Νόμος 2638/98 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Υπηρεσιακή κατάσταση και απασχόληση εκπαιδευτικού προσωπικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Υπηρεσιακή κατάσταση

 

1. Τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού ασκούν δημόσιο λειτούργημα και έχουν καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και του Εσωτερικού Κανονισμού.

 

2. Τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού κατέχουν μόνιμες οργανικές θέσεις στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού που υπηρετούν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με το άρθρο 32 του νόμου 3450/2006 (ΦΕΚ 64/Α/2006).

 

3. Επίκουροι καθηγητές που έχουν διανύσει τριετία στη βαθμίδα αυτή μπορούν να καταλάβουν θέση καθηγητή, εάν: α) έχουν αποκτήσει τα προσόντα της βαθμίδας καθηγητή, και β) δεν έχουν κριθεί έστω και μία φορά αρνητικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13, είτε για μονιμοποίηση είτε κατά την εκπαιδευτική αξιολόγηση των τελευταίων 8, κατά ανώτατο όριο, συνεχόμενων ετών. Για την κατηγορία των καθηγητών ναυτικών μαθημάτων, η διετής θαλάσσια υπηρεσία, μετά την απόκτηση διπλώματος Α' τάξεως, μπορεί να αντικαθίσταται, στην περίπτωση αυτή, με ευδόκιμη τριετή εκπαιδευτική δραστηριότητα).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με το άρθρο 32 του νόμου 3450/2006 (ΦΕΚ 64/Α/2006).

 

4. Με απόφαση του Υπουργού δύνανται να αποσπώνται μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας μέχρι 2 συνεχόμενα έτη. Με όμοια απόφαση και ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου μπορεί να αποσπάται, για 2 έτη, μέλος εκπαιδευτικού προσωπικού σε άλλη Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού ή σε μονάδες ναυτικής εκπαίδευσης, αν υπάρχει πλεονάζον Εκπαιδευτικό προσωπικό ίδιας ειδικότητας σε κάποια Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού ή έλλειψη τέτοιου προσωπικού στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού ή στη μονάδα ναυτικής εκπαίδευσης στην οποία αποσπάται ο εκπαιδευτικός.

 

5. Τα θέματα των υπηρεσιακών αδειών των μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού ρυθμίζονται με τον Εσωτερικό Κανονισμό.

 

Β. Υπηρεσιακό - Πειθαρχικό συμβούλιο - Πειθαρχικές διατάξεις

 

1. Συνιστάται Υπηρεσιακό Συμβούλιο για τα τακτικά μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, το οποίο αποτελείται από:

 

α) Ένα Σύμβουλο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως πρόεδρο, με αναπληρωτή του πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι οποίοι ορίζονται από τον πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

 

β) Το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου, με αναπληρωτή τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικού Προσωπικού του Υπουργείου. Αν δεν υπάρχει Γενικός Διευθυντής ορίζεται ως μέλος ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικού Προσωπικού του Υπουργείου με αναπληρωτή του προϊστάμενο Διεύθυνσης ή Τμήματος του Υπουργείου.

 

γ) Ένα Διευθυντή Σχολής Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, με όμοιο αναπληρωτή, που ορίζονται από τον Υπουργό.

 

δ) Δύο αιρετούς εκπροσώπους των τακτικών μελών εκπαιδευτικού προσωπικού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού ίδιας ή μεγαλύτερης βαθμίδας με τον κρινόμενο εκπαιδευτικό, με όμοιους αναπληρωτές.

 

2. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο λειτουργεί και ως Πειθαρχικό Συμβούλιο των μελών εκπαιδευτικού προσωπικού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.

 

3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ρυθμίζονται ο χρόνος της θητείας των μελών του Συμβουλίου της παραγράφου 1, τα θέματα της γραμματειακής υποστήριξής του και καθορίζονται οι αρμοδιότητές του, ο τόπος λειτουργίας του, ο τρόπος επιλογής των αιρετών μελών του, καθώς και τα πειθαρχικά αδικήματα, οι επιβαλλόμενες ποινές, η πειθαρχική δικαιοδοσία και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

 

Γ. Διδακτικό έργο και ωράριο

 

1. Τα μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού των βαθμίδων καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή και επίκουρου καθηγητή των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού παρέχουν διδακτικό, ερευνητικό-επιστημονικό και διοικητικό έργο.

 

α) Το Διδακτικό έργο περιλαμβάνει κυρίως:

 

Διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων.
Οργάνωση, επίβλεψη και λειτουργία εργαστηρίων, εργαστηριακών ασκήσεων και εργασιών.
Συμμετοχή σε φροντιστηριακά μαθήματα και σεμινάρια.
Συνεργασία με προπτυχιακούς σπουδαστές.
Διεξαγωγή εξετάσεων και αξιολόγηση σπουδαστών, καθώς και εποπτικά καθήκοντα στην εξεταστική διαδικασία.

 

β) Το ερευνητικό έργο περιλαμβάνει κυρίως:

 

Έρευνα.
Καθοδήγηση διπλωματικών εργασιών και μεταπτυχιακών διπλωμάτων ειδίκευσης.
Συγγραφή εκπαιδευτικών βοηθημάτων.
Συμμετοχή σε συνέδρια και ερευνητικά σεμινάρια.

 

γ) Το διοικητικό έργο περιλαμβάνει κυρίως:

 

Συμμετοχή στα όργανα διοίκησης της Σχολής.
Συμμετοχή σε επιτροπές και συμβούλια της Σχολής.
Κατοχή θέσης Διευθυντή Σχολής.
Συμμετοχή σε εκλεκτορικά σώματα.

 

δ. Σε περίπτωση που σε συγκεκριμένη Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού ο λόγος των μελών Επιστημονικού Προσωπικού προς τους προπτυχιακούς σπουδαστές του Δ' εξαμήνου της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού είναι μεγαλύτερος από το 1/7, είναι δυνατόν το ερευνητικό έργο της καθοδήγησης πτυχιακών εργασιών να ανατίθεται και σε καθηγητές εφαρμογών της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του νόμου 3450/2006 (ΦΕΚ 64/Α/2006). Η ισχύς της παρούσας περίπτωσης καταλαμβάνει και τα ακαδημαϊκά έτη 2013 - 2016.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του νόμου 3450/2006 (ΦΕΚ 64/Α/2006) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 18 του νόμου 4429/2016 (ΦΕΚ 199/Α/2016).

 

2. Οι ώρες εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης των μελών εκπαιδευτικού προσωπικού και Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού ορίζονται ως ακολούθως:

 

α) Μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού

 

α)α) καθηγητή Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού: δώδεκα ώρες.

β)β) αναπληρωτή καθηγητή Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού: δεκατέσσερις ώρες.

γ)γ) επίκουρου καθηγητή Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού: δεκαέξι ώρες.

δ)δ) καθηγητή εφαρμογών Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού: δεκαοκτώ ώρες.

 

β) Μέλη Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού: δεκαοκτώ ώρες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του νόμου 3450/2006 (ΦΕΚ 64/Α/2006).

 

3. Οι ώρες εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης των Διευθυντών Σχολών και των αναπληρωτών τους ορίζονται ως εξής:

 

α) Διευθυντές Σχολών: 10 ώρες όταν στη Σχολή λειτουργούν έως 4 τμήματα, μειούμενες κατά 1 ώρα για κάθε 2 επιπλέον τμήματα. Η ελάχιστη εβδομαδιαία διδακτική απασχόληση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 5 ώρες για Σχολές στις οποίες λειτουργούν περισσότερα από 14 τμήματα.

 

β) Αναπληρωτές Διευθυντές Σχολών: 12 ώρες, όταν στη Σχολή λειτουργούν έως 4 τμήματα, μειούμενες κατά 1 ώρα για κάθε 2 επιπλέον τμήματα. Η ελάχιστη εβδομαδιαία διδακτική απασχόληση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 7 ώρες για Σχολές στις οποίες λειτουργούν περισσότερα από 14 τμήματα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 2743/1999 (ΦΕΚ 211/Α/1999).

 

4. Όσα μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού μετέχουν στα προγράμματα του άρθρου 23 παράγραφος 2 και 3 θεωρείται ότι ασκούν Διδακτικό έργο. Για τη συμμετοχή μελών εκπαιδευτικού προσωπικού σε πρόγραμμα της παραγράφου 3 του ίδιου ως ανωτέρω άρθρου, μπορεί να εγκριθεί από το Συμβούλιο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου της Σχολής, η απαλλαγή μέχρι 3 ωρών εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης, εφόσον δεν υπάρχει επιπλέον αμοιβή για τη συμμετοχή αυτή.

 

5. Ως ώρες διδακτικής απασχόλησης, κατά τα ανωτέρω, νοούνται αυτές που αναφέρονται σε Διδακτικό έργο των στοιχείων α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του παρόντος νόμου.

 

6. Σε μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού μπορεί να ανατίθεται υπερωριακή διδασκαλία μέχρι το ένα δεύτερο των ωρών του υποχρεωτικού τους ωραρίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζεται η αμοιβή της υπερωριακής διδασκαλίας που είναι ανάλογη με τη βαθμίδα των εκπαιδευτικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του νόμου 3153/2003 (ΦΕΚ 153/Α/2003).

 

Δ. Άλλη απασχόληση

 

1. Τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού έχουν υποχρέωση προσφοράς στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, πέραν του διδακτικού έργου και άλλων συναφών προς την ειδικότητα και ιδιότητά τους υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και τις ειδικότερες προβλέψεις του Εσωτερικού Κανονισμού, στα πλαίσια της υποχρέωσής τους για πλήρη απασχόληση όλες τις εργάσιμες ημέρες.

 

2. Τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού μπορούν, εφόσον δεν παρακωλύεται το κύριο έργο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, να παρέχουν χωρίς πρόσθετη αμοιβή, με ανάλογη μείωση των ωρών διδασκαλίας ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις τους στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, τις υπηρεσίες τους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και σε διεθνείς οργανισμούς, στο πλαίσιο των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας, ύστερα από έγκριση του Υπουργού και γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η απασχόληση αυτή θεωρείται σε κάθε περίπτωση ως πραγματική υπηρεσία στην κύρια θέση τους.

 

3. Τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού δεν επιτρέπεται να ασκούν άλλη επαγγελματική δραστηριότητα εκτός Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού, μπορεί να καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την κατ' εξαίρεση εκτός υπηρεσίας απασχόληση μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού, αμειβόμενη ή όχι, σε εφαρμογές του επαγγελματικού τους κλάδου, συμβατές με τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα.

 

Ε. Λοιπές Υποχρεώσεις

 

1. Η κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους αδικαιολόγητη απουσία πέραν των 30, αθροιστικώς, εργάσιμων ημερών συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, συνεπαγόμενο την παραπομπή στο πειθαρχικό συμβούλιο με το ερώτημα της απόλυσης.

 

2. α) Το εκπαιδευτικό, διοικητικό και το λοιπό προσωπικό των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού έχει την υποχρέωση, μέσα σε 3 μήνες από το διορισμό του, να εγκατασταθεί και να διαμένει μόνιμα στο νομό που εδρεύει η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού ή το παράρτημά της ή προκειμένου περί νησιών στο νησί όπου υπάρχει η έδρα αυτή.

 

β) Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται για το προσωπικό που εξέρχεται από την υπηρεσία, για οποιονδήποτε λόγο, ως το τέλος του ακαδημαϊκού έτους.

 

γ) Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του ανωτέρω εδαφίου α', καθώς και η μεταγενέστερη μεταβολή της μόνιμης διαμονής συνιστούν πειθαρχικά παραπτώματα, συνεπαγόμενα την παραπομπή στο πειθαρχικό συμβούλιο με το ερώτημα της απόλυσης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.