Νόμος 4150/13 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Παράταση θητείας επίκουρων καθηγητών, καθηγητών εφαρμογών και μελών Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 του νόμου 2638/1998 (ΦΕΚ 204/Α/1998), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του νόμου 3450/2006 (ΦΕΚ 64/Α/2006) και ισχύει, προστίθεται νέο στοιχείο γ', ως ακολούθως:

 

{γ) Κατά το χρονικό διάστημα από τη συμπλήρωση της τριετούς θητείας έως την έκδοση της πράξεως μονιμοποιήσεως των αιτούντων ή τυχόν απορρίψεως της αιτήσεώς τους για μονιμοποίηση, θεωρείται ότι παρατείνεται η θητεία τους, με όλες τις νόμιμες συνέπειες, υπό την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί αίτηση μονιμοποιήσεώς τους εντός της δίμηνης προθεσμίας του προηγουμένου εδαφίου. Σε περίπτωση θετικής κρίσεως, η μονιμοποίηση ολοκληρώνεται με την έκδοση σχετικής αποφάσεως του οικείου Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αν η υποβληθείσα αίτηση κριθεί αρνητικά από το Εκλεκτορικό Σώμα, η θητεία του κρινόμενου παρατείνεται με όλες τις νόμιμες συνέπειες μέχρι τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της σχετικής διαπιστωτικής πράξεως του οικείου Υπουργού για την απόρριψη της αιτήσεως. Αν δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα αίτηση για μονιμοποίηση, η θητεία θεωρείται ότι παρατείνεται με όλες τις νόμιμες συνέπειες και λήγει αυτοδικαίως με τη λήξη της ως άνω δίμηνης προθεσμίας για την υποβολή της αιτήσεως, εκδιδομένης περί αυτού σχετικής διαπιστωτικής πράξεως του οικείου Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η κρίση περί μονιμοποίησης ή μη των αιτούντων διενεργείται εντός του ακαδημαϊκού έτους κατά το οποίο λήγει η θητεία τους και πάντως όχι πέραν 1 ημερολογιακού έτους από τη λήξη αυτής.}

 

2. Τα στοιχεία γ', δ', ε' και στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου 2638/1998, όπως ισχύει, αναριθμούνται σε δ', ε', στ' και ζ' αντίστοιχα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.