Νόμος 4150/13 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Ρυθμίσεις για τους σπουδαστές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του νόμου 2638/1998 (ΦΕΚ 204/Α/1998), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 225 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012) και ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{β) Σπουδαστές και σπουδάστριες των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, πρώτης και δεύτερης θαλάσσιας εκπαιδευτικής περιόδου, που δεν βρίσκουν θέσεις απασχόλησης για την εκτέλεση της πρακτικής άσκησής τους σε πλοία με ελληνική σημαία ή σε πλοία με σημαία τρίτης χώρας συμβεβλημένα με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, να ναυτολογηθούν σε πλοία με σημαία κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας μη συμβεβλημένα με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο. Η ως άνω θαλάσσια υπηρεσία λαμβάνεται υπόψη για την απόκτηση διπλώματος Πλοιάρχου ή Μηχανικού Γ' τάξης Εμπορικού Ναυτικού. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της ως άνω κατ' εξαίρεση ναυτολόγησης και της αναγνώρισης δια εξαγοράς της θαλάσσιας υπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.}

 

2. Η ισχύς της διάταξης της παραγράφου 8 του άρθρου 9 του νόμου 2575/1998 (ΦΕΚ 23/Α/1998), όπως ισχύει, παρατείνεται έως και 31-12-2015.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.