Νόμος 4233/14 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Προσωπικό


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην Αρχή απασχολούνται έως 23 εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καθώς και έως 2 Νομικοί Σύμβουλοι. Η πρόσληψη του προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου γίνεται σύμφωνα με το νόμο 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994). Η πρόσληψη των Νομικών Συμβούλων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του νόμου [Ν] 4194/2013. Κάθε άλλο θέμα για την πρόσληψη και εξέλιξη του προσωπικού της Αρχής ρυθμίζεται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης.

 

2. Για το βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς του προσωπικού της Αρχής εφαρμόζονται οι διατάξεις που εκάστοτε ισχύουν για τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές. Η δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού της Αρχής βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό της.

 

3. Για το προσωπικό της Αρχής εφαρμόζονται αναλόγως τα κωλύματα, τα ασυμβίβαστα διορισμού, η απαγόρευση ανάληψης θέσης για 1 χρόνο μετά τη λήξη της θητείας των μελών της Αρχής και οι προβλεπόμενες γι' αυτό κυρώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου 4233/2014.

 

4. Το προσωπικό της Αρχής οφείλει να τηρεί εχεμύθεια για θέματα που χαρακτηρίζονται ως απόρρητα από τις κείμενες διατάξεις, καθώς και για γεγονότα ή πληροφορίες, των οποίων λαμβάνει γνώση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή επ' ευκαιρία αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 51 του νόμου 4568/2018 (ΦΕΚ 178/Α/2010).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.