Νόμος 4647/19 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Τροποποίηση του άρθρου 40 του νόμου 2065/1992 (ΦΕΚ 113/Α/1992)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 40 του νόμου 2065/1992 (ΦΕΚ 113/Α/1992), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 52 του νόμου [Ν] 4465/2017 (ΦΕΚ 47/Α/2017), προστίθεται, μετά την περίπτωση γ), νέα περίπτωση δ' ως ακολούθως:

 

{δ) Από την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης της από 21-02-2019 σύμβασης παραχώρησης για την Μελέτη - Κατασκευή - Χρηματοδότηση - Λειτουργία - Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και την Μελέτη - Κατασκευή και Χρηματοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων, όπως αυτή κυρώθηκε με το νόμο 4612/2019 (ΦΕΚ 77/Α/2019), η επέλευση της οποίας βεβαιώνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον όρο 5.2.4 της εν λόγω σύμβασης, τα εισπραττόμενα ποσά του τέλους από αναχωρούντες επιβάτες (ΤΕΑΑ) του Κρατικού Αερολιμένα Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης και, στη συνέχεια, του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, κατατίθενται στον ειδικό λογαριασμό με τίτλο Ταμείο Ανάπτυξης Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Ηρακλείου, ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Μέρος των εν λόγω εσόδων διατίθεται στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κρήτης ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 7.7 (Αναλογούν ποσό τέλους από αναχωρούντες επιβάτες) του άρθρου 7 (Χρηματοδότηση του Έργου) της ως άνω σύμβασης παραχώρησης. Το υπολειπόμενο ποσό διατίθεται στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και, μετά την πλήρη εφαρμογή των Κεφαλαίων Α' και Β' του νόμου 4427/2016 (ΦΕΚ 13/Α/2016), στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, η οποία εκδίδεται εντός μηνός από την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης της σύμβασης παραχώρησης του προηγουμένου εδαφίου, ρυθμίζεται κάθε τεχνικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια αναφορικά με:

 

α) τη διαδικασία χρέωσης, είσπραξης και ελέγχου των τελών από αναχωρούντες επιβάτες σχετικά με τον Κρατικό Αερολιμένα Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης και, στην συνέχεια, με το Νέο Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης,

 

β) τη διαδικασία μεταφοράς στον τραπεζικό λογαριασμό του παραχωρησιούχου του Αναλογούντος Ποσού τέλους από αναχωρούντες επιβάτες Περιόδου Μελετών - Κατασκευών και Περιόδου Λειτουργίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 7.7 (Αναλογούν ποσό τέλους από αναχωρούντες επιβάτες) του άρθρου 7 (Χρηματοδότηση του Έργου) της ως άνω σύμβασης παραχώρησης καθώς και τη διαδικασία μεταφοράς στον τραπεζικό λογαριασμό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και, μετά την πλήρη εφαρμογή των Κεφαλαίων Α' και Β' του νόμου 4427/2016 (ΦΕΚ 13/Α/2016), της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, του υπολοίπου

 

γ) τη ρύθμιση των θεμάτων που προβλέπονται στις περιπτώσεις, γ) έως και ζ) της παραγράφου 2 του άρθρου 217 του νόμου 4389/2016, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων της Σύμβασης Παραχώρησης,

 

δ) κάθε άλλο τεχνικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την εφαρμογή των οικείων προβλέψεων της σχετικής σύμβασης παραχώρησης.}

 

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 40 του νόμου 2065/1992 (ΦΕΚ 113/Α/1992), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 52 του νόμου [Ν] 4465/2017 (ΦΕΚ 47/Α/2017), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Το εισπραττόμενο τέλος εκάστου μηνός κατατίθεται από τις αεροπορικές εταιρείες και λοιπούς υπόχρεους είτε εντός των πρώτων 20 ημερών του επομένου μηνός από την αναχώρηση των επιβατών στις περιπτώσεις μηνιαίας καταβολής, είτε άμεσα με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων στις περιπτώσεις επιτόπιας είσπραξης, στους ειδικούς λογαριασμούς που προβλέπονται στις παρακάτω περιπτώσεις α', β', γ' και δ' της παραγράφου αυτής, οι οποίοι τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος.}

 

3. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ) της παραγράφου 9 του άρθρου 40 του νόμου 2065/1992 (ΦΕΚ 113/Α/1992), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 52 του νόμου [Ν] 4465/2017 (ΦΕΚ 47/Α/2017), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{γ) Τα εισπραττόμενα ποσά του τέλους από αναχωρούντες επιβάτες για τους λοιπούς κρατικούς αερολιμένες της Χώρας, εξαιρουμένων του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών της περίπτωσης α' της παραγράφου 9, των περιφερειακών αεροδρομίων της περίπτωσης β' της παραγράφου 9 και του Κρατικού Αερολιμένα Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης και, στη συνέχεια, του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Ηρακλείου κατά τα προβλεπόμενα στην περίπτωση δ' της παραγράφου 9, κατατίθενται σε λογαριασμό με τίτλο Ταμείο Ανάπτυξης και Εκσυγχρονισμού Αερολιμένα, που συμπληρώνεται με το όνομα του αερολιμένα.}

 

4. Η παράγραφος 13 του άρθρου 40 του νόμου 2065/1992 (ΦΕΚ 113/Α/1992), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 52 του νόμου [Ν] 4465/2017 (ΦΕΚ 47/Α/2017), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{13. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της Σύμβασης Ανάπτυξης του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος και του κυρωτικού νόμου 2338/1995 (ΦΕΚ 202/Α/1995), της Σύμβασης Παραχώρησης Αναβάθμισης, Συντήρησης, Διαχείρισης και Λειτουργίας περιφερειακών αεροδρομίων Κρήτης, Ηπειρωτικής Ελλάδας και Ιονίου, καθώς και της Σύμβασης Παραχώρησης, Αναβάθμισης, Συντήρησης, Διαχείρισης και Λειτουργίας περιφερειακών αεροδρομίων Αιγαίου και του κυρωτικού νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016) και της Σύμβασης Παραχώρησης για την Μελέτη - Κατασκευή - Χρηματοδότηση - Λειτουργία - Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και την Μελέτη - Κατασκευή και Χρηματοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων και του κυρωτικού νόμου 4612/2019 (ΦΕΚ 77/Α/2019), οποιαδήποτε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα των διατάξεων των παραγράφων 7 έως 13 του παρόντος άρθρου καταργείται.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.