Νόμος 4233/14 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Καθήκοντα - αποζημίωση Προέδρου και μελών της Αρχής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Πρόεδρος και ο εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Αρχής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε  με την παράγραφο 12 του άρθρου 51 του νόμου 4568/2018 (ΦΕΚ 178/Α/2010).

 

2. Ο Πρόεδρος προΐσταται όλων των υπηρεσιών, συγκαλεί τις συνεδριάσεις και διευθύνει το έργο της Αρχής. Ο Πρόεδρος με απόφασή του μπορεί να εξουσιοδοτεί μέλη αυτής ή μέλη του προσωπικού της να ενεργούν για λογαριασμό του και να τον εκπροσωπούν για συγκεκριμένη πράξη ή ενέργεια ή κατηγορία πράξεων ή ενεργειών. Ο Αντιπρόεδρος της Αρχής είναι εκτελεστικός και αναπληρώνει τον Πρόεδρο πλήρως στα καθήκοντά του όταν εκείνος ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 51 του νόμου 4568/2018 (ΦΕΚ 178/Α/2010).

 

3. Η Αρχή εκπροσωπείται ενώπιον κάθε διοικητικής ή δικαστικής Αρχής από τον Πρόεδρό της, ο οποίος είναι διατάκτης των δαπανών της.

 

4. Έως την έναρξη ισχύος του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης του άρθρου 8, ο Πρόεδρος διαχειρίζεται το Λογαριασμό της, συνάπτει συμβάσεις και αποφασίζει για την ανάθεση προμηθειών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

5. Οι αποδοχές του Προέδρου και η αποζημίωση των μελών καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και εφαρμόζονται οι διατάξεις των νόμων 4024/2011 και 4093/2012, καθώς και οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί δημοσιονομικής προσαρμογής. Η δαπάνη που προκαλείται από την εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων βαρύνει τον προϋπολογισμό της Αρχής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.