Νόμος 4472/17 - Άρθρο 119

Άρθρο 119: Τροποποιήσεις διατάξεων άρθρων του νόμου 4412/2016


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 39 του νόμου 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/2005), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 40 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών διενεργείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, ο οποίος κατατάσσεται αφενός σε μία ή περισσότερες κατηγορίες μελετών, βάσει των εξειδικευμένων επιστημονικών και τεχνικών γνώσεών του, που αποδεικνύονται από τον τίτλο και τον τομέα σπουδών του, καθώς και από την πιστοποιούμενη εμπειρία του και αφετέρου σε τάξεις ανά κατηγορία, με βάση το δυναμικό του.}

 

2. α. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 100 του νόμου 3669/2008 (ΦΕΚ 116/Α/2008), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 31 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016, καταργείται.

 

β. Η φράση με μορφή ανώνυμης εταιρείας της παραγράφου 6 του άρθρου 100 του νόμου 3669/2008, η οποία διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 31 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016, καταργείται.

 

3. α. Από την έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 20 του άρθρου 118 του παρόντος, τα άρθρα 105 Εγγραφή στα Νομαρχιακά Μητρώα - Υποχρεώσεις Υπηρεσιών και 106 Συμμετοχή στις δημοπρασίες - Όρια προϋπολογισμού του νόμου 3669/2008 και τα άρθρα 16 έως 21 του προεδρικού διατάγματος 437/1981 (ΦΕΚ 120/Α/1981) καταργούνται.

 

β. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 105 του νόμου 3669/2008 καταργείται.

 

γ. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 105 του νόμου 3669/2008 καταργείται.

 

δ. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του νόμου 3669/2008 καταργείται.

 

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 84 του νόμου 3669/2008 καταργείται.

 

5. α. Προστίθεται παράγραφος 4 στο άρθρο 76 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) ως εξής:

 

{4. Επιπλέον των επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες σε τάξεις των μητρώων, επιχειρήσεις που εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 75 του νόμου 4412/2016 μπορούν να συμμετέχουν σε διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργων, μελετών ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ανεξαρτήτως της εγγραφής τους σε τάξεις.

 

Οποιαδήποτε αναφορά αντίθετη στο προηγούμενο εδάφιο καταργείται.}

 

β. Στο τέλος της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 76 του νόμου 4412/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Σε κάθε άλλη περίπτωση οικονομικοί φορείς, που αποδεικνύουν ότι καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής μπορούν να συμμετέχουν.}

 

γ. Στο τέλος της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του νόμου 4412/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Σε κάθε άλλη περίπτωση οικονομικοί φορείς, που αποδεικνύουν ότι καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής μπορούν να συμμετέχουν.}

 

δ. Στο τέλος της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του νόμου 4412/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Σε κάθε άλλη περίπτωση οικονομικοί φορείς, που αποδεικνύουν ότι καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής μπορούν να συμμετέχουν.}

 

ε. Στο άρθρο 77 του νόμου 4412/2016 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι οικονομικοί φορείς που αποδεικνύουν ότι καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής μπορούν να συμμετέχουν.}

 

στ. H φράση στην καλούμενη τάξη και κατηγορία του αντίστοιχου Μητρώου της παραγράφου 5 του άρθρου 83 του νόμου 4412/2016 διαγράφεται.

 

ζ. Η περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του νόμου 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/2005) καταργείται.

 

η. Η παράγραφος 1 του άρθρου 80 του νόμου 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Την κατασκευή δημοσίων έργων επιτρέπεται να αναλαμβάνουν ημεδαπές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, καθώς και εργοληπτικές επιχειρήσεις κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.}

 

 

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.