Νόμος 4429/16 - Άρθρο 18

Άρθρο 18


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 78 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 103/2014 (ΦΕΚ 170/Α/2014) Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Οι θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού των Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών του Εμπορικού Ναυτικού και της Σχολής Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων, ανέρχονται συνολικά σε δεκαεννέα (19) εκ των οποίων οι 14 θέσεις προβλέπονται στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 63/1974, οι 2 θέσεις προβλέπονται στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 50/1997 και οι 3 προβλέπονται στο βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 631/1972, όπως ισχύει, στις ακόλουθες κατηγορίες: Διευθυντού Σπουδών 5 θέσεις, Βοηθού Διευθυντού Σπουδών 2 θέσεις, Καθηγητών - Εκπαιδευτών 7 θέσεις, Βοηθών Καθηγητών - Εκπαιδευτών 2 θέσεις και Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας 3 θέσεις.}

 

2. Τα στοιχεία α)α', β)β', γ)γ', δ)δ' της περίπτωσης γ' του άρθρου 3 Ειδικά προσόντα προσωπικού του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 63/1974 (ΦΕΚ 24/Α/1974) Περί καθορισμού θέσεων, σχέσεως και προσόντων του προσωπικού του εν Πειραιεί εδρεύοντος Κέντρου Επιμορφώσεως Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού αντικαθίστανται ως εξής:

 

{α)α. Για τη θέση Διευθυντού Σπουδών του ΚΕΣΕΝ / Πλοιάρχων απαιτούνται:

 

α) Αποδεικτικό Ναυτικής Ικανότητας (ΑΝΙ), ειδικότητας Πλοιάρχου Α' τάξης Εμπορικού Ναυτικού.

 

β) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και αγγλικής ναυτικής ορολογίας.

 

γ) Τετραετής τουλάχιστον πραγματική θαλάσσια υπηρεσία με καθήκοντα Πλοιάρχου Α' τάξεως Εμπορικού Ναυτικού.

 

δ) Γνώσεις ή εμπειρία επί των τεχνολογικών και λοιπών εξελίξεων, που αφορούν την ειδικότητά του και οι οποίες συντελέσθηκαν από την απόκτηση του διπλώματος Α' τάξης μέχρι και την υποβολή της αίτησης υποψηφίου, κατάλληλα αποδεικνυόμενες. Οι γνώσεις αποδεικνύονται και με τα πιστοποιητικά που χορηγούνται μετά την επιτυχή αποφοίτηση από τα Τμήματα Ειδικής Εκπαίδευσης του ΚΕΣΕΝ/Πλοιάρχων. Ως εμπειρία νοείται η πραγματική θαλάσσια υπηρεσία, καθώς και η διδακτική προϋπηρεσία.

 

ε) Ετήσια διδακτική εμπειρία στη Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση.

 

β)β. Για τη θέση Βοηθού Διευθυντού ΚΕΣΕΝ/Πλοιάρχων απαιτούνται:

 

α) Αποδεικτικό Ναυτικής Ικανότητας (ΑΝΙ), ειδικότητας Πλοιάρχου Α' τάξης Εμπορικού Ναυτικού.

 

β) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και αγγλικής ναυτικής ορολογίας.

 

γ) Τριετής τουλάχιστον πραγματική θαλάσσια υπηρεσία με καθήκοντα Πλοιάρχου Α' τάξεως Εμπορικού Ναυτικού.

 

δ) Γνώσεις ή εμπειρία επί των τεχνολογικών και λοιπών εξελίξεων, που αφορούν την ειδικότητά του και οι οποίες συντελέσθηκαν από την απόκτηση του διπλώματος Α' τάξης μέχρι και την υποβολή της αίτησης υποψηφίου, κατάλληλα αποδεικνυόμενες. Οι γνώσεις αποδεικνύονται και με τα πιστοποιητικά που χορηγούνται μετά την επιτυχή αποφοίτηση από τα Τμήματα Ειδικής Εκπαίδευσης του ΚΕΣΕΝ/Πλοιάρχων. Ως εμπειρία νοείται η πραγματική θαλάσσια υπηρεσία, καθώς και η διδακτική προϋπηρεσία.

 

γ)γ. Για τη θέση Διευθυντού Σπουδών του ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών απαιτούνται:

 

α) Δίπλωμα Ναυπηγού-Μηχανολόγου-Μηχανικού ή Μηχανολόγου- Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου- Μηχανικού ή Χημικού-Μηχανικού ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή Μηχανικού Α' τάξης Εμπορικού Ναυτικού κατόχου Αποδεικτικού Ναυτικής Ικανότητας (ΑΝΙ), ειδικότητας Μηχανικού Α' τάξης.

 

β) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και αγγλικής τεχνικής ορολογίας.

 

γ) Τετραετής τουλάχιστον πραγματική θαλάσσια υπηρεσία με καθήκοντα Α' Μηχανικού εφόσον ο υποψήφιος κατέχει την ειδικότητα του Μηχανικού Α' τάξης Εμπορικού Ναυτικού. Στην περίπτωση, που ο υποψήφιος είναι κάτοχος διπλώματος Μηχανικού ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, όπως ορίζεται στο εδάφιο α', απαιτείται τετραετής τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία.

 

δ) Γνώσεις ή εμπειρία επί των τεχνολογικών και λοιπών εξελίξεων, που αφορούν την ειδικότητά του και οι οποίες συντελέσθηκαν από την απόκτηση του διπλώματος Α' τάξεως μέχρι και την υποβολή της αίτησης υποψηφίου, κατάλληλα αποδεικνυόμενες, στην περίπτωση κατά την οποία ο υποψήφιος κατέχει την ειδικότητα του Μηχανικού Α' τάξεως Εμπορικού Ναυτικού. Οι γνώσεις αποδεικνύονται και με τα πιστοποιητικά που χορηγούνται μετά την επιτυχή αποφοίτηση από τα Τμήματα Ειδικής Εκπαίδευσης του ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών. Ως εμπειρία νοείται η πραγματική θαλάσσια υπηρεσία, καθώς και η διδακτική προϋπηρεσία.

 

ε) Ετήσια διδακτική εμπειρία στη Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση.

 

δ)δ. Για τη θέση Βοηθού Διευθυντού ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών απαιτούνται:

 

α) Δίπλωμα Ναυπηγού - Μηχανολόγου - Μηχανικού ή Μηχανολόγου - Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου - Μηχανικού ή Χημικού - Μηχανικού ή Μηχανικού Α' τάξεως Εμπορικού Ναυτικού κατόχου Αποδεικτικού Ναυτικής Ικανότητας (ΑΝΙ), ειδικότητας Μηχανικού Α' τάξεως Εμπορικού Ναυτικού.

 

β) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και της αγγλικής τεχνικής ορολογίας.

 

γ) Τριετής τουλάχιστον πραγματική θαλάσσια υπηρεσία με καθήκοντα Μηχανικού Α' τάξεως Εμπορικού Ναυτικού.

 

δ) Γνώσεις ή εμπειρία επί των τεχνολογικών και λοιπών εξελίξεων που αφορούν την ειδικότητά του και οι οποίες συντελέσθηκαν από την απόκτηση του διπλώματος Α' τάξεως μέχρι και την υποβολή της αίτησης του υποψηφίου, κατάλληλα αποδεικνυόμενες στην περίπτωση κατά την οποία ο υποψήφιος κατέχει την ειδικότητα του Μηχανικού Α' τάξεως Εμπορικού Ναυτικού. Οι γνώσεις αποδεικνύονται και με τα πιστοποιητικά που χορηγούνται μετά την επιτυχή αποφοίτηση από τα Τμήματα Ειδικής Εκπαίδευσης του ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών. Ως εμπειρία νοείται η πραγματική θαλάσσια υπηρεσία, καθώς και η διδακτική προϋπηρεσία.

 

Ο Διευθυντής και ο Βοηθός Διευθυντή των ΚΕΣΕΝ / Πλοιάρχων και Μηχανικών είναι μέλη του υπηρετούντος με σύμβαση ΙΔΑΧ εκπαιδευτικού προσωπικού των Σχολών αυτών και ορίζονται, ύστερα από εισήγηση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της οικείας Σχολής, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί για μία μόνο φορά. Μετά τη λήξη της θητείας επιστρέφουν στη θέση τους.}

 

3. Στο άρθρο 2 Επιλογή, πρόσληψις και σχέσις εργασίας του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 63/1974 (ΦΕΚ 24/Α/1974) Περί καθορισμού θέσεων, σχέσεως και προσόντων του προσωπικού του εν Πειραιεί εδρεύοντος Κέντρου Επιμορφώσεως Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Έως την πλήρωση των θέσεων Διευθυντών και Βοηθών Διευθυντών Σπουδών, καθώς και σε κάθε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος των υπηρετούντων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπηρετεί Βοηθός Διευθυντού Σπουδών, τα καθήκοντα των θέσεων Διευθυντών και Βοηθών Διευθυντών Σπουδών ανατίθενται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε εκπαιδευτικό εκ των υπηρετούντων της οικείας εκπαιδευτικής μονάδας, κατόχου διπλώματος ή πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή κατόχου του κατά περίπτωση Αποδεικτικού Ναυτικής Ικανότητας (ΑΝΙ) Α' τάξεως Εμπορικού Ναυτικού, κατόπιν εισήγησης του Διοικητού της οικείας εκπαιδευτικής μονάδας, που διατυπώνεται από πρόταση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της οικείας Σχολής.}

 

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 631/1972 (ΦΕΚ 180/Α/1972) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Για τη θέση του Διευθυντού Σπουδών του ΔΣΕΝ / ΣΠΜ / Ασπροπύργου και ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Μακεδονίας καθήκοντα Διευθυντού Σπουδών ανατίθενται σε Πλοίαρχο Α' τάξεως Εμπορικού Ναυτικού, κάτοχο Αποδεικτικού Ναυτικής Ικανότητας (ΑΝΙ) και με τουλάχιστον τριετή πραγματική θαλάσσια υπηρεσία με καθήκοντα Πλοιάρχου Α' τάξεως Εμπορικού Ναυτικού.}

 

5. Στην παράγραφο 1 του στοιχείου Γ' του άρθρου 15 του νόμου 2638/1998 (ΦΕΚ 204/Α/1998) Οργάνωση και λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης, μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις προστίθεται περίπτωση δ' ως εξής:

 

{δ. Σε περίπτωση που σε συγκεκριμένη Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού ο λόγος των μελών Επιστημονικού Προσωπικού προς τους προπτυχιακούς σπουδαστές του Δ' εξαμήνου της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού είναι μεγαλύτερος από το 1/7, είναι δυνατόν το ερευνητικό έργο της καθοδήγησης πτυχιακών εργασιών να ανατίθεται και σε καθηγητές εφαρμογών της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του νόμου 3450/2006 (ΦΕΚ 64/Α/2006). Η ισχύς της παρούσας περίπτωσης καταλαμβάνει και τα ακαδημαϊκά έτη 2013 - 2016.}

 

6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του νόμου 2638/1998, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. α) Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Σχολής είναι τακτικό μέλος του Επιστημονικού Προσωπικού βαθμίδας Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή. Αν δεν υπηρετεί προσωπικό των τριών αυτών βαθμίδων, ως Αναπληρωτής Διευθυντής Σχολής μπορεί να ορίζεται μέλος του Επιστημονικού Προσωπικού άλλης βαθμίδας. Ο Αναπληρωτής Διευθυντής ορίζεται με απόφαση του Διοικητή ύστερα από εισήγηση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής, για ένα ακαδημαϊκό έτος. Τη σχετική εισήγηση μπορεί ο Διοικητής να αναπέμψει αιτιολογημένα μία φορά.

 

β) Αν στη Σχολή υπηρετεί ένα μόνο μέλος Επιστημονικού Προσωπικού βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο μπορεί να εισηγηθεί εκ νέου, υπέρ του διατελέσαντα ήδη Αναπληρωτή Διευθυντή και για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Σε περίπτωση, όμως, κατά την οποία, το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο διαπιστώνει αιτιολογημένα, ότι η άσκηση των καθηκόντων εκ μέρους του είχε ως αποτέλεσμα τη μη ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της Σχολής, δύναται να εισηγηθεί υπέρ μέλους του Επιστημονικού Προσωπικού άλλης βαθμίδας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παράγραφο α'.

 

γ) Αν δεν υποβληθεί εισήγηση στον Διοικητή πριν τη λήξη της θητείας του ασκούντος καθήκοντα Αναπληρωτή Διευθυντή, ο ορισμός του Αναπληρωτή Διευθυντή γίνεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατόπιν αιτιολογημένης εισηγήσεως του Συμβουλίου Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού.

 

δ) Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, δύναται να αποσπάται για 2 έτη μέλος Επιστημονικού Προσωπικού Σχολής Πλοιάρχων ΑΕΝ ή Μηχανικών ΑΕΝ σε άλλη Σχολή Πλοιάρχων ΑΕΝ ή Μηχανικών ΑΕΝ, στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχει παντελής έλλειψη μόνιμου προσωπικού στη Σχολή προορισμού. Πριν τη διατύπωση γνώμης από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, η σχετική διαδικασία ανακοινώνεται στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, προκειμένου να υποβληθούν αιτήσεις προτίμησης, εφόσον υπάρχουν, εντός 5 ημερών από την περιέλευση της ανακοίνωσης στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.