Νόμος 2638/98 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Διδακτικό έργο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Διδακτικό έργο κατανέμεται σε εξαμηνιαία μαθήματα και περιλαμβάνει:

 

α) Θεωρητική διδασκαλία μαθημάτων συνολικής διάρκειας 6 εξαμήνων.

 

β) Πρακτικές, φροντιστηριακές ή εργαστηριακές ασκήσεις ή ασκήσεις σε χώρους εργασίας, που αποσκοπούν στην εμπέδωση και εφαρμογή της θεωρίας και την απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων.

 

γ) Πρακτική άσκηση επί πλοίου διάρκειας 2 εξαμήνων.

 

δ) Σεμινάρια, επισκέψεις σε παραγωγικές εγκαταστάσεις και άλλες ανάλογες δραστηριότητες.

 

ε) Πτυχιακές εργασίες.

 

2. α) Για την υποβοήθηση του διδακτικού έργου, καθώς και για τον εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών συγγράφονται και παρέχονται εκπαιδευτικά βοηθήματα, όπως βιβλία και διδακτικές σημειώσεις, από τους διδάσκοντες και άλλους εξειδικευμένους επιστήμονες.

 

β) Διά του παρόντος, ανατίθεται στο Ίδρυμα Ευγενίδου η αρμοδιότητα για την έκδοση των διδακτικών βιβλίων των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού. Η ευθύνη για τη συγγραφή και έκδοση των διδακτικών βιβλίων των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού ανατίθεται στην Επιτροπή Εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου. Η εκχώρηση της αρμοδιότητας αυτής, ισχύει μέχρι την τυχόν ανάκληση ή τροποποίηση αυτής δια νόμου.

 

γ) Τα διδακτικά βιβλία των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και τα διδακτικά βιβλία εκδόσεως του Ιδρύματος Ευγενίδου τα οποία παραδίδονται στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, σε εκτέλεση της ανωτέρω αρμοδιότητας, διατίθενται από το Ίδρυμα αυτό σε τιμή κόστους.

 

δ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Οικονομικών, καθορίζονται οι όροι έκδοσης και διάθεσης των ανωτέρω εκπαιδευτικών βοηθημάτων, καθώς και αποζημίωσης των συγγραφέων τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του νόμου 4676/2020 (ΦΕΚ 67/Α/2020).

 

3. α) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Ναυτικής Εκπαίδευσης, καθορίζονται οι όροι απασχόλησης των ασκούμενων σπουδαστών στα πλοία και τα λοιπά δικαιώματα και υποχρεώσεις των ιδίων, των εκπαιδευτών τους και των πλοιοκτητών, ως και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα.

 

β) Σπουδαστές και σπουδάστριες των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, πρώτης και δεύτερης θαλάσσιας εκπαιδευτικής περιόδου, που δεν βρίσκουν θέσεις απασχόλησης για την εκτέλεση της πρακτικής άσκησής τους σε πλοία με ελληνική σημαία ή σε πλοία με σημαία τρίτης χώρας συμβεβλημένα με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, να ναυτολογηθούν σε πλοία με σημαία κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας μη συμβεβλημένα με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο. Η ως άνω θαλάσσια υπηρεσία λαμβάνεται υπόψη για την απόκτηση διπλώματος Πλοιάρχου ή Μηχανικού Γ' τάξης Εμπορικού Ναυτικού. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της ως άνω κατ' εξαίρεση ναυτολόγησης και της αναγνώρισης δια εξαγοράς της θαλάσσιας υπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Η ως άνω θαλάσσια υπηρεσία λαμβάνεται υπόψη για την απόκτηση διπλώματος Πλοιάρχου ή Μηχανικού Γ' τάξης Εμπορικού Ναυτικού.

 

Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της ως άνω κατ' εξαίρεση ναυτολόγησης και της αναγνώρισης δια εξαγοράς της θαλάσσιας υπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του νόμου 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α/2013).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.