Νόμος 2638/98 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Ανάδειξη και λειτουργία οργάνων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής είναι ανώτεροι ή ανώτατοι Αξιωματικοί του ΛΣ (ΓΥ) και ορίζονται με απόφαση του Υπουργού.

 

2. Ο Διευθυντής της Σχολής είναι τακτικό μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού της Σχολής και ορίζεται για τριετή θητεία με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από πρόταση του οικείου Εκπαιδευτικού Συμβουλίου και γνώμη του Διοικητή. Η πρόταση περιλαμβάνει δύο ή τρεις καθηγητές ειδικότητας πλοιάρχου, προκειμένου περί Σχολής Πλοιάρχων και ειδικότητας μηχανικού, προκειμένου περί Σχολής Μηχανικών και εφόσον δεν υπάρχουν καθηγητές, επίκουρους καθηγητές των αντίστοιχων ειδικοτήτων. Αν δεν υποβληθεί πρόταση ή γνώμη μέσα στην προθεσμία που έχει τάξει ο Υπουργός ή αν η πρόταση δεν περιέχει τον ανωτέρω αριθμό μελών εκπαιδευτικού προσωπικού, ο ορισμός του Διευθυντή γίνεται από τον Υπουργό.

 

Μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού που έχουν ορισθεί Διευθυντές Σχολής για δύο συνεχόμενες θητείες δεν μπορούν να προταθούν για τη θέση αυτή στην αμέσως επόμενη θητεία, εκτός εάν στη Σχολή υπηρετεί μόνο ένα τακτικό μέλος εκπαιδευτικού προσωπικού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του νόμου 3153/2003 (ΦΕΚ 153/Α/2003).

 

3. α) Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Σχολής είναι τακτικό μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού βαθμίδας Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή. Αν δεν υπηρετεί προσωπικό των τριών αυτών βαθμίδων, ως Αναπληρωτής Διευθυντής Σχολής μπορεί να ορίζεται μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού άλλης βαθμίδας. Ο Αναπληρωτής Διευθυντής ορίζεται με απόφαση του Διοικητή ύστερα από εισήγηση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής, για ένα ακαδημαϊκό έτος. Τη σχετική εισήγηση μπορεί ο Διοικητής να αναπέμψει αιτιολογημένα μία φορά.

 

β) Αν στη Σχολή υπηρετεί ένα μόνο μέλος εκπαιδευτικού προσωπικού βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο μπορεί να εισηγηθεί εκ νέου, υπέρ του διατελέσαντα ήδη Αναπληρωτή Διευθυντή και για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Σε περίπτωση, όμως, κατά την οποία, το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο διαπιστώνει αιτιολογημένα, ότι η άσκηση των καθηκόντων εκ μέρους του είχε ως αποτέλεσμα τη μη ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της Σχολής, δύναται να εισηγηθεί υπέρ μέλους του εκπαιδευτικού προσωπικού άλλης βαθμίδας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παράγραφο α'.

 

γ) Αν δεν υποβληθεί εισήγηση στον Διοικητή πριν τη λήξη της θητείας του ασκούντος καθήκοντα Αναπληρωτή Διευθυντή, ο ορισμός του Αναπληρωτή Διευθυντή γίνεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατόπιν αιτιολογημένης εισηγήσεως του Συμβουλίου Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού.

 

δ) Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, δύναται να αποσπάται για 2 έτη μέλος εκπαιδευτικού προσωπικού Σχολής Πλοιάρχων ΑΕΝ ή Μηχανικών ΑΕΝ σε άλλη Σχολή Πλοιάρχων ΑΕΝ ή Μηχανικών ΑΕΝ, στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχει παντελής έλλειψη μόνιμου προσωπικού στη Σχολή προορισμού. Πριν τη διατύπωση γνώμης από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, η σχετική διαδικασία ανακοινώνεται στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, προκειμένου να υποβληθούν αιτήσεις προτίμησης, εφόσον υπάρχουν, εντός 5 ημερών από την περιέλευση της ανακοίνωσης στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.

 

Αν δεν υποβληθεί αίτηση προτίμησης, είναι δυνατή η απόσπαση μόνιμου εκπαιδευτικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υπαγομένου στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εφόσον κατέχει πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο της αλλοδαπής και Αποδεικτικό Ναυτικής Ικανότητας (ΑΝΙ) ή δίπλωμα, ειδικότητας Πλοιάρχου ή Μηχανικού ή Ραδιοτηλεγραφητή Α' ή Β' τάξης Εμπορικού Ναυτικού ή είναι κάτοχος τίτλου σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης, ειδικότητας Φυσικού ή Μαθηματικού ή Αγγλικής Φιλολογίας ή Νομικού ή Κοινωνιολόγου ή Ναυτιλιακού Οικονομολόγου ή Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Χημικού ή Χημικού Μηχανικού ή Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Αυτοματιστή Μηχανικού.

 

Στην περίπτωση αυτή, είναι δυνατή η ανάθεση καθηκόντων αναπληρωτή Διευθυντή στον αποσπασμένο εκπαιδευτικό, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της οικείας Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού.

 

Η απόσπαση πραγματοποιείται κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για χρονικό διάστημα έως 2 ακαδημαϊκά έτη, κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται, μετά από πρόσκληση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία κοινοποιείται δια του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σε όλες τις εκπαιδευτικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας του αποσπασμένου εκπαιδευτικού εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 23 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 18 του νόμου 4429/2016 (ΦΕΚ 199/Α/2016) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 του νόμου 4568/2018 (ΦΕΚ 178/Α/2010).

 

4. α) Οι εκπρόσωποι του εκπαιδευτικού προσωπικού στο Συμβούλιο ΑΕΝ υποδεικνύονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Σχολής.

 

β) Ο εκπρόσωπος του ΔΠ στο Συμβούλιο ΑΕΝ και ο αναπληρωτής του υποδεικνύονται από το σύνολο του διοικητικού προσωπικού της ΑΕΝ, όπως ειδικότερα ορίζει ο Εσωτερικός Κανονισμός. Ο εκπρόσωπος του ΕΤΠ στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο και ο αναπληρωτής του υποδεικνύονται από το σύνολο των μελών του ΕΤΠ της Σχολής, όπως ειδικότερα ορίζει ο Εσωτερικός Κανονισμός. Οι εκπρόσωποι των σπουδαστών στο Συμβούλιο ΑΕΝ και στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο υποδεικνύονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου σπουδαστικού συλλόγου.

 

γ) Οι εκπρόσωποι του εκπαιδευτικού προσωπικού, του ΕΤΠ και του ΔΠ και των σπουδαστών στα συλλογικά όργανα ορίζονται μέσα σε 20 ημέρες, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Διοικητή στα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα των κατηγοριών αυτών.

 

δ) Στην περίπτωση που ο αριθμός εκπροσώπων σε συλλογικά όργανα καθορίζεται ως ποσοστιαία αναλογία αριθμητικής δύναμης, τα κλάσματα στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα, ενώ το 0,5 στρογγυλοποιείται στη μεγαλύτερη μονάδα.

 

ε) Στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων μπορεί να παρίστανται πρόσωπα, τα οποία έχουν κληθεί από τον προεδρεύοντα των οργάνων αυτών και για όσο χρόνο κρίνεται από αυτόν αναγκαίο.

 

στ) Τα συλλογικά όργανα συντίθενται και λειτουργούν νομίμως, έστω και αν δεν έχουν οριστεί τα μέλη που εκπροσωπούν κατηγορίες προσωπικού και τους σπουδαστές, εφόσον όμως έχει προηγηθεί εγκαίρως, κατά τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό, η πρόσκληση του Διοικητή για τον ορισμό τους.

 

ζ) Τα συλλογικά όργανα ευρίσκονται σε απαρτία όταν παρίσταται αριθμός μελών, με δικαίωμα ψήφου, μεγαλύτερος των απόντων.

 

η) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η άποψη υπέρ της οποίας ψήφισε ο πρόεδρος του οργάνου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.