Νόμος 4568/18 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι κάτοχοι αδειών λειτουργίας υδατοδρομίων, που έχουν χορηγηθεί με τις διατάξεις του νόμου 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/2013), μέσα σε 6 μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 3 για τις υποδομές και του άρθρου 16 για τον εξοπλισμό και να υποβάλουν τα απαραίτητα τροποποιημένα δικαιολογητικά στο Τμήμα Εναέριων Μεταφορών, το οποίο εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη. Σε αντίθετη περίπτωση αναστέλλονται όλες οι πτήσεις.

 

2. Επιτρέπεται η εγκατάσταση λυόμενων οικίσκων ως υποδομή των υδατοδρομίων. Για την εγκατάστασή τους ακολουθείται η κοινή διαδικασία αδειοδότησης και λήψης εγκρίσεων.

 

3. Για όσα υδατοδρόμια έχει υποβληθεί η αίτηση και ο τεχνικός φάκελος και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν εκδοθεί οι τελικές άδειες, με αίτηση του δημόσιου φορέα και συναίνεση του ιδιωτικού φορέα, εφόσον ο τελευταίος έχει υποβάλει την αίτηση και τον τεχνικό φάκελο, η άδεια ίδρυσης εκδίδεται στο όνομα του δημόσιου φορέα και οι επιμέρους εγκρίσεις επανεκδίδονται στο όνομα του δημόσιου φορέα, ενώ η άδεια λειτουργίας στο όνομα του φορέα που έχει υποβάλει την αίτηση. Σε αυτήν την περίπτωση, για την έκδοση της άδειας λειτουργίας στο όνομα του ιδιώτη πρέπει να έχει προηγηθεί διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με τους κανόνες ανάθεσης του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) ή του νόμου 4413/2016 (ΦΕΚ 148/Α/2016) ή των προϊσχυουσών αυτών διατάξεων κατά περίπτωση που υποχρεωτικά εμπεριέχει τη λειτουργία υδατοδρομίου και όχι μόνο τη μίσθωση του χώρου.

 

4. Εντός 15 ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι μη Δημόσιοι Φορείς που κατέχουν άδειες λειτουργίας που έχουν εκδοθεί με τις προϊσχύουσες διατάξεις και για τις οποίες έχει προηγηθεί διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με τους κανόνες ανάθεσης του νόμου 4412/2016 ή του νόμου 4413/2016 ή των προϊσχυουσών αυτών διατάξεων, κατά περίπτωση, υποβάλλουν στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δήλωση ότι αποδέχονται τη μετατροπή της άδειας σε άδεια ίδρυσης στο όνομα Δημόσιου Φορέα, του οποίου προσκομίζουν σχετική δήλωση αποδοχής, και σε άδεια λειτουργίας στο όνομά τους. Στην περίπτωση αυτή η άδεια μετατρέπεται εντός 3 μηνών με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Σε διαφορετική περίπτωση η άδεια ανακαλείται.

 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται για υδατοδρόμια που δημιουργούνται σε λίμνες, μετά την έγκριση των όρων περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οι περιοχές ελιγμών και κίνησης του υδατοδρομίου, καθώς και οι θέσεις των αναγκαίων πλωτών και χερσαίων εγκαταστάσεων, ύστερα από μελέτη που υποβάλλει ο φορέας που ζητά την άδεια ίδρυσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 69 του νόμου 4663/2020 (ΦΕΚ 30/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.