Νόμος 4568/18 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Υποχρεώσεις φορέα λειτουργίας υδατοδρομίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ο φορέας λειτουργίας υδατοδρομίου υποχρεούται να:

 

α) Εφαρμόζει τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και να παρέχει τις υπηρεσίες του υδατοδρομίου με ίσους όρους σε οποιοδήποτε αεροσκάφος,

 

β) ακολουθεί τις υποδείξεις των αεροπορικών και λιμενικών αρχών, καθώς και να προβαίνει έγκαιρα στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση ευρημάτων κατά τις επιθεωρήσεις ασφαλείας,

 

γ) εφαρμόζει τα Εγχειρίδια Υδατοδρομίου που έχουν εγκριθεί από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, να τα ενημερώνει και να τα τροποποιεί σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμόδιων κατά περίπτωση υπηρεσιών,

 

δ) εποπτεύει με κατάλληλα ηλεκτρονικά μέσα (κάμερες) την υδάτινη περιοχή του υδατοδρομίου και διατηρεί την περιοχή κίνησης των αεροσκαφών ύδατος ελεύθερη από κάθε εμπόδιο. Τα ηλεκτρονικά μέσα είναι συνδεδεμένα σε πραγματικό χρόνο με το Κέντρο Παρακολούθησης, το οποίο δημιουργείται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Στην απόφαση αυτή ρυθμίζονται οι όροι, τα δικαιώματα πρόσβασης και άλλων δημόσιων υπηρεσιών, όπως η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ή το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή και τα Γενικά Επιτελεία των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία του Κέντρου Παρακολούθησης. Ειδικά, το υδατοδρόμιο πρέπει να διαπλέεται με μέριμνα του φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου κάθε φορά 30 τουλάχιστον λεπτά της ώρας πριν από κάθε προσθαλάσσωση ή αποθαλάσσωση για την απομάκρυνση αντικειμένων, εμποδίων, θαλάσσιων μέσων αναψυχής, λέμβων, σκαφών, πλοίων και κολυμβητών που συνιστούν κίνδυνο για την κίνηση των αεροσκαφών,

 

ε) τηρεί και παρέχει στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, στην αρμόδια λιμενική αρχή και σε άλλες αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, ύστερα από έγγραφη πράξη των τελευταίων, λεπτομερή στοιχεία αεροπορικής κίνησης, καθώς και αναλυτικά στοιχεία αναφορικά με τα εξυπηρετούμενα αεροσκάφη, τα πληρώματα, τους επιβάτες, το φορτίο και το ταχυδρομείο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες ενημερώνουν το φορέα λειτουργίας υδατοδρομίου για τα απαιτούμενα έντυπα, τα οποία υποβάλλονται πριν από την έναρξη της πτήσης, καθώς και για τη διαδικασία υποβολής τους,

 

στ) διακόπτει τη λειτουργία του υδατοδρομίου και να μην επιτρέπει τη χρησιμοποίησή του, αν διαπιστώσει την ύπαρξη κινδύνου για την ασφάλεια των πτήσεων ή αν δεν είναι δυνατή η παροχή όλων των απαραίτητων υπηρεσιών, μέσων, προσωπικού και εξοπλισμού για την ασφαλή λειτουργία του υδατοδρομίου, ενημερώνοντας αμέσως και με κάθε πρόσφορο μέσο την Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας των Πτήσεων (ΕΔΑΑΠ), τις αρμόδιες υπηρεσίες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, την Επιτροπή Αναφοράς Περιστατικών Ασφαλείας (ΕΑΠΑ) και την αρμόδια λιμενική αρχή για το πρόβλημα ασφαλείας που εντοπίστηκε. Το υδατοδρόμιο μπορεί να επαναλειτουργήσει, αφού διαπιστωθεί η αποδεδειγμένη άρση των προβλημάτων που επέβαλαν τη διακοπή λειτουργίας του. Για την ανωτέρω διακοπή λειτουργίας και για την επαναλειτουργία ενημερώνονται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και η αρμόδια λιμενική αρχή για την έκδοση των σχετικών οδηγιών,

 

ζ) ενημερώνει αμέσως και με κάθε πρόσφορο μέσο την Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας των Πτήσεων, τις αρμόδιες υπηρεσίες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, την Επιτροπή Αναφοράς Περιστατικών Ασφαλείας και την αρμόδια λιμενική αρχή για κάθε αεροπορικό ατύχημα ή συμβάν,

 

η) αποστέλλει στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας τις προβλεπόμενες αεροναυτικές πληροφορίες για τη δημοσίευσή τους στο Εγχειρίδιο Αεροναυτικών Πληροφοριών Ελλάδος (AIR GREECE) και στην Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού για την έκδοση σχετικής οδηγίας,

 

θ) συμμορφώνεται με τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις,

 

ι) μεριμνά για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων, των υποδομών και του εξοπλισμού ασφαλείας του υδατοδρομίου και των λιμενικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί, φέροντας ευθύνη για την καλή κατάσταση και ασφαλή λειτουργία τους,

 

ι)α) παρέχει τις υπηρεσίες του εφαρμόζοντας τις διατάξεις της κείμενης εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού,

 

ι)β) διατηρεί σε καλή κατάσταση και να χρησιμοποιεί τον απαιτούμενο εξοπλισμό ως εξής:

 

α)α) Σήμα οπτικής αναγνώρισης: το σήμα αυτό σε σχήμα άγκυρας, διαστάσεων από 4 m μήκος και 2.5 m πλάτος έως 10 m μήκος και 6 m πλάτος, απαιτείται να είναι τοποθετημένο σε κατάλληλη περιοχή στο έδαφος ή άλλη επίπεδη επιφάνεια, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ώστε να είναι εύκολα ορατό από αέρος,

 

β)β) φανό ειδοποίησης αεροπορικής δραστηριότητας: τηλέ - ενεργοποιούμενος φανός ο οποίος είναι διαθέσιμος προς χρήση πριν από κάθε προσθαλάσσωση ή αποθαλάσσωση αεροσκάφους, προς ειδοποίηση παρακείμενων πλωτών μέσων για έναρξη αεροπορικής δραστηριότητας (άφιξη ή αναχώρηση αεροσκάφους). Ο φανός πρέπει να είναι τοποθετημένος σε τέτοια θέση στο χώρο του υδατοδρομίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και της λιμενικής αρχής ώστε να είναι εύκολα ορατός,

 

γ)γ) ανεμούριο ή σημείο Τ: ανεμούριο κατάλληλων διαστάσεων, το οποίο πρέπει να είναι τοποθετημένο σε τέτοια θέση στο χώρο του υδατοδρομίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και της λιμενικής αρχής, ώστε να είναι εύκολα ορατό, ακόμα και σε περίπτωση μειωμένης ορατότητας. Αντί για ανεμούριο είναι δυνατόν να τοποθετηθεί ένας ανεμοδείκτης σε σχήμα Τ,

 

δ)δ) σημεία πρόσδεσης: αρμοδίως και προσηκόντως πιστοποιημένα σημεία για την πρόσδεση των αεροσκαφών ύδατος (δέστρες) επί της πλωτής προβλήτας αποβίβασης -επιβίβασης επιβατών, ως προς τη σταθερότητά τους και την αντοχή τους σε σχέση με τη χρήση για την οποία προορίζονται, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενέστερες των καιρικών συνθηκών που συνήθως επικρατούν στη συγκεκριμένη περιοχή,

 

ε)ε) σωσίβια άμεσης χρήσης: παραπλεύρως του σημείου πρόσδεσης και παραμονής του αεροσκάφους απαιτείται η ύπαρξη σε κατάλληλη θέση 3 κυκλικών σωσιβίων μη φουσκωτού τύπου, με σχοινί πρόσδεσης μήκους 30 μέτρων, έτοιμων για χρήση οποιαδήποτε στιγμή,

 

στ)στ) σκάφος υπηρεσίας: η ύπαρξη και διαρκής διαθεσιμότητα ταχύπλοου σκάφους ολικού μήκους 6 τουλάχιστον m με εξωλέμβια μηχανή, επαρκούς ιπποδύναμης ώστε να διαθέτει ικανή ταχύτητα πλεύσης για τη διασφάλιση του αναφερόμενου μέγιστου χρόνου απόκρισης 15 λεπτών σε οποιοδήποτε σημείο της περιοχής κίνησης, εφοδιασμένου με τις προβλεπόμενες άδειες και εξοπλισμό, έτοιμο προς χρήση ανά πάσα στιγμή.

 

Επιπλέον των ανωτέρω, το σκάφος υπηρεσίας πρέπει να διαθέτει και επαρκή εξοπλισμό διάσωσης για το σύνολο των επιβαινόντων ατόμων του υδροπλάνου, ως εξής:

 

i) Φορητή αυτόματα αναδιπλούμενη σχεδία 12 ατόμων,

ii) αναπνευστικές συσκευές (10 τεμάχια κατ' ελάχιστον),

iii) ισοθερμικές κουβέρτες για παροχή πρώτων βοηθειών (24 τεμάχια),

iv) πυροσβεστήρες αφρού 6 κιλών φορητούς (2 τεμάχια),

v) κυκλικά σωσίβια (4 τεμάχια),

 

ζ)ζ) φορητά μέσα πυρόσβεσης: δίπλα ακριβώς από το σημείο στάθμευσης του αεροσκάφους ύδατος πρέπει να υπάρχουν πυροσβεστήρες χειρός εγκεκριμένου τύπου, κατάλληλοι για χρήση σε πυρκαγιά υγρών καυσίμων και ηλεκτρολογικού υλικού, 3 τουλάχιστον ανά κατηγορία, χωρητικότητας 12 τουλάχιστον κιλών ξηράς κόνεως για τα υγρά καύσιμα και 6 κιλών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ή 12 κιλών κόνεως για το ηλεκτρολογικό υλικό,

 

η)η) μέσα περιορισμού θαλάσσιας ρύπανσης: πρόσβαση σε κατάλληλα πλωτά φράγματα, εγκεκριμένου τύπου σύμφωνα με την 3221/1999 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ 76/Β/1999), για τον περιορισμό διαρροής καυσίμου ή λαδιού στο νερό και, σε κατάλληλα απορροφητικά υλικά αντιμετώπισης ρύπανσης, εγκεκριμένου τύπου, σύμφωνα με την 1218.91/1997 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Υγείας και Πρόνοιας και Εμπορικής Ναυτιλίας (Β'951),

 

θ)θ) μαγνητική πύλη (WTMD) για τον έλεγχο ασφαλείας των επιβατών και ακτινοσκοπική συσκευή (X-Ray) για έλεγχο ασφάλειας αποσκευών και χειραποσκευών ή ότι καθορίζεται σχετικά από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ύστερα από αξιολόγηση επικινδυνότητας σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας και ανάλογα με τον τύπο του υδατοδρομίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 69 του νόμου 4663/2020 (ΦΕΚ 30/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.