Νόμος 4233/14 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Πόροι - Οικονομική Διαχείριση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πόροι της Αρχής είναι οι εξής:

 

α) Τα εφάπαξ ή ετησίως καταβαλλόμενα ανταποδοτικά τέλη τα οποία επιβάλλονται στις επιχειρήσεις που κάνουν χρήση των υπηρεσιών της, σύμφωνα με την παράγραφο 2.

 

β) Πόροι προερχόμενοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνείς οργανισμούς, όπως επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις ερευνητικών προγραμμάτων.

 

γ) Το υπόλοιπο του Λογαριασμού στον οποίο κατατίθεντο τα ανταποδοτικά τέλη της Αρχής Συντονισμού Πτήσεων (ΑΣΠ) του νόμου 3534/2007, καθώς και τυχόν ανταποδοτικά τέλη που δεν είχαν καταβληθεί στην ΑΣΠ μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αρχής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 51 του νόμου 4568/2018 (ΦΕΚ 178/Α/2010).

 

2. Επιβάλλονται υπέρ της Αρχής ανταποδοτικά Τέλη Συντονισμού και Προγραμματισμού Πτήσεων (ΤΣΠΠ) στους φορείς διαχείρισης των συντονισμένων και με ευκολίες προγραμματισμού ελληνικών αερολιμένων, καθώς και στους αερομεταφορείς, κατά την έννοια που έχουν οι όροι αυτοί στο άρθρο 2 του Κανονισμού 1995/93/ΕΟΚ, όπως ισχύει, για κάθε προγραμματισμένη απογείωση και προσγείωση αεροσκάφους. Για τις πτήσεις σε δρομολόγια στα οποία έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας δεν επιβάλλονται Τέλη Συντονισμού και Προγραμματισμού Πτήσεων.

 

3. Το ύψος των Τελών Συντονισμού και Προγραμματισμού Πτήσεων υπέρ της Αρχής καθορίζεται ετησίως με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετά από πρόταση της Αρχής. Το ύψος των επιβαλλόμενων Τελών Συντονισμού και Προγραμματισμού Πτήσεων προσδιορίζεται από τις δαπάνες λειτουργίας και παροχής των υπηρεσιών συντονισμού και προγραμματισμού των πτήσεων της Αρχής και είναι ανάλογο της υπηρεσίας που παρέχει η Αρχή ανά κατηγορία αερολιμένα σε κάθε χρήστη.

 

Το εκάστοτε ύψος των Τελών Συντονισμού και Προγραμματισμού Πτήσεων εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την έκδοση νέας απόφασης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 51 του νόμου 4568/2018 (ΦΕΚ 178/Α/2010).

 

4. Κατά το πρώτο έτος από τη θέση σε ισχύ του παρόντος και μέχρι την έκδοση της απόφασης της επόμενης παραγράφου τα Τέλη Συντονισμού και Προγραμματισμού Πτήσεων καθορίζονται ως ακολούθως:

 

α) Για τις υπηρεσίες συντονισμού (κατανομής διαθέσιμου χρόνου χρήσης) της Αρχής στους Συντονισμένους ελληνικούς αερολιμένες και στους αερομεταφορείς, καταβάλλεται ανά φορέα διαχείρισης αερολιμένα, καθώς και ανά αερομεταφορέα τέλος, ύψους 1,60 ευρώ για κάθε προγραμματισμένη απογείωση αεροσκάφους και τέλος ύψους 1,60 ευρώ για κάθε προγραμματισμένη προσγείωση αεροσκάφους.

 

β) Για τις υπηρεσίες προγραμματισμού της Αρχής στους ελληνικούς αερολιμένες με ευκολίες προγραμματισμού και στους αερομεταφορείς, καταβάλλεται ανά φορέα διαχείρισης αερολιμένα, καθώς και ανά αερομεταφορέα τέλος, ύψους 1,10 ευρώ για κάθε προγραμματισμένη απογείωση αεροσκάφους και τέλος ύψους 1,10 ευρώ για κάθε προγραμματισμένη προσγείωση αεροσκάφους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 51 του νόμου 4568/2018 (ΦΕΚ 178/Α/2010).

 

5. Για την είσπραξη των Τελών Συντονισμού και Προγραμματισμού Πτήσεων η Αρχή αποστέλλει, στο τέλος κάθε τριμήνου στον υπόχρεο φορέα διαχείρισης αερολιμένα ή αερομεταφορέα, εντολή πληρωμής στην οποία περιλαμβάνεται το συνολικό ποσό οφειλής με βάση τις προγραμματισμένες αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών. Ο υπόχρεος φορέας διαχείρισης αερολιμένα ή αερομεταφορέας καταθέτει τα Τέλη Συντονισμού και Προγραμματισμού Πτήσεων που τον βαρύνουν σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η Αρχή για το σκοπό αυτόν.

 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών , ύστερα από εισήγηση της Αρχής, καθορίζονται τα κριτήρια και το ύψος τυχόν επιβαλλόμενων προστίμων, τα όργανα, ο τρόπος και η διαδικασία είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών από πλημμελή ή εκπρόθεσμη καταβολή ανταποδοτικών τελών στην Αρχή. Οι διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (νομοθετικό διάταγμα [Ν] 356/1974 (ΦΕΚ 90/Α/1974)) εφαρμόζονται, για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών από ανταποδοτικά τέλη υπέρ της Αρχής. Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διαδικασίας του προηγούμενου εδαφίου ρυθμίζεται με όμοια απόφαση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 51 του νόμου 4568/2018 (ΦΕΚ 178/Α/2010).

 

7. (πρώην 6) Η Αρχή έχει υποχρέωση να τηρεί λογαριασμούς και αρχεία, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα αποτελέσματα χρήσης και να δημοσιεύει ισολογισμό. Ο έλεγχος των οικονομικών στοιχείων και των ετήσιων λογαριασμών και οικονομικών καταστάσεων γίνεται από 2 ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Τα στοιχεία αυτά και οι οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται σε 2 ημερήσιες εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

8. (πρώην 7) Το Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργεί κατασταλτικό έλεγχο των δαπανών της Αρχής σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

 

9. (πρώην 8) Αν από την οικονομική διαχείριση της Αρχής στο τέλος κάθε έτους προκύπτει θετικό οικονομικό αποτέλεσμα (έσοδα - έξοδα), το οποίο υπερκαλύπτει τις οικονομικές ανάγκες της Αρχής για το προσεχές έτος, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της, ποσοστό έως 80% του πλεονάσματος αυτού, καθοριζόμενο με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, αποδίδεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό ως έσοδο.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.