Νόμος 2638/98 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Τα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι και παρέχουν έργο υποδομής στη λειτουργία των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, προσφέροντας εξειδικευμένες τεχνικές υπηρεσίες για την αρτιότερη εκτέλεση του έργου των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.

 

β) Στο πλαίσιο του έργου τους, τα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού είναι υπεύθυνα για τη φύλαξη και συντήρηση του εργαστηριακού εξοπλισμού και την εξασφάλιση βοηθημάτων για την εκτέλεση των εργαστηριακών, φροντιστηριακών και πρακτικών ασκήσεων, σε συνεργασία με τους καθηγητές εφαρμογών και το λοιπό αρμόδιο Επιστημονικού Προσωπικού, προετοιμάζουν τους χώρους άσκησης των σπουδαστών και βοηθούν, κατά περίπτωση, τα μέλη του Επιστημονικού Προσωπικού κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των ασκήσεων κατά την κρίση του διδάσκοντα. Αναλαμβάνουν ακόμη την εξάσκηση σπουδαστών σε εργαστήρια πρακτικών εφαρμογών, για την οποία δεν προβλέπεται θεωρητική διδασκαλία. Για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και εξυπηρετούν ανάγκες της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού αναλόγως με την ιδιότητα και την ειδικότητά τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του νόμου 3450/2006 (ΦΕΚ 64/Α/2006).

 

2. Ως προσόντα διορισμού μελών του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού ορίζονται:

 

α) Πτυχίο τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος ή ισότιμο πτυχίο αλλοδαπής ή απολυτήριο τεχνολογικού επαγγελματικού λυκείου ή ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή παλιού τύπου μέσης τεχνικής ή επαγγελματικής σχολής ή πτυχίο εμπορικού ναυτικού ειδικότητας ανάλογης με τη θέση που προκηρύσσεται.

 

β) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

 

γ) Τετραετής εργαστηριακή ή επαγγελματική πείρα ανάλογης ειδικότητας με τη θέση που προκηρύσσεται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του νόμου 3450/2006 (ΦΕΚ 64/Α/2006).

 

3. Το Υπηρεσιακό - Πειθαρχικό Συμβούλιο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας λειτουργεί και ως Υπηρεσιακό - Πειθαρχικό Συμβούλιο για τα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού. Στο Συμβούλιο στην περίπτωση αυτή συμμετέχουν δύο αιρετοί εκπρόσωποι Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού, σε αντικατάσταση των δύο άλλων αιρετών μελών. Τα μέλη αυτά ορίζονται σύμφωνα με όσα προβλέπουν ειδικώς οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 3 του κεφαλαίου Β' του άρθρου 15.

 

4. Τα θέματα για τη διετή δοκιμαστική υπηρεσία και τη μονιμοποίηση των μελών του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού κρίνονται σύμφωνα με όσα ισχύουν για τους δημοσίους υπαλλήλους.

 

5. Τα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού λαμβάνουν εκπαιδευτική άδεια σύμφωνα με όσα ισχύουν για τους δημόσιους υπαλλήλους. Δύναται επίσης να τους χορηγηθεί επιπλέον εκπαιδευτική άδεια μέχρι 3 μηνών, για συμπληρωματική γνώση ή ειδίκευση στον τομέα της εργασίας τους.

 

6. Με απόφαση του Υπουργού ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που έχουν σχέση με τη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού, ενώ με τον Εσωτερικό Κανονισμό ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα απασχόλησής του, καθηκόντων και υποχρεώσεών του, χορήγησης υπηρεσιακών αδειών και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

 

7. α. Για τη βαθμολογική κατάσταση των μελών του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την Τεχνολογική Εκπαίδευση και τη Δευτεροβάθμια Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση, κατά κατηγορία.

 

β. Οι Αποδοχές των μελών Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού καθορίζονται με βάση τις διατάξεις του Α' Μέρους του νόμου [Ν] 3205/2003.

 

γ. Στα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα, για την ενημέρωσή τους σε θέματα ναυτικών τεχνολογικών εφαρμογών, ύψους 88 €.

 

δ. Όσοι εκ των υπηρετούντων μελών Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού λαμβάνουν, μετά τη δημοσίευση του παρόντος, συνολικές μηνιαίες Αποδοχές μικρότερες από αυτές που τους καταβάλλονται μέχρι την ημερομηνία αυτή, διατηρούν ως προσωπική την τυχόν προκύπτουσα διαφορά, μέχρι την κάλυψή της από οποιαδήποτε αύξηση των αποδοχών τους. Για τον υπολογισμό της τυχόν προσωπικής διαφοράς δεν λαμβάνονται υπόψη τα ποσά της οικογενειακής παροχής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 12 του νόμου 3450/2006 (ΦΕΚ 64/Α/2006).

 

8. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο διαπιστώνεται η γνώση της αγγλικής γλώσσας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 12 του νόμου 3450/2006 (ΦΕΚ 64/Α/2006).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.