Νόμος 4568/18 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Αδειών Υδατοδρομίων (ΗΣΠΑΥ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δημιουργείται Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Αδειών Υδατοδρομίου (ΗΣΠΑΥ), το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των πληροφοριών που αφορούν τη διαδικασία υποβολής αίτησης για έκδοση άδειας, την ανανέωση ή τροποποίησή της και εν γένει τη συνολική παρακολούθηση κάθε σχετικού εγγράφου υδατοδρομίου τόσο πριν όσο και μετά την έκδοση της άδειάς του. Με το Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Αδειών Υδατοδρομίων τηρείται πάντοτε ο πλήρης και επικαιροποιημένος τεχνικός φάκελος του υδατοδρομίου.

 

2. α) Στο ηλεκτρονικό σύστημα καταχωρίζονται η αίτηση και όλα τα δικαιολογητικά του τεχνικού φακέλου του υδατοδρομίου, συμπεριλαμβανομένων όλων των εγγράφων κατά τη διαδικασία εξέτασης του φακέλου, σύμφωνα με το άρθρο 12, έως την έκδοση της σχετικής απόφασης αδειοδότησης. Με την υποβολή της αίτησης για χορήγηση άδειας υδατοδρομίου καταχωρίζονται στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Αδειών Υδατοδρομίων, ιδίως, όλα τα στοιχεία του αιτούμενου άδειας και το σύνολο των στοιχείων που συνθέτουν τον τεχνικό φάκελο του υδατοδρομίου, σύμφωνα με το άρθρο 8, όπως τα πλήρη στοιχεία του αιτούμενου άδειας, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων του άρθρου 6, τα χαρακτηριστικά του υδατοδρομίου, ο ναυτικός χάρτης, οι χάρτες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, η οριζοντιογραφία του χώρου υδατοδρομίου, η κάτοψη των κτιριακών υποδομών, το Εγχειρίδιο Λειτουργίας, το Πρόγραμμα Ασφαλείας, το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων Ανάγκης, η σύμβαση υδατοδρομίου και η σύμβαση παραχώρησης όπου απαιτείται, τα στοιχεία που αφορούν τις επιθεωρήσεις της Επιτροπής Υδατοδρομίων και των μελών της, καθώς και το πόρισμα αυτής.

 

β) Μετά την έκδοση της άδειας υδατοδρομίου, στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Αδειών Υδατοδρομίων καταχωρίζεται κάθε μεταβολή στο πρόσωπο του δικαιούχου ή οποιαδήποτε τροποποίηση των δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου, συμπεριλαμβανομένων, ιδίως, του εξοπλισμού, των εγχειριδίων υδατοδρομίου, της ανανέωσης της άδειάς του, τις απαγορεύσεις πτήσεων, τις κυρώσεις ή τις αποφάσεις επιβολής προστίμου, καθώς και το πόρισμα κάθε τακτικής ή έκτακτης επιθεώρησης της Επιτροπής Υδατοδρομίων. Επίσης καταχωρίζεται η βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης πριν από την έναρξη του πτητικού έργου.

 

γ) Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να προσδιορίζονται, εκτός των όσων αναφέρονται στις περιπτώσεις α' και β', επιπλέον στοιχεία για κάθε αδειοδοτηθέν ή προς αδειοδότηση υδατοδρόμιο, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την καταχώριση αυτών στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Αδειών Υδατοδρομίων.

 

3. α) Η καταχώριση στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Αδειών Υδατοδρομίων γίνεται με ευθύνη του ενδιαφερομένου και της αρμόδιας υπηρεσίας του άρθρου 12.

 

β) Η έναρξη της διαδικασίας εξέτασης των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί για άδεια υδατοδρομίου γίνεται μόνο εφόσον έχουν καταχωρισθεί πλήρως τα δικαιολογητικά του τεχνικού φακέλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Α' του παρόντος νόμου.

 

4. Το Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Αδειών Υδατοδρομίων, για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση του φακέλου κάθε υδατοδρομίου, μπορεί να διασυνδέεται λειτουργικά με ηλεκτρονικά μητρώα / συστήματα άλλων φορέων του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όταν είναι διαθέσιμα. Μέχρι την ενεργοποίηση της δυνατότητας αυτής, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δύναται να παραχωρήσει δικαιώματα πρόσβασης σε εγκεκριμένους φορείς που υπεισέρχονται στην διαδικασία αδειοδότησης, με σκοπό την παρακολούθηση και την άμεση διεκπεραίωση αυτής. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών ρυθμίζονται τα ειδικότερα τεχνικά ζητήματα που αφορούν την οργάνωση, την υλοποίηση, τη λειτουργία και τη διαχείριση του Ηλεκτρονικού Συστήματος Παρακολούθησης Αδειών Υδατοδρομίων και συγκεκριμένα οι όροι και οι τεχνικές λεπτομέρειες διασύνδεσής του με άλλες εφαρμογές, οι όροι και οι προϋποθέσεις ηλεκτρονικής πρόσβασης και χρήσης μέρους ή του συνόλου των πληροφοριών από δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα ανωτέρω.

 

5. α) Το Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Αδειών Υδατοδρομίων τίθεται σε λειτουργία μέσα σε 1 έτος από τη δημοσίευση της απόφασης που αναφέρεται στην παράγραφο 4.

 

β) Μέσα σε διάστημα 6 μηνών από την έναρξη λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Συστήματος Παρακολούθησης Αδειών Υδατοδρομίων καταχωρίζονται:

 

α)α. Κατά προτεραιότητα οι εν εξελίξει αιτήσεις έκδοσης άδειας υδατοδρομίου,

β)β. τα δικαιολογητικά του επικαιροποιημένου τεχνικού φακέλου από τον κάτοχο άδειας για τα ήδη αδειοδοτημένα υδατοδρόμια, τα οποία ελέγχονται για την ορθότητά τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες,

γ)γ. οποιαδήποτε νέα στοιχεία ή έγγραφα εκδίδονται από την έναρξη λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Συστήματος Παρακολούθησης Αδειών Υδατοδρομίων για τα ήδη αδειοδοτημένα υδατοδρόμια.

 

6. Μέχρι τη θέση σε λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συστήματος Παρακολούθησης Αδειών Υδατοδρομίων δεν κωλύεται η υποβολή και διεκπεραίωση αιτήσεων για τη λήψη αδειών για την ίδρυση και λειτουργία υδατοδρομίων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 69 του νόμου 4663/2020 (ΦΕΚ 30/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.