Νόμος 4568/18 - Άρθρο 51

Άρθρο 51: Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικής Αρχής Συντονισμού Πτήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 4233/2014 (ΦΕΚ 22/Α/2014) η φράση τα Σπάτα αντικαθίστανται από τη φράση εντός του νομού.

 

2. Το άρθρο 3 του νόμου 4233/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 3: Σύνθεση και συγκρότηση της Αρχής

 

1. Η Αρχή απαρτίζεται από 5 μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου και του εκτελεστικού Αντιπροέδρου της, τα οποία διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση, την επαγγελματική τους ικανότητα, τη γνώση και την εξειδικευμένη εμπειρία στο επιχειρησιακό έργο της Αρχής ή στο ευρύτερο αεροπορικό αντικείμενο και διαθέτουν εχέγγυα ανεξαρτησίας και αμεροληψίας.

 

2. Τα μέλη της Αρχής, συμπεριλαμβανομένων του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της, διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών .

 

3. Η θητεία των μελών της Αρχής είναι πενταετής. Τα μέλη της Αρχής δεν επιτρέπεται να επιλέγονται για περισσότερες από 2 θητείες, διαδοχικές ή μη, ούτε να ανακαλούνται κατά τη διάρκεια της θητείας, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 4 και 5 του παρόντος. Σε περίπτωση παραίτησης των 3/5 των μελών της Αρχής πλην του Προέδρου της ή του Αντιπροέδρου της, όλες οι εκ του παρόντος νόμου αρμοδιότητες της Αρχής ασκούνται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρό της αντίστοιχα, από τον χρόνο παραίτησης των μελών μέχρι τον διορισμό νέων. Εάν κενωθεί η θέση οποιουδήποτε μέλους της Αρχής κατά τη διάρκεια της θητείας του, διορίζεται νέο μέλος για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους του οποίου η θέση κενώθηκε. Σε περίπτωση ανανέωσης της θητείας μέλους που διορίστηκε για περιορισμένη θητεία σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, η ανανέωση χωρεί άπαξ για πλήρη θητεία 5 ετών.

 

4. Η θητεία των μελών παρατείνεται μέχρι τον διορισμό νέων, υπό την επιφύλαξη της παραίτησης των 3/5 των μελών της προηγούμενης παραγράφου. Ο χρόνος παράτασης της θητείας δεν μπορεί να υπερβεί τους 6 μήνες. Εάν κάποια από τα μέλη της, πλην του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου, για οποιονδήποτε λόγο εκλείψουν ή αποχωρήσουν, η Αρχή εξακολουθεί να λειτουργεί πέραν του εξαμήνου.

 

5. Η Αρχή συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε 1 μήνα από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης διορισμού των μελών της.

 

6. Κάθε θέμα σχετικό με τη συγκρότηση, αναπλήρωση και λειτουργία της Αρχής προσδιορίζεται με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης του άρθρου 8, καθώς και τα οριζόμενα στο άρθρο 9.}

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του νόμου 4233/2014 προστίθεται η φράση του παρόντος νόμου.

 

4. Στην περίπτωση Α' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 4233/2014 διαγράφεται η φράση εφάπαξ ή ετησίως.

 

5. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόμου 4233/2014 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Το εκάστοτε ύψος των Τελών Συντονισμού και Προγραμματισμού Πτήσεων εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την έκδοση νέας απόφασης.}

 

6. Οι περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του νόμου 4233/2014 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{α) Για τις υπηρεσίες συντονισμού (κατανομής διαθέσιμου χρόνου χρήσης) της Αρχής στους Συντονισμένους ελληνικούς αερολιμένες και στους αερομεταφορείς, καταβάλλεται ανά φορέα διαχείρισης αερολιμένα, καθώς και ανά αερομεταφορέα τέλος, ύψους 1,60 ευρώ για κάθε προγραμματισμένη απογείωση αεροσκάφους και τέλος ύψους 1,60 ευρώ για κάθε προγραμματισμένη προσγείωση αεροσκάφους.

 

β) Για τις υπηρεσίες προγραμματισμού της Αρχής στους ελληνικούς αερολιμένες με ευκολίες προγραμματισμού και στους αερομεταφορείς, καταβάλλεται ανά φορέα διαχείρισης αερολιμένα, καθώς και ανά αερομεταφορέα τέλος, ύψους 1,10 ευρώ για κάθε προγραμματισμένη απογείωση αεροσκάφους και τέλος ύψους 1,10 ευρώ για κάθε προγραμματισμένη προσγείωση αεροσκάφους.}

 

7. α) Μετά την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του νόμου 4233/2014 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών , ύστερα από εισήγηση της Αρχής, καθορίζονται τα κριτήρια και το ύψος τυχόν επιβαλλόμενων προστίμων, τα όργανα, ο τρόπος και η διαδικασία είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών από πλημμελή ή εκπρόθεσμη καταβολή ανταποδοτικών τελών στην Αρχή. Οι διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (νομοθετικό διάταγμα [Ν] 356/1974 (ΦΕΚ 90/Α/1974)) εφαρμόζονται, για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών από ανταποδοτικά τέλη υπέρ της Αρχής. Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διαδικασίας του προηγούμενου εδαφίου ρυθμίζεται με όμοια απόφαση.}

 

β) Οι επόμενες παράγραφοι του ιδίου άρθρου αναριθμούνται σε 7, 8 και 9 αντίστοιχα.

 

8. Το άρθρο 7 του νόμου 4233/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η Αρχή, για την κάλυψη τακτικών ή έκτακτων αναγκών της, μπορεί να συνάπτει συμβάσεις εκτέλεσης έργων, παροχής υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών για θέματα που άπτονται των σκοπών και της λειτουργίας της, με νομικά ή φυσικά πρόσωπα, επιστήμονες ή τεχνικούς με ειδικές γνώσεις και εξειδικευμένη εμπειρία στα θέματα της Αρχής, σύμφωνα με τον Κανονισμό της κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8. Για τις συμβάσεις που συνάπτει η Αρχή με φυσικά πρόσωπα και η σχετική δαπάνη βαρύνει και καλύπτεται αποκλειστικά και μόνο από τον προϋπολογισμό της, δεν ισχύουν οι περιορισμοί του προεδρικού διατάγματος 164/2004 όπως εκάστοτε ισχύουν.}

 

9. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 4233/2014 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Μετά τη δημοσίευση του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας, η Αρχή αποφασίζει για την ανάθεση προμήθειας υπηρεσιών και αγαθών σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτόν, υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 7.}

 

10. α) Μετά την περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νόμου 4233/2014 προστίθεται περίπτωση β' ως εξής:

 

{β) την διαδικασία και τον τρόπο χρέωσης των ΤΣΠΠ, καθώς και κάθε σχετικό ζήτημα που δεν ρυθμίζεται με τον παρόντα νόμο,}

 

β) Οι επόμενες περιπτώσεις αναριθμούνται σε γ', δ', ε' και ζ' αντίστοιχα.

 

11. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νόμου 4233/2014, που μετά την αναρίθμηση γίνεται δ', αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ) την εσωτερική διάρθρωση, οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία των υπηρεσιών της, κάθε θέμα του προσωπικού της και τυχόν πρόσθετης απασχόλησής του με αιτιολογημένη εισήγηση της Αρχής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη συμμετοχή της στα Εθνικά, Ευρωπαϊκά και Διεθνή όργανα.}

 

12. Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του νόμου 4233/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Ο Πρόεδρος και ο εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Αρχής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.}

 

13. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 9 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ο Αντιπρόεδρος της Αρχής είναι εκτελεστικός και αναπληρώνει τον Πρόεδρο πλήρως στα καθήκοντά του όταν εκείνος ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται.}

 

14. Το άρθρο 10 του νόμου 4233/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 10: Προσωπικό

 

1. Στην Αρχή απασχολούνται έως 23 εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καθώς και έως 2 Νομικοί Σύμβουλοι. Η πρόσληψη του προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου γίνεται σύμφωνα με το νόμο 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994). Η πρόσληψη των Νομικών Συμβούλων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του νόμου [Ν] 4194/2013. Κάθε άλλο θέμα για την πρόσληψη και εξέλιξη του προσωπικού της Αρχής ρυθμίζεται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης.

 

2. Για το βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς του προσωπικού της Αρχής εφαρμόζονται οι διατάξεις που εκάστοτε ισχύουν για τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές. Η δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού της Αρχής βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό της.

 

3. Για το προσωπικό της Αρχής εφαρμόζονται αναλόγως τα κωλύματα, τα ασυμβίβαστα διορισμού, η απαγόρευση ανάληψης θέσης για 1 χρόνο μετά τη λήξη της θητείας των μελών της Αρχής και οι προβλεπόμενες γι' αυτό κυρώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου 4233/2014.

 

4. Το προσωπικό της Αρχής οφείλει να τηρεί εχεμύθεια για θέματα που χαρακτηρίζονται ως απόρρητα από τις κείμενες διατάξεις, καθώς και για γεγονότα ή πληροφορίες, των οποίων λαμβάνει γνώση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή επ' ευκαιρία αυτών.}

 

15. Το προσωπικό που απασχολείται στην Αρχή κατά την έναρξη του παρόντος νόμου κατατάσσεται αυτοδικαίως στις θέσεις απασχόλησης που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του νόμου 4233/2014.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.