Νόμος 4233/14 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Σύνθεση και συγκρότηση της Αρχής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Αρχή απαρτίζεται από 5 μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου και του εκτελεστικού Αντιπροέδρου της, τα οποία διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση, την επαγγελματική τους ικανότητα, τη γνώση και την εξειδικευμένη εμπειρία στο επιχειρησιακό έργο της Αρχής ή στο ευρύτερο αεροπορικό αντικείμενο και διαθέτουν εχέγγυα ανεξαρτησίας και αμεροληψίας.

 

2. Τα μέλη της Αρχής, συμπεριλαμβανομένων του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της, διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών .

 

3. Η θητεία των μελών της Αρχής είναι πενταετής. Τα μέλη της Αρχής δεν επιτρέπεται να επιλέγονται για περισσότερες από 2 θητείες, διαδοχικές ή μη, ούτε να ανακαλούνται κατά τη διάρκεια της θητείας, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 4 και 5 του παρόντος. Σε περίπτωση παραίτησης των 3/5 των μελών της Αρχής πλην του Προέδρου της ή του Αντιπροέδρου της, όλες οι εκ του παρόντος νόμου αρμοδιότητες της Αρχής ασκούνται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρό της αντίστοιχα, από τον χρόνο παραίτησης των μελών μέχρι τον διορισμό νέων. Εάν κενωθεί η θέση οποιουδήποτε μέλους της Αρχής κατά τη διάρκεια της θητείας του, διορίζεται νέο μέλος για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους του οποίου η θέση κενώθηκε. Σε περίπτωση ανανέωσης της θητείας μέλους που διορίστηκε για περιορισμένη θητεία σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, η ανανέωση χωρεί άπαξ για πλήρη θητεία 5 ετών.

 

4. Η θητεία των μελών παρατείνεται μέχρι τον διορισμό νέων, υπό την επιφύλαξη της παραίτησης των 3/5 των μελών της προηγούμενης παραγράφου. Ο χρόνος παράτασης της θητείας δεν μπορεί να υπερβεί τους 6 μήνες. Εάν κάποια από τα μέλη της, πλην του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου, για οποιονδήποτε λόγο εκλείψουν ή αποχωρήσουν, η Αρχή εξακολουθεί να λειτουργεί πέραν του εξαμήνου.

 

5. Η Αρχή συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε 1 μήνα από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης διορισμού των μελών της.

 

6. Κάθε θέμα σχετικό με τη συγκρότηση, αναπλήρωση και λειτουργία της Αρχής προσδιορίζεται με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης του άρθρου 8, καθώς και τα οριζόμενα στο άρθρο 9.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 51 του νόμου 4568/2018 (ΦΕΚ 178/Α/2010).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.