Νόμος 2682/99 - Άρθρο 34

Άρθρο 34: Εκσυγχρονισμός Συστήματος και Αναβάθμιση Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τον εκσυγχρονισμό, ανάπτυξη και λειτουργία του συστήματος εναέριας κυκλοφορίας και της μείωσης των καθυστερήσεων, λόγω της εναέριας κυκλοφορίας στην Ελλάδα, συνιστάται στην Τράπεζα της Ελλάδος ειδικός λογαριασμός για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Στον ειδικό αυτό λογαριασμό πιστώνεται μηνιαία από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας το αποδιδόμενο από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Πτήσεων (EUROCONTROL) ποσό που έχει εγκριθεί για την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, μετά από την αφαίρεση του 20% το οποίο διατηρείται στον ειδικό λογαριασμό που έχει συσταθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος για τις ανάγκες της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς και μετά από την αφαίρεση του ποσού της συνδρομής στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Πτήσεων (EUROCONTROL) που αντιστοιχεί στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και υπολογίζεται ως το κλάσμα που προκύπτει από το ποσό που αποδίδεται στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προς το σύνολο του ποσού που αποδίδεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Πτήσεων (EUROCONTROL).

 

Από τα ποσά που πιστώνονται στον ειδικό λογαριασμό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, 8 ευρώ ανά μονάδα εξυπηρέτησης διαδρομής χρησιμοποιούνται ως εξής:

 

α. 1 ευρώ ανά μονάδα εξυπηρέτησης διαδρομής χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την κάλυψη της δαπάνης που απαιτείται για την κάλυψη του πτυχίου ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας έναντι οριστικής απώλειας ειδικότητας για λόγους υγείας, θανάτου κατά την άσκηση των υπηρεσιακών καθηκόντων ή αντικειμενικής αδυναμίας άσκησης καθηκόντων και

 

β. τα υπόλοιπα 7 ευρώ ανά μονάδα εξυπηρέτησης διαδρομής χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς των παραγράφων 2 και 3.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 35 του νόμου 2912/2001 (ΦΕΚ 94/Α/2001) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 79 του νόμου [Ν] 4590/2019 (ΦΕΚ 17/Α/2019), με την παράγραφο 1 του άρθρου 40 του νόμου 4599/2019 (ΦΕΚ 40/Α/2019), με την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του νόμου 4647/2019 (ΦΕΚ 204/Α/2019).

 

2. Τα ποσά που αποδίδονται στον συνιστώμενο ειδικό λογαριασμό χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση δαπανών αποζημίωσης του προσωπικού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που συμβάλλει στην τιμή μονάδας (unitrate) και στην βάση κόστους (cost base) των ως άνω τελών υπό αυστηρούς όρους εκμετάλλευσης του νέου συστήματος Radar, αύξησης της χωρητικότητας του συστήματος της εναέριας κυκλοφορίας και της μείωσης των καθυστερήσεων στην Ελλάδα και στο FIR Αθηνών καθώς και με δαπάνες, για την περαιτέρω ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό του συστήματος, των υπηρεσιών, της οργάνωσης και του ανθρώπινου δυναμικού της Εναέριας Κυκλοφορίας καθώς και την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για την έγκαιρη ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών στα Σπάτα.

 

Η έναρξη απόδοσης των σχετικών ποσών στον εν λόγω ειδικό λογαριασμό πραγματοποιείται με την πρώτη απόδοση των Τελών Διαδρομής μετά την επιτυχή μετάπτωση και έναρξη εκμετάλλευσης του νέου συστήματος τούτου αποδεικνυόμενου δια της σχετικής απόφασης και πιστοποίησης του διοικητού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

 

3. Οι δαπάνες αποζημίωσης του προσωπικού καθορίζονται και καταβάλλονται μηνιαία ως κίνητρο βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών, μείωσης των καθυστερήσεων, αύξησης της χωρητικότητας του συστήματος και της εναέριας κίνησης ως κάτωθι:

 

α. Για τον κλάδο των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ΠΕ2, καθώς και στους Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου που ανήκουν στον Κλάδο των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας και κατέχουν τις αντίστοιχες ειδικότητες των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας δύναται να καταβληθεί έως ποσοστό 44% εκ των ως άνω μηνιαίων αποδόσεων. Αναδρομικά από 01-05-2019 και έως την πλήρη εφαρμογή των Κεφαλαίων Α' και Β' του νόμου 4427/2016 (ΦΕΚ 13/Α/2016) εκ του ποσού αυτού καταβάλλεται το προκύπτον από το κλάσμα κατειλημμένων οργανικών θέσεων έτους 2018 προς το σύνολο των οργανικών θέσεων του κλάδου έτους 2018 σε ίσα μερίσματα, προσαυξημένα κατά 20% για τους ελεγκτές της ειδικότητας Radar, στους ελεγκτές ειδικότητας Αεροδρομίου, Προσέγγισης και Περιοχής, υπό την προϋπόθεση πραγματικής άσκησης της ειδικότητάς τους.

 

Η πραγματική άσκηση της ειδικότητας αποδεικνύεται δια της υλοποίησης των μηνιαίων προγραμμάτων εργασίας στις ως άνω θέσεις ή δια των αναγκαίων ωρών τουλάχιστον 180 στον αριθμό ετησίως για τη διατήρηση της σχετικής ειδικότητας σύμφωνα και με τις οικείες διατάξεις και προγραμματισμένες τουλάχιστον κατά 50% στους θερινούς μήνες Ιουνίου έως Σεπτεμβρίου εκάστου έτους ομοίως ενσωματωμένες στα ως άνω μηνιαία προγράμματα εργασίας πιστοποιούμενων ως προς την υλοποίηση με απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Στους υπαλλήλους του Κλάδου Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας οι οποίοι είναι αποσπασμένοι στις Μόνιμες Ελληνικές Αντιπροσωπείες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον ICAO, καταβάλλονται τα αντίστοιχα μερίσματα της ειδικότητας που κατείχαν χωρίς άλλη προϋπόθεση.

 

β. Για τον κλάδο των Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης/Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ηλεκτρονικών ΑΤSΕΡ), δύναται να καταβληθεί έως ποσοστό 20% εκ των ως άνω αποδόσεων. Εκ του ποσού αυτού καταβάλλεται στους υπηρετούντες κατόχους άδειας κατά τον ΕΚ/373/2017 και τις εθνικές κείμενες διατάξεις, το προκύπτον από το κλάσμα των κατειλημμένων από υπηρετούντες κατόχους άδειας οργανικών θέσεων προς το σύνολο των κατειλημμένων οργανικών θέσεων, σε ίσα μερίσματα. Στο προσωπικό του κλάδου που δεν πληροί τις προϋποθέσεις της κατοχής άδειας και της πραγματικής άσκησης του έργου και των δικαιωμάτων της, καταβάλλεται μέρισμα έως 75% του αντίστοιχου μερίσματος των κατόχων άδειας, το οποίο καλύπτεται από τα ως άνω αδιάθετα ποσά.

 

γ. Για τον κλάδο των Τηλεπικοινωνιακών ΠΕ3-ΤΕ3, δύναται να καταβληθεί έως 4% εκ των ως άνω αποδόσεων. Εκ του ποσού αυτού καταβάλλεται το προκύπτον από το κλάσμα των κατειλημμένων οργανικών θέσεων προς το σύνολο των οργανικών θέσεων του κλάδου με πραγματική απασχόληση σε θέσεις εργασίας ΑFΙS, κεντρικού συστήματος ΑFTΝ αμιγώς Αεροναυτικών Επικοινωνιών και κατόπιν σύμφωνης γνώμης του διοικητικού συμβουλίου της ΕΕΕΚΕ κατά παρέκκλιση του παρόντος οργανισμού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σε θέσεις ΝΟΤΑΜ & Reporting office, τουλάχιστον 60 φυλακών ετήσιο και προγραμματισμένες κατά 40% για τους θερινούς μήνες Ιουνίου - Σεπτεμβρίου αποδεικνυόμενων δια της υλοποίησης των σχετικών προγραμμάτων εργασίας πιστοποιούμενων με σχετική απόφαση του διοικητού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

 

δ. Για τους λοιπούς κλάδους της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας δύναται να καταβληθεί έως ποσοστό 25% εκ των ως άνω αποδόσεων.

 

Εκ του ποσού αυτού καταβάλλεται το προκύπτον από το κλάσμα των κατειλημμένων οργανικών θέσεων προς το σύνολο των οργανικών θέσεων των κλάδων αυτών.

 

Στην κατηγορία αυτή μεταπίπτει μηνιαία και το προσωπικό των περιπτώσεων α' και γ' που δεν πληροί μηνιαία τις προϋποθέσεις του κλάδου του για πραγματική άσκηση εργασίας, ως άνω περιγράφεται, της σχετικής δαπάνης καλυπτόμενης από τα αδιάθετα ποσά των περιπτώσεων α' και γ', αντιστοίχως, καθώς και το προσωπικό ΕΣΙΔ, πλην των χειριστών αεροσκαφών, του αριθμού των κατειλημμένων και του συνόλου των οργανικών θέσεων, καθώς και του αντίστοιχου κλάσματος αναλόγως τροποποιουμένου.

 

Το ως άνω ποσό καταβάλλεται σε ίσα μερίσματα προσαυξημένα κατά 40% για τους κλάδους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών ΕΣΙΔ, κατά 20% για τους κλάδους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης εισέτι προσαυξανόμενο για τους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης - Τεχνολογικής Εκπαίδευσης κατά επιπλέον 40% για τους κατόχους πτυχίου επιμελητού πτήσεων με πραγματική απασχόληση σε θέσεις εργασίας εποπτείας και διαχείρισης των χώρων αεροστάθμευσης των αεροδρομίων τουλάχιστον των αυτών φυλακών ως της υποπαραγράφου γ' ομοίως προγραμματισμένων, αποδεικνυόμενων και πιστοποιούμενων.

 

Και για τους κατέχοντες θέση Αερολιμενάρχη προσαυξάνεται κατά 100% εφόσον ανήκουν σε κλάδους της παρούσας υποπαραγράφου. Προϋπόθεση για τη μηνιαία καταβολή των μερισμάτων για όλες τις κατηγορίες του προσωπικού των ανωτέρω παραγράφων αποτελεί η αξιολόγηση από την Εθνική Εποπτική Αρχή Αεροναυτιλίας και, μετά την έναρξη λειτουργίας της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας ως Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο 4427/2016, από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, των επιδόσεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας, σε συγκεκριμένους ετήσιους στόχους για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης της εναέριας κυκλοφορίας και η επιβεβαίωση από την ίδια Αρχή της επίτευξης των στόχων αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 35 του νόμου 2912/2001 (ΦΕΚ 94/Α/2001) και με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 3913/2011 (ΦΕΚ 18/Α/2011), με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 90 του νόμου 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/2018), με την παράγραφο 3 του άρθρου 79 του νόμου [Ν] 4590/2019 (ΦΕΚ 17/Α/2019), με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 40 του νόμου 4599/2019 (ΦΕΚ 40/Α/2019), με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 30 του νόμου 4647/2019 (ΦΕΚ 204/Α/2019), με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 70 του νόμου 4663/2020 (ΦΕΚ 30/Α/2020).

 

4. Στον παρόντα ειδικό λογαριασμό διατηρείται το 7% των μηνιαίων αποδόσεων και δύναται να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες εκπαίδευσης, μελετών, παροχή υπηρεσιών συμβούλου, συμπληρωματικές επενδύσεις και λοιπά προγράμματα ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού του συστήματος και των σχετικών υπηρεσιών που συμβάλλουν στους ως άνω στόχους με διαδικασίες απ' ευθείας ανάθεσης στο Eurocontrol ή σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις σε άλλους φορείς, καθώς και για δαπάνες αποζημίωσης ομάδων εργασίας η επιτροπών που συμβάλλουν στην έγκαιρη και έγκυρη υλοποίηση των δραστηριοτήτων υλοποίησης του έργου ανάπτυξης του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών επί τη βάσει συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και των σχετικών δραστηριοτήτων υλοποίησης.

 

Ο ορισμός των επιτροπών & ομάδων εργασίας, η έγκαιρη και έγκυρη ολοκλήρωση του έργου τους, καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για την ανάπτυξη του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών καθορίζονται με απόφαση του διοικητού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

 

Αν κατά λάθος καταβληθεί στο προσωπικό των περιπτώσεων α', β', γ' και δ' της προηγούμενης παραγράφου ποσό αποζημίωσης μικρότερο από το οφειλόμενο, το ελλείπον καταβάλλεται στο δικαιούχο από τα αδιάθετα ποσά της παρούσας παραγράφου. Αν, αντιθέτως, καταβληθεί ποσό μεγαλύτερο από το οφειλόμενο, για το επιπλέον εκδίδεται πράξη καταλογισμού και το εισπραττόμενο ποσό αποδίδεται στο λογαριασμό που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της παραγράφου αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 35 του νόμου 2912/2001 (ΦΕΚ 94/Α/2001), με την παράγραφο 5 του άρθρου 90 του νόμου 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/2018), με την παράγραφο 4 του άρθρου 40 του νόμου 4599/2019 (ΦΕΚ 40/Α/2019).

 

5. Οι διαδικασίες και η διαχείριση καθώς και κάθε συναφής λεπτομέρεια των λογαριασμών της παραγράφου 1 καθορίζονται με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 79 του νόμου [Ν] 4590/2019 (ΦΕΚ 17/Α/2019).

 

6. Τυχόν υπόλοιπα της μηνιαίας ως άνω καθοριζομένης διαχείρισης επιστρέφουν στον λογαριασμό Τελών Διαδρομής ως Δημόσια Έσοδα.

 

7. Το ένα τρίτο (1/3) του ποσού που αποδίδεται μηνιαία από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Πτήσεων (EUROCONTROL) ως Τέλη Διαδρομής και Τέλη Τερματικής Περιοχής (Προσέγγισης - Πύργου Ελέγχου) και μέχρι οκτώ δισεκατομμύρια (8.000.000.000) δραχμές ετησίως, μεταφέρεται από το λογαριασμό με ΚΑ 234134/5 της Τράπεζας της Ελλάδος σε Ειδικό Λογαριασμό που συνιστάται στην Τράπεζα αυτή, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, με τίτλο Λογαριασμός Διαχείρισης Τελών Διαδρομής και Τελών Τερματικής Περιοχής (Προσέγγισης - Πύργου Ελέγχου).

 

Η διαχείριση του λογαριασμού γίνεται από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για σκοπούς που περιγράφονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. Εκταμιεύσεις από το λογαριασμό αυτόν πραγματοποιούνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Οικονομικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 16 του νόμου 2892/2001 (ΦΕΚ 46/Α/2001).

 

8. Τα ποσά που καταβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους σε διάφορες κατηγορίες προσωπικού υπόκεινται σε κρατήσεις, όπως αυτές καθορίζονται εκάστοτε για τις έκτακτες αποδοχές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 35 του νόμου 2912/2001 (ΦΕΚ 94/Α/2001).

 

9. Από τα αποδιδόμενα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την ασφάλεια των Πτήσεων (EUROCONTROL) ποσά που πιστώνονται στον ειδικό λογαριασμό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50 ευρώ) ανά μονάδα εξυπηρέτησης διαδρομής διατίθενται αποκλειστικά για την αποζημίωση των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας με σκοπό την ενίσχυση του συστήματος και την αντιμετώπιση της έντονης εποχικότητας στην εναέρια κυκλοφορία. Το ποσό αυτό καταβάλλεται μηνιαία στο σύνολο των υπηρετούντων ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας σε ίσα μερίσματα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 40 του νόμου 4599/2019 (ΦΕΚ 40/Α/2019).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 30 του νόμου 4647/2019 (ΦΕΚ 204/Α/2019).

 

9. (πρώην 10) Από τα αποδιδόμενα κάθε μήνα στον ειδικό λογαριασμό της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας ποσά, ως τέλη διαδρομής και τερματικής περιοχής από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την ασφάλεια στην αεροναυτιλία (EUROCONTROL), 4 ευρώ ανά μονάδα εξυπηρέτησης διαδρομής διατίθενται αποκλειστικά για την αποζημίωση του προσωπικού της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας για τη συμβολή του στη διαμόρφωση της βάσης του εθνικού κόστους για τον υπολογισμό των τελών διαδρομής και τερματικής περιοχής. Η αποζημίωση του προσωπικού της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας υπολογίζεται και καταβάλλεται μηνιαία ως αποζημίωση ετοιμότητας και διαθεσιμότητας, ως κίνητρο για τη διατήρηση του μεγίστου βαθμού ασφάλειας, καθώς και για την επίτευξη υψηλού επιπέδου εποπτείας και πιστοποίησης των φορέων παροχής υπηρεσιών διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας (ATM), επικοινωνιών, πλοήγησης και επιτήρησης στην αεροναυτιλία (CNS), αεροναυτιλιακών πληροφοριών (AIS), μετεωρολογίας (MET), διαχείρισης αεροδρομίων, καθώς και για τον έλεγχο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία των φορέων της Πολιτικής Αεροπορίας.

 

Η κατανομή του ποσού που προκύπτει από το γινόμενο των 4 ευρώ ανά μονάδα εξυπηρέτησης διαδρομής στους εργαζόμενους της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας γίνεται ως εξής:

 

α. το 80% του ποσού που προκύπτει από το γινόμενο των 4 ευρώ ανά μονάδα εξυπηρέτησης διαδρομής αποδίδεται μηνιαίως στους υπαλλήλους της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας. Από το ποσό αυτό καταβάλλεται σε κάθε υπάλληλο το προκύπτον από το κλάσμα των κατειλημμένων οργανικών θέσεων προς το σύνολο των οργανικών θέσεων σε ίσα μερίσματα ως αποζημίωση ετοιμότητας και διαθεσιμότητας, καθώς και υποστήριξης της 24ωρης λειτουργίας της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας,

 

β. το 7% του ποσού που προκύπτει από το γινόμενο των 4 ευρώ ανά μονάδα εξυπηρέτησης διαδρομής αποδίδεται μηνιαίως στους υπαλλήλους της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας που εντάσσονται σε καθεστώς υπερωριακής απασχόλησης, ως αποζημίωση. Από το ποσό αυτό καταβάλλεται το προκύπτον από το κλάσμα του συνόλου των κατειλημμένων οργανικών θέσεων προς το σύνολο των οργανικών θέσεων σε ίσα μερίσματα. Έως 30 Ιουνίου εκάστου έτους, οι υπάλληλοι της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας δηλώνουν εγγράφως τη συμμετοχή τους στο ανωτέρω περιγραφόμενο καθεστώς υπερωριακής απασχόλησης για το έτος που ακολουθεί. Στο τέλος κάθε μήνα από κάθε οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης εκπονείται πρόγραμμα εργασίας πέραν του τακτικού, για τον αμέσως επόμενο μήνα σύμφωνα με τις τρέχουσες και επιτακτικές ανάγκες. Στο εν λόγω πρόγραμμα αναφέρεται το ανώτατο όριο των επιπλέον ωρών εργασίας του προσωπικού. Το πρόγραμμα εγκρίνεται από τον Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας κατόπιν εισήγησης των αντίστοιχων οργανικών μονάδων. Σε έκτακτες καταστάσεις (διεθνείς, εθνικές ή υπηρεσιακές), με απόφαση του Διοικητή Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, είναι δυνατόν, να εντάσσεται στο πρόγραμμα το σύνολο του προσωπικού κάθε οργανικής μονάδας. Οι υπάλληλοι που εντάσσονται σε αυτό το καθεστώς παρέχουν εργασία πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας και εντός του καθορισθέντος ορίου ωρών, χωρίς περαιτέρω αμοιβή, όποτε αυτό ζητηθεί από τον Προϊστάμενο της Οργανικής Μονάδας, στην οποία ανήκουν. Σε περίπτωση αδυναμίας ή άρνησης ενταγμένου στο πρόγραμμα υπαλλήλου να ανταποκριθεί στο αίτημα Προϊσταμένου να παρέχει εργασία, αυτό δηλώνεται εγγράφως στη Διεύθυνση Διοικητικού στο τέλος κάθε μήνα από τον Προϊστάμενο της Οργανικής Μονάδας και αντίστοιχα δεν καταβάλλεται στον υπάλληλο η αμοιβή για τον μήνα που δεν ανταποκρίθηκε. Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή στο σύνολο των Οργανικών Μονάδων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας ανεξάρτητα από το ωράριο λειτουργίας αυτών (24ωρη ή μη) συμπεριλαμβανομένων των Αερολιμένων και των ενεργοποιήσεων αυτών πέραν του δημοσιευμένου ωραρίου λειτουργίας,

 

γ. το 7% του ποσού που προκύπτει από το γινόμενο των 4 ευρώ ανά μονάδα εξυπηρέτησης διαδρομής καταβάλλεται ως αποζημίωση στους υπαλλήλους της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας που μετέχουν στο ετήσιο πρόγραμμα εικοσιτετράωρης κατά φυλακές εργασία για την εποπτεία των αεροδρομίων. Από το ποσό αυτό καταβάλλεται το προκύπτον από το κλάσμα του συνόλου των κατειλημμένων οργανικών θέσεων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας προς το σύνολο των οργανικών θέσεων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας σε ίσα μερίσματα. Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας υποβάλλουν σχετική εισήγηση, περιγράφοντας τις πραγματικές υπηρεσιακές ανάγκες, στη Διεύθυνση Διοικητικού. Το πρόγραμμα εικοσιτετράωρης κατά φυλακές εργασίας για την εποπτεία των αεροδρομίων εκπονείται ετησίως από τη Διεύθυνση Διοικητικού, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις των αρμόδιων Διευθύνσεων και εγκρίνεται από τον Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας. Οι υπάλληλοι που λαμβάνουν την αποζημίωση της εικοσιτετράωρης εποπτείας των αεροδρομίων συνεχίζουν να λαμβάνουν την προβλεπόμενη από τον νόμο προσαύξηση αποζημίωσης για την εντός του ωραρίου τους νυχτερινή απασχόληση, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες. Δεν καταβάλλεται στο προσωπικό της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας αποζημίωση για τις ενεργοποιήσεις των Αερολιμένων πέραν του δημοσιευμένου ωραρίου λειτουργίας τους,

 

δ. το 5% του ποσού που προκύπτει από το γινόμενο των 4 ευρώ ανά μονάδα εξυπηρέτησης διαδρομής καταβάλλεται μηνιαία στους υπαλλήλους της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας που εντάσσονται στο Σώμα Εποπτών της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, ανεξαρτήτως της κατηγορίας Επιθεωρητών που ανήκουν. Από το ποσό αυτό καταβάλλεται το προκύπτον από το κλάσμα του συνόλου των κατειλημμένων οργανικών θέσεων προς το σύνολο των οργανικών θέσεων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας σε ίσα μερίσματα και υπό τον αυστηρό όρο της πραγματικής άσκησης του έργου τους. Η πραγματική άσκηση του έργου τους βεβαιώνεται από τον Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και συνοδεύεται από έκθεση πεπραγμένων του Σώματος Εποπτών. Η άσκηση του έργου των Εποπτών γίνεται παράλληλα και επιπλέον του έργου και των καθηκόντων που τους ανατίθενται από την Οργανική Μονάδα της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, στην οποία τοποθετούνται, και σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσονται από αυτά,

 

ε. το 1% του ποσού που προκύπτει από το γινόμενο των 4 ευρώ ανά μονάδα εξυπηρέτησης διαδρομής αποδίδεται σε ίσα μερίσματα στους υπαλλήλους της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας που τοποθετούνται και υπηρετούν σε Αερολιμένα, πλην του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος και του Αερολιμένα Θεσσαλονίκης. Από το ποσό αυτό καταβάλλεται το προκύπτον από το κλάσμα του συνόλου των κατειλημμένων οργανικών θέσεων προς το σύνολο των οργανικών θέσεων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας σε ίσα μερίσματα, στ. τυχόν αδιάθετα ποσά εκ των ανωτέρω παραμένουν στον ειδικό λογαριασμό της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και διατίθενται με απόφαση του Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας για την εξυπηρέτηση κάθε είδους επενδυτικών, εκπαιδευτικών και λειτουργικών αναγκών της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς και για την εξυπηρέτηση μετακινήσεων και την πραγματοποίηση κάθε είδους προμηθειών για τις ανάγκες της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 40 του νόμου 4599/2019 (ΦΕΚ 40/Α/2019).

 

10. (πρώην 11) Από 01-01-2020, 1 € ανά μονάδα εξυπηρέτησης διαδρομής αποδίδεται μηνιαίως για τις ανάγκες χρηματοδότησης του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (TEAΕΕΚΕ). Το ανωτέρω ποσό θα μεταφέρεται εντός 3 εργάσιμων ημερών από την πίστωσή του στον ειδικό λογαριασμό που διαχειρίζεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και προβλέπεται στο άρθρο 65 του νόμου 4427/2016, όπως ισχύει, στον τραπεζικό λογαριασμό του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης του κλάδου Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (TEA-ΕΕΚΕ).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 40 του νόμου 4599/2019 (ΦΕΚ 40/Α/2019) και τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 30 του νόμου 4647/2019 (ΦΕΚ 204/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.