Νόμος 4150/13 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Εκπαιδευτικά ταξίδια σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις που υπάγονται ή έχουν ήδη υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 27/1975 (ΦΕΚ 77/Α/1975), όπως ισχύει, έχουν την υποχρέωση να ναυτολογούν, κατ' ελάχιστον, αντίστοιχο αριθμό σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού σε σχέση με τον αριθμό των πλοίων που διαχειρίζονται, ανεξαρτήτως σημαίας τηρώντας αναλογικά τα αντίστοιχα ποσοστά φοίτησης σπουδαστριών και σπουδαστών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού. Οι κατά τα ανωτέρω ναυτολογούμενοι σπουδαστές μπορεί να απασχολούνται σε ένα ή περισσότερα πλοία της ίδιας διαχειρίστριας εταιρίας, κατ' επιλογήν της. Η ανωτέρω υποχρέωση ισχύει για κάθε θαλάσσια εκπαιδευτική περίοδο, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκτέλεση της πρακτικής άσκησής τους επί πλοίου, με την επιφύλαξη των αναφερομένων στον όρο 8 των εγκριτικών πράξεων νηολόγησης πλοίων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2687/1953 (ΦΕΚ 317/Α/1953), όπως ισχύει.

 

2. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής συνεπάγεται επιβολή προστίμου σε βάρος της εταιρίας, ποσού 2.500 € ανά εκπαιδευόμενο υπέρ του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης.

 

3. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Αιγαίου ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την ανωτέρω ναυτολόγηση, η διαδικασία επιβολής και είσπραξης του προστίμου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.