Νόμος 4504/17 - Άρθρο 109

Άρθρο 109: Αναβάθμιση της ποιότητας των εξουσιοδοτημένων οργανισμών (Νηογνωμόνων)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Κεφάλαιο 6 της παραγράφου 1 του άρθρου πρώτου της υπουργικής απόφασης 4113.297/01/2012 (ΦΕΚ 334/Β/2012) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Παρακολούθηση

 

6.1. Η Αρχή έχει το δικαίωμα να διαπιστώνει κατά πόσον ο εξουσιοδοτημένος οργανισμός, που ενεργεί κατ' εξουσιοδότησή της στο πλαίσιο της Συμφωνίας, εκπληρώνει πράγματι κατά τρόπο ικανοποιητικό για αυτήν τα καθήκοντα που προβλέπει η Συμφωνία.

 

6.2. Η παρακολούθηση του έργου του εξουσιοδοτημένου οργανισμού συνίσταται, κατά κρίση της Αρχής, σε απρογραμμάτιστες δειγματοληπτικές επιθεωρήσεις ή σε αναφορές του εξουσιοδοτημένου οργανισμού προς την Αρχή, όπως η Αρχή τις αιτείται, ή σε δειγματοληπτικούς ελέγχους της Αρχής στην έδρα του εξουσιοδοτημένου οργανισμού εκτάκτως ή σε τακτικά χρονικά διαστήματα, μετά από ενημέρωση του εξουσιοδοτημένου οργανισμού. Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι στην έδρα του εξουσιοδοτημένου οργανισμού διενεργούνται τουλάχιστον ανά έτος.

 

6.3. Ο εξουσιοδοτημένος οργανισμός δεσμεύεται να υποβάλει στην Αρχή οδηγίες, κανόνες και εσωτερικές εγκυκλίους, καθώς και άλλες πληροφορίες που αποδεικνύουν ότι τα ανατεθέντα καθήκοντα εκτελούνται σύμφωνα με τα εφαρμοζόμενα όργανα.

 

6.4. Η Αρχή διαπιστώνει ότι τα ανατεθέντα στον εξουσιοδοτημένο οργανισμό καθήκοντα εκτελούνται αποτελεσματικά, διενεργώντας απρογραμμάτιστες επιθεωρήσεις και καθετοποιημένους ελέγχους (VCAs) σε πιστοποιούμενα από τον εξουσιοδοτημένο οργανισμό πλοία, που αποσκοπούν στον έλεγχο των πλοίων του στόλου της σημαίας της και εκτελούνται από την Αρχή, καθώς και από επιθεωρητές, όπως αυτοί ορίζονται στην περίπτωση η' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 16/2011 (ΦΕΚ 36/Α/2011). Εκπρόσωπος του εξουσιοδοτημένου οργανισμού καλείται να παρίσταται, εφόσον ο χρόνος και οι περιστάσεις το επιτρέπουν. Ο πλοίαρχος και ο εξουσιοδοτημένος οργανισμός, εφόσον πρόκειται για επιθεωρήσεις σε πλοία, παραλαμβάνουν κατάλογο παρατηρήσεων. Απαιτείται, επίσης, από τον πλοίαρχο να αναφέρει στον εξουσιοδοτημένο οργανισμό, σχετικά με την αποκατάσταση των παρατηρήσεων εκείνων που σχετίζονται με την εξουσιοδότηση του οργανισμού εντός της χρονικής προθεσμίας που καθορίσθηκε. Ο εξουσιοδοτημένος οργανισμός διαπιστώνει την αποκατάσταση των παρατηρήσεων ή το βαθμό αποκατάστασης αυτών, σε περίπτωση μη πλήρους αποκατάστασης, και αναφέρει σχετικά στην Αρχή. Εφόσον έχει απαγορευθεί ο απόπλους του πλοίου, η απαγόρευση αίρεται υποχρεωτικά, αμελλητί και χωρίς πρόκληση οποιασδήποτε αναίτιας καθυστέρησης στον απόπλου με μέριμνα της Αρχής, μετά τη γνωστοποίηση της αποκατάστασης των παρατηρήσεων σε αυτήν και στην κατά τόπο αρμόδια λιμενική αρχή, η οποία γίνεται με μέριμνα του εξουσιοδοτημένου οργανισμού.

 

6.5. Ο εξουσιοδοτημένος οργανισμός, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης του, αναλαμβάνει την υποχρέωση να υποβοηθήσει ομάδα ελεγκτών της Αρχής στη διεξαγωγή απρογραμμάτιστων επιθεωρήσεων και ελέγχων.

 

6.6. Ο εξουσιοδοτημένος οργανισμός κοινοποιεί έγκαιρα στον Κλάδο Ελέγχου Πλοίων το πρόγραμμα επιθεωρήσεών του στην ελληνική επικράτεια, προκειμένου να διευκολύνεται η ενδελεχής παρακολούθηση του έργου του, όσον αφορά τη θεσμοθετημένη πιστοποίηση από επιθεωρητές της Αρχής. Η Αρχή διενεργεί καθετοποιημένους ελέγχους (VCAs) σε πιστοποιούμενες από τον οργανισμό εταιρείες για αξιολόγηση της επίδοσής τους, κατά τη διεκπεραίωση του έργου της θεσμοθετημένης πιστοποίησης. Για το λόγο αυτόν, ο εξουσιοδοτημένος οργανισμός ενημερώνει εγγράφως την Αρχή έγκαιρα, πριν τη διενέργεια των ελέγχων, επισυνάπτοντας και το σχετικό αίτημα των ενδιαφερομένων.

 

6.7. Πριν την παροχή της εξουσιοδότησης, η Αρχή έχει το δικαίωμα να διαπιστώνει κατά πόσον ο οργανισμός δύναται να εκπληρώνει πράγματι κατά τρόπο ικανοποιητικό για αυτήν τα καθήκοντα που προβλέπει η Συμφωνία.}

 

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου δεύτερου της υπουργικής απόφασης 4113.297/01/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Κριτήρια αναγνώρισης οργανισμού προς παροχή εξουσιοδότησης για τη διενέργεια των απαιτούμενων από την κείμενη νομοθεσία επιθεωρήσεων, έκδοση, θεώρηση πιστοποιητικών και παρακολούθησή τους, εκτός εκείνων που εμπίπτουν σε αρμοδιότητα εξουσιοδοτημένου οργανισμού του Κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθμόν 391/2009 και των συναφών αυτού διατάξεων:

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 

1. Οι εξουσιοδοτημένοι οργανισμοί πρέπει να έχουν νομική προσωπικότητα. Οι λογαριασμοί τους πρέπει να πιστοποιούνται από ανεξάρτητους ορκωτούς λογιστές.

 

2. Ο εξουσιοδοτημένος οργανισμός πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύει ότι διαθέτει εκτεταμένη πείρα σε αξιολογήσεις του σχεδιασμού και της κατασκευής εμπορικών πλοίων.

 

3. Ο εξουσιοδοτημένος οργανισμός πρέπει να είναι στελεχωμένος ανά πάσα στιγμή με σημαντικό διοικητικό, τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό, ανάλογα με το μέγεθος του στόλου του, της σύνθεσης και της συμμετοχής του οργανισμού στην κατασκευή και τη μετατροπή πλοίων. Ο εξουσιοδοτημένος οργανισμός πρέπει να είναι ικανός να αποσπά σε κάθε τόπο εργασίας, όταν και εφόσον χρειάζεται, μέσα και προσωπικό, ανάλογα με τα καθήκοντα που πρόκειται να φέρει σε πέρας.

 

4. Ο εξουσιοδοτημένος οργανισμός πρέπει να διαθέτει και να εφαρμόζει σύνολο οικείων αναλυτικών κανόνων και διαδικασιών ή τη σχετική αποδεδειγμένη ικανότητα για το σχεδιασμό, την κατασκευή και τον περιοδικό έλεγχο εμπορικών πλοίων.

 

5. Ο εξουσιοδοτημένος οργανισμός πρέπει να δημοσιεύει τον κατάλογο πλοίων που έχει επιθεωρήσει σε ετήσια βάση ή τον τηρεί σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων στην οποία έχει πρόσβαση το κοινό.

 

6. Ο εξουσιοδοτημένος οργανισμός δεν πρέπει να είναι υπό τον έλεγχο πλοιοκτητών ή ναυπηγών ή άλλων οι οποίοι αναπτύσσουν εμπορική δραστηριότητα στην κατασκευή, τον εξοπλισμό, την επισκευή ή την εκμετάλλευση πλοίων. Ο οργανισμός δεν πρέπει να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό, ως προς τις προσόδους του, από μία και μόνη εμπορική επιχείρηση. Ο εξουσιοδοτημένος οργανισμός δεν πρέπει να διενεργεί εργασίες κλάσης ή θεσμοθετημένες εργασίες, εάν ταυτίζεται ή έχει επαγγελματικούς, προσωπικούς ή οικογενειακούς δεσμούς με τον πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή. Το ασυμβίβαστο αυτό ισχύει και για τους επιθεωρητές που απασχολούνται από τον εξουσιοδοτημένο οργανισμό.

 

B. ΕΙΔΙΚΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 

1. Ο εξουσιοδοτημένος οργανισμός παρέχει πανελλαδική κάλυψη με τους αποκλειστικά απασχολούμενους επιθεωρητές του ή, σε εξαιρετικές και δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις, με αποκλειστικά απασχολούμενους επιθεωρητές άλλων εξουσιοδοτημένων οργανισμών.

 

2. Ο εξουσιοδοτημένος οργανισμός διέπεται από κώδικα δεοντολογίας.

 

3. Στον εξουσιοδοτημένο οργανισμό, η διοίκηση και η διαχείριση ασκούνται κατά τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η εχεμύθεια των πληροφοριών η απαιτούμενη από τις αρχές.

 

4. Ο εξουσιοδοτημένος οργανισμός παρέχει σχετικές πληροφορίες στην αρμόδια αρχή και στα ενδιαφερόμενα μέρη, σύμφωνα με το σύστημα ποιότητάς του.

 

5. Ο εξουσιοδοτημένος οργανισμός, οι επιθεωρητές και το τεχνικό προσωπικό του ασκούν τα καθήκοντά τους, χωρίς να παραβιάζονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των ναυπηγείων, των προμηθευτών εξοπλισμών και των πλοιοκτητών, περιλαμβανομένων των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των αδειών, της τεχνογνωσίας ή κάθε είδους γνώσεων, η χρησιμοποίηση των οποίων προστατεύεται νομικά σε διεθνές, κοινοτικό ή εθνικό επίπεδο σε κάθε περίπτωση. Ο εξουσιοδοτημένος οργανισμός ή οι επόπτες και το τεχνικό προσωπικό που απασχολεί δεν μεταδίδουν ούτε γνωστοποιούν στοιχεία ιδιαίτερα σημαντικά από εμπορική άποψη που περιήλθαν στη γνώση τους, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους για την επιθεώρηση, τον έλεγχο ή την εποπτεία κατασκευής νέων ή επισκευαζόμενων πλοίων.

 

6. Η διοίκηση του εξουσιοδοτημένου οργανισμού καθορίζει και τεκμηριώνει την πολιτική και τους στόχους του όσον αφορά την ποιότητα, καθώς και την προσήλωσή του σε αυτή και εξασφαλίζει ότι η πολιτική αυτή έχει γίνει αντιληπτή, εφαρμόζεται και ακολουθείται σε όλα τα επίπεδα του εξουσιοδοτημένου οργανισμού. Η πολιτική του εξουσιοδοτημένου οργανισμού αναφέρεται σε στόχους και δείκτες επιδόσεων από άποψη ασφάλειας και πρόληψης της ρύπανσης.

 

7. Ο εξουσιοδοτημένος οργανισμός διασφαλίζει ότι:

 

α) οι κανόνες και οι διαδικασίες καταρτίζονται και διατηρούνται κατά τρόπο συστηματικό,

 

β) οι κανόνες και οι διαδικασίες τηρούνται και εφαρμόζεται εσωτερικό σύστημα μέτρησης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε σχέση με τους εν λόγω κανόνες και τις διαδικασίες,

 

γ) πληρούνται οι απαιτήσεις των θεσμοθετημένων εργασιών για τις οποίες έχει εξουσιοδοτηθεί ο οργανισμός και εφαρμόζεται εσωτερικό σύστημα μέτρησης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών,

 

δ) είναι καθορισμένες και τεκμηριωμένες οι αρμοδιότητες και οι εξουσίες του προσωπικού, η εργασία του οποίου έχει αντίκτυπο στην ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει ο εξουσιοδοτημένος οργανισμός,

 

ε) όλες οι εργασίες εκτελούνται υπό συνθήκες οι οποίες τελούν υπό έλεγχο,

 

στ) υφίσταται σύστημα εποπτείας για τις πράξεις και την εργασία των επιθεωρητών και του τεχνικού και διοικητικού προσωπικού που απασχολείται από τον εξουσιοδοτημένο οργανισμό,

 

ζ) οι επιθεωρητές διαθέτουν εκτεταμένη γνώση του συγκεκριμένου τύπου πλοίου επί του οποίου εκτελούν τις εργασίες τους, σε σχέση με τη συγκεκριμένη επιθεώρηση που πρέπει να διενεργηθεί, καθώς και των σχετικών εφαρμοστέων απαιτήσεων,

 

η) εφαρμόζεται σύστημα διαπίστωσης των ικανοτήτων των επιθεωρητών και συνεχούς ενημέρωσης των γνώσεών τους,

 

θ) τηρούνται μητρώα στα οποία εμφαίνονται η τήρηση των απαιτούμενων προτύπων για τα θέματα τα καλυπτόμενα από τις προσφερόμενες υπηρεσίες, καθώς και η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του συστήματος ποιότητας,

 

ι) ακολουθείται συνολικό σύστημα προγραμματισμένων και τεκμηριωμένων εσωτερικών ελέγχων όσον αφορά τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την ποιότητα,

 

ι)α) καθορίζονται σαφείς και άμεσες σχέσεις ευθύνης και ελέγχου μεταξύ των εξουσιοδοτημένων οργανισμών και των επιθεωρητών τους.

 

8. Ο εξουσιοδοτημένος οργανισμός πρέπει να αναπτύσσει, να εφαρμόζει και να διατηρεί αποτελεσματικό εσωτερικό σύστημα ποιότητας, βάσει διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων ποιότητας και σύμφωνα προς το πρότυπο EN ISO/IEC 17020:2012 (φορείς επιθεώρησης) και το πρότυπο EN ISO 9001:2008 ή 9001:2015 ή ισοδύναμο σύστημα διαχείρισης της ποιότητας.

 

9. Οι κανόνες και οι διαδικασίες του εξουσιοδοτημένου οργανισμού εφαρμόζονται κατά τρόπο, ώστε ο οργανισμός να μπορεί πάντοτε, βασιζόμενος στη δική του άμεση γνώση και κρίση, να διασφαλίζει την αξιοπιστία και ορθότητα των πιστοποιητικών, που έχει εκδώσει.

 

10. Ο εξουσιοδοτημένος οργανισμός διαθέτει τα αναγκαία μέσα αξιολόγησης, με τη χρήση ειδικευμένου προσωπικού και σύμφωνα με τις διατάξεις που εκτίθενται στο Παράρτημα του ψηφίσματος Α.913(22)/22.1.2002 του ΙΜΟ, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του διεθνούς κώδικα διαχείρισης της ασφάλειας (ISM) από τις αρχές, της εφαρμογής και της διατήρησης του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας, τόσο από την ξηρά όσο και επί των σκαφών, το οποίο πρόκειται να καλυφθεί στην πιστοποίηση.

 

11. Αίτηση του οργανισμού υπογεγραμμένη από το νόμιμο, κατά το καταστατικό του, εκπρόσωπο αυτού και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

 

12. Εφόσον ο οργανισμός είναι:

 

i) Ανώνυμη Εταιρεία:

 

Υποβάλλεται με την αίτηση κωδικοποιημένο καταστατικό ή Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στο οποίο δημοσιεύεται το καταστατικό, καθώς και Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο ανακοινώνεται το τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο.

 

ii) Ετερόρρυθμη Εταιρεία και Ομόρρυθμη Εταιρεία:

 

Υποβάλλεται με την αίτηση:

 

1. Καταστατικό εταιρείας (επικυρωμένο).

 

2. Βεβαίωση Πρωτοδικείου για τη σύσταση και λειτουργία της εταιρείας, καθώς και τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού με επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των τροποποιήσεων.

 

iii) Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης:

 

Υποβάλλεται με την αίτηση:

 

1. Κωδικοποιημένο καταστατικό ή ΦΕΚ δημοσίευσης του καταστατικού (επικυρωμένο).

 

2. Βεβαίωση Πρωτοδικείου για τη σύσταση και λειτουργία της εταιρείας, καθώς και τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού με επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των τροποποιήσεων.

 

Σε κάθε περίπτωση, για την αναγνώριση και εξουσιοδότηση θα πρέπει ο σκοπός του οργανισμού, όπως προκύπτει από το καταστατικό αυτού, να είναι η εξέταση και διενέργεια επιθεωρήσεων πλοίων.

 

13. Με την αίτηση υποβάλλεται απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο νόμιμος αντιπρόσωπος, κατά το καταστατικό, του Οργανισμού, ο διευθύνων σύμβουλος, τα μέλη του διοικητικού του συμβουλίου και οι επιθεωρητές του δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του προεδρικού διατάγματος 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007), καθώς και σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας ή της δόλιας χρεοκοπίας. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά δύνανται να υποβληθούν στην Αρχή εντός 3 μηνών από την ημερομηνία εξουσιοδότησης του οργανισμού από την ελληνική Αρχή.

 

14. Ο Οργανισμός διατηρεί φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

 

15. Ο Οργανισμός να έχει λάβει τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) εξουσιοδοτήσεις από αλλοδαπές ναυτιλιακές αρχές για την επιθεώρηση και πιστοποίηση πλοίων που φέρουν τη σημαία των χωρών υπαγωγής τους.

 

16. Ο Οργανισμός, κατά τη χρονική περίοδο υποβολής της αίτησης για την εξουσιοδότηση του από την Αρχή, να είναι καταταγμένος στην κατάσταση επίδοσης Νηογνωμόνων, η οποία εκδίδεται από το Μνημόνιο των Παρισίων (Paris MoU) με συντελεστή επίδοσης μικρότερο του αριθμού 1.

 

17. Ο Οργανισμός να απασχολεί ελάχιστο προσωπικό τουλάχιστον 30 άτομα, εκ των οποίων ποσοστό 50% απόφοιτοι ανώτατων ή τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με πλήρη απασχόληση ειδικοτήτων ναυπηγού, μηχανολόγου μηχανικού ή παρεμφερών ειδικοτήτων.

 

18. Πέραν της δεκαετίας τεκμηριωμένη ενασχόληση με επιθεωρήσεις και πιστοποιήσεις πλοίων.

 

19. Ο Οργανισμός να συμμορφώνεται με τα αναφερόμενα στην απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 2222.1-1.2/62573/2016 (ΦΕΚ 2290/Β/2016), στο πλαίσιο της εξουσιοδότησης που του παρέχεται.}

 

3. Οι οργανισμοί που έχουν εξουσιοδοτηθεί, δυνάμει της απόφασης 4113.297/01/2012, υποχρεούνται να υποβάλουν φάκελο τεκμηρίωσης για τη συμμόρφωση με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος το αργότερο μέχρι 30-09-2018, εξαιρουμένου του ειδικού ελάχιστου κριτηρίου με αριθμό 16 που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος. Για τη συμμόρφωση του προηγούμενου εδαφίου, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μέχρι την 31-01-2019. Η παράβαση της υποχρέωσης για υποβολή φακέλου τεκμηρίωσης ή η μη έκδοση διαπιστωτικής πράξης επιφέρει ανάκληση της εξουσιοδότησης προς τον οργανισμό (νηογνώμονα), η οποία επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 56 του νόμου 4568/2018 (ΦΕΚ 178/Α/2010).

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακαλείται η εξουσιοδότηση εξουσιοδοτημένου οργανισμού (Νηογνώμονα), εάν έχουν επιβληθεί σε βάρος του, μέσα σε χρονικό διάστημα 2 ετών, 3 πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 2063/Δ1632/2011 (ΦΕΚ 266/Β/2011), ως υψηλής ή πολύ υψηλής σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά, από 3 διενεργηθέντες ελέγχους ή 2 πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από 2 διενεργηθέντες ελέγχους. Όταν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης διαπιστώνουν παραβάσεις εξουσιοδοτημένων οργανισμών (Νηογνωμόνων) που αφορούν την αδήλωτη εργασία, την παράνομη απασχόληση αλλοδαπών ή παραβάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, ενημερώνουν εγγράφως το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

 

5. Εξουσιοδοτημένοι οργανισμοί, που έχουν ήδη εξουσιοδοτηθεί, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 4113.297/01/2012, και επιθυμούν τη διενέργεια των απαιτούμενων από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας επιθεωρήσεων, έκδοση, θεώρηση πιστοποιητικών και παρακολούθηση πλοίων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2 περίπτωση α' του Κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθμόν 391/2009, υποχρεούνται να συμμορφωθούν πλήρως με τα οριζόμενα σε αυτόν.

 

6. Μέχρι τις 30-09-2018 η υπουργική απόφαση 4113.297/01/2012, τροποποιείται, προκειμένου οι εξουσιοδοτημένοι οργανισμοί να εξουσιοδοτηθούν να παρέχουν στα πλοία που εμπίπτουν στο πεδίο της εξουσιοδότησής τους και μόνον εφόσον έχει εκδοθεί η διαπιστωτική πράξη της παραγράφου 3 του παρόντος, τις κάτωθι υπηρεσίες:

 

α) Έλεγχος των ναυτιλιακών εταιρειών στον τομέα ασφαλούς διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM Code) και του Κανονισμού αριθμ. 336/2006/ΕΚ, όπως ισχύουν, και έκδοση των σχετικών εγγράφων συμμόρφωσης.

 

β) Έλεγχος των πλοίων στον τομέα ασφαλούς διαχείρισης στο πλαίσιο του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM Code) και του Κανονισμού 336/2006/ΕΚ, όπως ισχύουν, και έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών ασφαλούς διαχείρισης.

 

γ) Επιθεώρηση των πλοίων, σύμφωνα με τη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας 2006, και έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

 

7. Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 405/1998 (ΦΕΚ 285/Α/1998) προστίθεται η φράση ή οργανισμός εξουσιοδοτημένος από την Αρχή, σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.

 

Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 405/1998 η φράση εκδίδονται από τη ΔΕΕΠ ή από εξουσιοδοτημένο από το ΥΕΝ αναγνωρισμένο οργανισμό έπειτα από αρχική επιθεώρηση την οποία διενεργούν αποκλειστικοί επιθεωρητές είτε της ΔΕΕΠ είτε ενός αναγνωρισμένου οργανισμού αντικαθίσταται από τη φράση εκδίδονται από εξουσιοδοτημένο από την Αρχή οργανισμό, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 8 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 405/1998 έπειτα από αρχική επιθεώρηση, την οποία διενεργούν αποκλειστικοί επιθεωρητές ή από έναν εξουσιοδοτημένο οργανισμό.

 

Η παρούσα παράγραφος τίθεται σε ισχύ από 01-02-2019.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 56 του νόμου 4568/2018 (ΦΕΚ 178/Α/2010).

 

8. Τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος τροποποιούνται, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία εκδίδεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του νομοθετικού διατάγματος 187/1973 (ΦΕΚ 261/Α/1973).

 

9. Απαγορεύεται σε εξουσιοδοτημένους οργανισμούς (Νηογνώμονες) να απασχολούν, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, έργου ή εντολής, στρατιωτικό ή πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για χρονικό διάστημα 3 ετών μετά τη συνταξιοδότηση ή τη με οποιονδήποτε άλλον τρόπο αποχώρησή του. Η παράβαση της υποχρέωσης του προηγούμενου εδαφίου επιφέρει την ανάκληση της εξουσιοδότησης του εξουσιοδοτημένου οργανισμού (Νηογνώμονα), η οποία επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται μόνο σε στρατιωτικό ή πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το οποίο συνταξιοδοτείται ή αποχωρεί με οποιονδήποτε άλλον τρόπο μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.