Νόμος 4568/18 - Άρθρο 57

Άρθρο 57: Τροποποίηση του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) και λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) η φράση 128 έως διαγράφεται.

 

2. α) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 128 του νόμου 4412/2016 μετά τη φράση Όταν πρόκειται να εκτελεστούν δημόσια έργα ή συμβάσεις παραχώρησης έργων προστίθεται η φράση ή συμβάσεις έργων που υλοποιούνται ως Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) εκτιμώμενης αξίας σύμβασης και η φράση προβλεπόμενου συνολικού κόστους διαγράφεται.

 

β) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 128 του νόμου 4412/2016 μετά τη φράση Όταν πρόκειται να εκτελεστούν δημόσια έργα ή συμβάσεις παραχώρησης έργων προστίθεται η φράση ή συμβάσεις έργων που υλοποιούνται ως Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

 

3. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης (40) της παραγράφου 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{(40) του νόμου 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/2005), πλην των άρθρων , της παραγράφου 2 του άρθρου 11, της παραγράφου 1 του άρθρου 42 και των άρθρων 39 και 40, τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83.}

 

4. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 49 του νόμου 4412/2016 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Αν κατά την κατασκευή, ανακατασκευή ή συντήρηση των έργων οποιασδήποτε κατηγορίας, που εκτελούνται ως δημόσιες συμβάσεις, συμβάσεις παραχώρησης, έργα ΣΔΙΤ ή με αυτεπιστασία, απαιτείται η μετατόπιση ή οποιαδήποτε άλλη εργασία επί του δικτύου ή των εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης λυμάτων και όμβριων υδάτων, ενέργειας, τηλεθέρμανσης, τηλεπικοινωνιών, πυρόσβεσης, οδοφωτισμού, φωτεινής σηματοδότησης και κάθε είδους παρόμοιων δικτύων ή εγκαταστάσεων ή εργασίες για την πρόβλεψη διελεύσεων τέτοιων δικτύων, οι δαπάνες των εργασιών αυτών, που απαιτούνται για την αποκατάσταση της υφιστάμενης κατάστασης πριν την εκτέλεση των έργων, βαρύνουν τις πιστώσεις του υπό εκτέλεση έργου και δύνανται να εκτελούνται από την αναθέτουσα αρχή, τον αναθέτοντα φορέα ή τον κύριο του έργου, κατά τις κείμενες διατάξεις υπό την επίβλεψη του κυρίου ή φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου, όπου απαιτείται. Σε διαφορετική περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή, ο αναθέτων φορέας ή ο κύριος του έργου προκαταβάλλει στον κύριο ή φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου τη δαπάνη εκτελέσεως των εργασιών, η οποία επίσης βαρύνει τις πιστώσεις του υπό εκτέλεση έργου, βάσει του προϋπολογισμού που συντάσσεται από τον φορέα εκμετάλλευσης ή τον κύριο του δικτύου, ο οποίος εν συνεχεία εγκρίνεται από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα ή τον κύριο του έργου. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο τελευταίος δεν συντάσσει προϋπολογισμό, η αναθέτουσα αρχή, ο αναθέτων φορέας ή ο κύριος του έργου δύναται να συντάξει προϋπολογισμό και να προκαταβάλλει το ποσό, οπότε ο κύριος ή ο φορέας εκμετάλλευσης υποχρεούται αμελλητί να προβεί στην εκτέλεση των εργασιών. Στις περιπτώσεις αυτές οριστικό δικαιολογητικό της δαπάνης αποτελεί για μεν την προκαταβολή ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός και για δε την τελική εξόφληση ο συντασσόμενος απολογισμός που συνοδεύεται από αναλυτικά στοιχεία κόστους, τα οποία κατ' ελάχιστον περιλαμβάνουν τις συναφθείσες συμβάσεις, τα τιμολόγια των αναδοχών, των υπεργολάβων, των προμηθευτών και τις επιμετρήσεις, οπότε και τυχόν επιστρέφεται ή αποδίδεται ανάλογα η διαφορά που τυχόν προκύπτει.}

 

5. Το άρθρον μόνον του αναγκαστικού νόμου [Ν] 351/1968 (ΦΕΚ 75/Α/1968) καταργείται.

 

6. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νόμου 999/1979 (ΦΕΚ 293/Α/1979) διαγράφονται οι λέξεις δαπάναις των.

 

7. Το άρθρο 6 και η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του νόμου 999/1979 (ΦΕΚ 293/Α/1979) καταργούνται.

 

8. Οι καταβολές που πραγματοποιούνται μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος για την πληρωμή δαπανών για τις αναφερόμενες στο άρθρο μόνο του αναγκαστικού νόμου [Ν] 351/1968 εργασίες, οι οποίες βάρυναν τις πιστώσεις έργων ή τον προϋπολογισμό αναθετουσών αρχών ή αναθετόντων φορέων των άρθρων 2 και 224 του νόμου 4412/2016 αντίστοιχα, στις περιοχές Μείζονος Πρωτευούσης και Μείζονος Θεσσαλονίκης δεν πάσχουν εξ αυτού του λόγου και παράγουν όλα τα έννομα αποτελέσματά τους.

 

9. Οι πράξεις για έργα, μελέτες, τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες και γενικές υπηρεσίες, που εκδίδονται μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος και είναι καταχωρητέες στο ΚΗΜΔΗΣ κατ' άρθρο 38 παράγραφος 7 του νόμου 4412/2016, παράγουν τα έννομα αποτελέσματά τους από το χρόνο έκδοσής τους, εφόσον καταχωρήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.