Νόμος 4568/18 - Άρθρο 56

Άρθρο 56: Τροποποίηση των άρθρων 106 και 109 του νόμου 4504/2017


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αντικαθίσταται το άρθρο 106 του νόμου 4504/2017 (ΦΕΚ 184/Α/2017) ως εξής:

 

{Άρθρο 106: Μετασχηματισμός του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων και των Τοπικών Κλιμακίων Ελέγχου Πλοίων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

 

1. Από την 01-02-2019, και μόνο για τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που έχουν εκχωρηθεί στους εξουσιοδοτημένους από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής οργανισμούς (νηογνώμονες), σύμφωνα με την απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 4113.297/01/2012 (ΦΕΚ 334/Β/2012), καθώς και την απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου 4113.311/01/2013 (ΦΕΚ 3049/Β/2013), παύει η έκδοση των προβλεπόμενων από την εθνική, ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία πιστοποιητικών των ελληνικών πλοίων από τον Κλάδο Ελέγχου Πλοίων (ΚΕΠ), τις Λιμενικές Αρχές, καθώς και τα Τοπικά Κλιμάκια Επιθεώρησης Πλοίων (ΤΚΕΠ) και από την 01-02-2019, εκδίδονται από τους εξουσιοδοτημένους οργανισμούς (νηογνώμονες) της παρούσας παραγράφου υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.

 

Από το πεδίο αρμοδιοτήτων του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται:

 

α) Ο έλεγχος των ναυτιλιακών εταιρειών στον τομέα ασφαλούς διαχείρισης, σύμφωνα με τον Διεθνή Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM Code) και τον Κανονισμό 336/2006/ΕΚ, και η έκδοση των σχετικών εγγράφων συμμόρφωσης,

 

β) ο έλεγχος των πλοίων στον τομέα ασφαλούς διαχείρισης, στο πλαίσιο του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM Code) και του Κανονισμού 336/2006/ΕΚ, και η έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών ασφαλούς διαχείρισης,

 

γ) η επιθεώρηση των πλοίων, σύμφωνα με τη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας 2006, και η έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών,

 

δ) ο έλεγχος των πλοίων, ο έλεγχος της αξιολόγησης, η έγκριση των σχεδίων ασφάλειας, σύμφωνα με τον Κώδικα ISPS και τον Κανονισμό 725/2004/ΕΚ, και η έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών. Οι αρμοδιότητες του προηγούμενου εδαφίου εξακολουθούν να ασκούνται από τον Κλάδο Ελέγχου Πλοίων και τους νηογνώμονες.

 

2. Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρχές του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 πριν την 01-02-2019 εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την ημερομηνία λήξης τους ή την προβλεπόμενη θεώρησή τους. Πιστοποιητικά στα οποία δεν ορίζεται ημερομηνία λήξης ισχύουν μετά την 01-02-2019, εφόσον πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις έκδοσής τους. Οι εξουσιοδοτημένοι από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής οργανισμοί (νηογνώμονες) του παρόντος άρθρου εκδίδουν εκ νέου τα παραπάνω πιστοποιητικά που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητάς τους για τα οποία υφίσταται υποχρέωση θεώρησής τους μετά την 01-02-2019. Η εκ νέου έκδοση πιστοποιητικών γίνεται βάσει των σε ισχύ πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί από τον Κλάδο Ελέγχου Πλοίων, τις Λιμενικές Αρχές και τα Τοπικά Κλιμάκια Επιθεώρησης Πλοίων, με τη διενέργεια της προβλεπόμενης ετήσιας ή ενδιάμεσης κατά περίπτωση επιθεώρησης. Επί των πιστοποιητικών του προηγούμενου εδαφίου διατηρείται η υφιστάμενη ημερομηνία λήξης τους και καταχωρούνται επί αυτών τυχόν προηγούμενες θεωρήσεις με βάση τα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτές. Για τις λοιπές περιπτώσεις έκδοσης πιστοποιητικών από εξουσιοδοτημένους οργανισμούς (νηογνώμονες), ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος.

 

3. Ο Κλάδος Ελέγχου Πλοίων, κατ' εξαίρεση των προβλέψεων της παραγράφου 1, προβαίνει και μετά την 01-02-2019 σε κάθε αναγκαία ενέργεια που αφορά στη διαπίστωση ισχύος των πιστοποιητικών της παραγράφου 2.

 

4. Ο Κλάδος Ελέγχου Πλοίων διατηρεί το δικαίωμα να διαπιστώνει κατά πόσον ο εξουσιοδοτημένος οργανισμός εκπληρώνει πράγματι, κατά τρόπο ικανοποιητικό, τα καθήκοντα που προβλέπει η αντίστοιχη πρότυπη συμφωνία, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα σε αυτήν, καθώς και το άρθρο 26 του προεδρικού διατάγματος 13/2018 (ΦΕΚ 26/Α/2018). Εντός 2 μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με την οποία καθορίζεται και ρυθμίζεται το ύψος των επιβαλλόμενων τελών για τις υπηρεσίες του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και η διαδικασία είσπραξης αυτών.

 

5. Οι Λιμενικές Αρχές και τα Τοπικά Κλιμάκια Επιθεώρησης Πλοίων ασκούν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος άρθρου, και μετά την 01-02-2019 τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 345/2000 (ΦΕΚ 298/Α/2000), που αφορούν:

 

α) σε διενέργεια αρχικών, περιοδικών και έκτακτων επιθεωρήσεων και στην έκδοση των αντίστοιχων πιστοποιητικών αξιοπλοΐας και σχετικών βεβαιώσεων,

β) σε έλεγχο, έγκριση και θεώρηση σχεδίων και μελετών, σε εκτέλεση πειραμάτων ευστάθειας και λοιπών δοκιμών πλοίων, εξαρτισμού και εξοπλισμού,

γ) σε έκδοση αδειών ναυπήγησης και μετασκευής,

δ) σε έγκριση υλικών και εξοπλισμού, καθώς και στην ανάληψη κάθε σχετιζόμενης με τα ανωτέρω ενέργειας.

 

Οι αρμοδιότητες του προηγούμενου εδαφίου αφορούν στις κάτωθι κατηγορίες πλοίων υπό ελληνική σημαία:

 

α) Φορτηγών πλοίων, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 542/1968 (ΦΕΚ 181/Α/1968), με ολικό μήκος μέχρι και 15 m, ανεξαρτήτως των πλόων που εκτελούν,

 

β) αλιευτικών πλοίων, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 1337/1981 (ΦΕΚ 333/Α/1981), με ολικό μήκος μέχρι και 12 m, ανεξαρτήτως των πλόων που εκτελούν και

 

γ) επιβατηγών πλοίων, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 542/1968 (ΦΕΚ 181/Α/1968), μη υπαγόμενα στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2009/45/ΕΚ, με ολικό μήκος μέχρι και 15 μέτρα, τα οποία δύνανται να παραλαμβάνουν μέχρι και 49 επιβάτες για την εκτέλεση θαλάσσιων πλόων μικρής απόστασης και πλόων εσωτερικής ναυσιπλοΐας, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 270/1988 (ΦΕΚ 120/Α/1988).

 

Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, ως ολικό μήκος πλοίου νοείται το μήκος, σε μέτρα, μεταξύ των πλέον εξωτερικών άκρων της πρώρας και πρύμνης του σκάφους, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το μήκος του τυχόν προεξέχοντος πηδαλίου, προβόλου ή περιζώματος, μετρούμενου επί ευθείας παράλληλης προς την τρόπιδα.

 

6. Οι επιθεωρητές Τοπικών Κλιμακίων Επιθεώρησης Πλοίων πρέπει να διαθέτουν τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται βάσει του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 345/2000 (ΦΕΚ 298/Α/2000) για κάθε είδος επιθεώρησης πλοίου. Για τις περιπτώσεις της παραγράφου 5 που δεν αναφέρονται στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 345/2000, ως απαιτούμενα προσόντα επιθεωρητών Τοπικών Κλιμακίων Επιθεώρησης Πλοίων νοούνται αυτά που ορίζονται στο άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 345/2000 για τη διενέργεια αρχικών επιθεωρήσεων ανά κατηγορία πλοίου και εκτελούμενων πλόων.

 

7. Όλες οι προβλεπόμενες στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 345/2000 αρμοδιότητες του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών καταργούνται μετά την 01-02-2019. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι ατομικοί φάκελοι των πλοίων τηρούνται από τη Λιμενική Αρχή στην οποία υπάγεται το Τοπικό Κλιμάκιο Επιθεώρησης Πλοίων από το οποίο εκδίδεται το Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (ΠΓΕ) κάθε πλοίου.}

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 109 του νόμου 4504/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Οι οργανισμοί που έχουν εξουσιοδοτηθεί, δυνάμει της απόφασης 4113.297/01/2012, υποχρεούνται να υποβάλουν φάκελο τεκμηρίωσης για τη συμμόρφωση με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος το αργότερο μέχρι 30-09-2018, εξαιρουμένου του ειδικού ελάχιστου κριτηρίου με αριθμό 16 που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος. Για τη συμμόρφωση του προηγούμενου εδαφίου, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μέχρι την 31-01-2019. Η παράβαση της υποχρέωσης για υποβολή φακέλου τεκμηρίωσης ή η μη έκδοση διαπιστωτικής πράξης επιφέρει ανάκληση της εξουσιοδότησης προς τον οργανισμό (νηογνώμονα), η οποία επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.}

 

3. Αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 109 του νόμου 4504/2017 ως εξής:

 

{Η παρούσα παράγραφος τίθεται σε ισχύ από 01-02-2019.}

 

4. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 30-09-2018.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.