Νόμος 4647/19 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Τροποποίηση του άρθρου 34 του νόμου 2682/1999 (ΦΕΚ 16/Α/1999)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του νόμου 2682/1999 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Από τα ποσά που πιστώνονται στον ειδικό λογαριασμό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, 8 ευρώ ανά μονάδα εξυπηρέτησης διαδρομής χρησιμοποιούνται ως εξής:

 

α. 1 ευρώ ανά μονάδα εξυπηρέτησης διαδρομής χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την κάλυψη της δαπάνης που απαιτείται για την κάλυψη του πτυχίου ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας έναντι οριστικής απώλειας ειδικότητας για λόγους υγείας, θανάτου κατά την άσκηση των υπηρεσιακών καθηκόντων ή αντικειμενικής αδυναμίας άσκησης καθηκόντων και

 

β. τα υπόλοιπα 7 ευρώ ανά μονάδα εξυπηρέτησης διαδρομής χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς των παραγράφων 2 και 3.}

 

2. Η περίπτωση Α' της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του νόμου 2682/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. Για τον κλάδο των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ΠΕ2, καθώς και στους Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου που ανήκουν στον Κλάδο των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας και κατέχουν τις αντίστοιχες ειδικότητες των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας δύναται να καταβληθεί έως ποσοστό 44% εκ των ως άνω μηνιαίων αποδόσεων. Αναδρομικά από 01-05-2019 και έως την πλήρη εφαρμογή των Κεφαλαίων Α' και Β' του νόμου 4427/2016 (ΦΕΚ 13/Α/2016) εκ του ποσού αυτού καταβάλλεται το προκύπτον από το κλάσμα κατειλημμένων οργανικών θέσεων έτους 2018 προς το σύνολο των οργανικών θέσεων του κλάδου έτους 2018 σε ίσα μερίσματα, προσαυξημένα κατά 20% για τους ελεγκτές της ειδικότητας Radar, στους ελεγκτές ειδικότητας Αεροδρομίου, Προσέγγισης και Περιοχής, υπό την προϋπόθεση πραγματικής άσκησης της ειδικότητάς τους.

 

Η πραγματική άσκηση της ειδικότητας αποδεικνύεται δια της υλοποίησης των μηνιαίων προγραμμάτων εργασίας στις ως άνω θέσεις ή δια των αναγκαίων ωρών τουλάχιστον 180 στον αριθμό ετησίως για τη διατήρηση της σχετικής ειδικότητας σύμφωνα και με τις οικείες διατάξεις και προγραμματισμένες τουλάχιστον κατά 50% στους θερινούς μήνες Ιουνίου έως Σεπτεμβρίου εκάστου έτους ομοίως ενσωματωμένες στα ως άνω μηνιαία προγράμματα εργασίας πιστοποιούμενων ως προς την υλοποίηση με απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Στους υπαλλήλους του Κλάδου Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας οι οποίοι είναι αποσπασμένοι στις Μόνιμες Ελληνικές Αντιπροσωπείες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον ICAO, καταβάλλονται τα αντίστοιχα μερίσματα της ειδικότητας που κατείχαν χωρίς άλλη προϋπόθεση.}

 

3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του νόμου 2682/1999 τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{Προϋπόθεση για τη μηνιαία καταβολή των μερισμάτων για όλες τις κατηγορίες του προσωπικού των ανωτέρω παραγράφων αποτελεί η αξιολόγηση από την Εθνική Εποπτική Αρχή Αεροναυτιλίας και, μετά την έναρξη λειτουργίας της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας ως Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο 4427/2016, από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, των επιδόσεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας, σε συγκεκριμένους ετήσιους στόχους για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης της εναέριας κυκλοφορίας και η επιβεβαίωση από την ίδια Αρχή της επίτευξης των στόχων αυτών.}

 

4. Η παράγραφος 9 του άρθρου 34 του νόμου 2682/1999 καταργείται και η παράγραφος 10 του άρθρου 34 του νόμου 2682/1999 αναριθμείται σε 9.

 

5. Η παράγραφος 11 του άρθρου 34 του νόμου 2682/1999 αναριθμείται σε 10 και τροποποιείται ως εξής:

 

{10. Από 01-01-2020, 1 € ανά μονάδα εξυπηρέτησης διαδρομής αποδίδεται μηνιαίως για τις ανάγκες χρηματοδότησης του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (TEAΕΕΚΕ). Το ανωτέρω ποσό θα μεταφέρεται εντός 3 εργάσιμων ημερών από την πίστωσή του στον ειδικό λογαριασμό που διαχειρίζεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και προβλέπεται στο άρθρο 65 του νόμου 4427/2016, όπως ισχύει, στον τραπεζικό λογαριασμό του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης του κλάδου Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (TEA-ΕΕΚΕ).}

 

6. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη στις διατάξεις του ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτόν.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.