Νόμος 4233/14 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα θέματα που αφορούν στη λειτουργία της Αρχής ρυθμίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της (Κανονισμός), ο οποίος εκδίδεται και δημοσιεύεται με μέριμνα της Αρχής στην επίσημη ιστοσελίδα της εντός 3 μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος. Έως τη δημοσίευση του Κανονισμού, ο Πρόεδρος της Αρχής διαχειρίζεται το Λογαριασμό της, συνάπτει συμβάσεις και αποφασίζει για την ανάθεση προμηθειών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Μετά τη δημοσίευση του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας, η Αρχή αποφασίζει για την ανάθεση προμήθειας υπηρεσιών και αγαθών σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτόν, υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 7.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 51 του νόμου 4568/2018 (ΦΕΚ 178/Α/2010).

 

2. Με τον Κανονισμό ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν ιδίως:

 

α) την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, τη διαδικασία των συνεδριάσεων, της λήψης και εκτέλεσης των αποφάσεών της,

 

β) την διαδικασία και τον τρόπο χρέωσης των ΤΣΠΠ, καθώς και κάθε σχετικό ζήτημα που δεν ρυθμίζεται με τον παρόντα νόμο,

 

γ) τη διαχείριση των πόρων, του υλικού και της εν γένει περιουσίας της Αρχής, καθώς και κάθε ζήτημα σχετικό με την οικονομική της διαχείριση,

 

δ) την εσωτερική διάρθρωση, οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία των υπηρεσιών της, κάθε θέμα του προσωπικού της και τυχόν πρόσθετης απασχόλησής του με αιτιολογημένη εισήγηση της Αρχής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη συμμετοχή της στα Εθνικά, Ευρωπαϊκά και Διεθνή όργανα.

 

ε) τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος και

 

ζ) κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τη λειτουργία της.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016), με τις παραγράφους 10 και 11 του άρθρου 51 του νόμου 4568/2018 (ΦΕΚ 178/Α/2010).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.