Νόμος 4413/16 - Άρθρο 76

Άρθρο 76


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η περίπτωση ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 14Γ του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ε. Η κάλυψη και καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου των νέων εταιρειών που ιδρύονται με τη διάσπαση απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου υπέρ του Δημοσίου και τρίτων, περιλαμβανομένου του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων. Οι διατάξεις του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 2303/1995 (ΦΕΚ 80/Α/1995), καθώς και του άρθρου 12 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997) ισχύουν και για τις νέες εταιρείες που ιδρύονται με τη διάσπαση. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και για χρέη της εταιρείας που διασπάται, τα οποία είχαν δημιουργηθεί κατά το, προ της συστάσεως των νέων επωφελούμενων εταιρειών που ιδρύονται με τη διάσπαση, χρονικό διάστημα και δεν είχαν προηγουμένως κεφαλαιοποιηθεί. Μη ληξιπρόθεσμα, εγγυημένα ομολογιακά δάνεια των εταιρειών που ιδρύονται με τη διάσπαση της Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ από το Ελληνικό Δημόσιο, δύνανται να κεφαλαιοποιηθούν στην ονομαστική τους αξία, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.