Νόμος 4429/16 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Ρύθμιση θεμάτων εισαγωγής αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Το πέμπτο εδάφιο της περίπτωσης 7 της παραγράφου 8 του άρθρου 34 του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/1999), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Επιφυλασσομένων των οριζομένων στο πρώτο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου αυτής, όλοι οι αθλητές / αθλήτριες, που έχουν κατακτήσει μία τουλάχιστον νίκη από τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις 1 έως και 7 της παρούσας παραγράφου, εισάγονται στα ΤΕΦΑΑ σε ποσοστό 20% επιπλέον του εκάστοτε αριθμού των εισακτέων στα ΤΕΦΑΑ και σε ποσοστό 4,5% επιπλέον του εκάστοτε αριθμού των εισακτέων σε οποιαδήποτε άλλη σχολή ή τμήμα ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος.}

 

β) Στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 34 του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/1999), όπως ισχύει, μετά τη φράση κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2525/1997 (ΦΕΚ 188/Α/1997), όπως ισχύει, προστίθεται η φράση και του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013), όπως ισχύει,.

 

2. α) Η παράγραφος 1 ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και εφεξής.

 

β) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 34 του νόμου 2725/1999, που προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 6 της από 30-12-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 184/Α/2015), όπως κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του νόμου 4366/2016 (ΦΕΚ 18/Α/2016), καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.