκη Schengen πραγματοποιούνται μέσω διεθνούς αερολιμένα ή αερολιμένα ή λιμένα ή υδατοδρομίου που έχει χαρακτηριστεί ως νομοθετημένο σημείο (πύλη) εισόδου-εξόδου για τη χώρα.

 

9. Στη σύμβαση παραχώρησης αναφέρονται λεπτομερώς οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των δύο συμβαλλόμενων μερών για την τήρηση των όρων που προβλέπονται στον παρόντα νόμο.

 

10. Αν σε περιοχή ελιγμών υδατοδρομίου περιλαμβάνεται περιοχή λιμένα, η χρήση της περιοχής ελιγμών επιτρέπεται ύστερα από έγκριση της οικείας Λιμενικής Αρχής και με ευθύνη του χειριστή του υδροπλάνου.

 

11. Η άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου δεν επιτρέπει τη λειτουργία του υδατοδρομίου χωρίς την έκδοση άδειας λειτουργίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 69 του νόμου 4663/2020 (ΦΕΚ 30/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.