Νόμος 4427/16 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Διοικητής Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Διοικητής, ο οποίος είναι Έλληνας πολίτης προΐσταται των υπηρεσιών της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και εποπτεύει τη λειτουργία της, σύμφωνα με τους νόμους του Κράτους, τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς αλλά και τις αποφάσεις των αρμόδιων Υπουργείων, ιδίως για εθνικά θέματα και θέματα εξωτερικής πολιτικής. Ο Διοικητής της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας

 

εκπροσωπεί αυτή στο εσωτερικό και διεθνώς, εγκρίνει διαδικασίες εσωτερικής λειτουργίας και συνεργασίας των Διευθύνσεων και των Γραφείων της, παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων, των πορισμάτων και οποιωνδήποτε άλλων πράξεων της και την εκπροσωπεί ενώπιον κάθε δικαστικής αρχής. Ο Διοικητής δεσμεύεται από το νόμο και τη συνείδηση του, υποχρεούται δε να τηρεί τις αρχές της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας και δεν υπόκειται σε έλεγχο από κυβερνητικά όργανα. Η διάρκεια της θητείας του Διοικητή ορίζεται πενταετής.

 

2. Ο Διοικητής επιλέγεται μετά από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, τουλάχιστον 4 μήνες πριν την εκπνοή της θητείας του υπηρετούντος Διοικητή. Στην ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος γίνεται ρητή αναφορά στα κριτήρια επιλογής και αναφέρονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του Διοικητή. Ως κριτήρια επιλογής του Διοικητή αναφέρονται, ενδεικτικά, η υψηλή ακαδημαϊκή συγκρότηση και οι ικανότητες διαχείρισης, επιχειρησιακού σχεδιασμού, διοίκησης, η εμπειρία σε αντίστοιχη θέση και καθήκοντα, αλλά και το επαγγελματικό κύρος και τα εχέγγυα ανεξαρτησίας και αμεροληψίας.

 

Για την επιλογή του Διοικητή απαιτείται αιτιολογημένη γνώμη από πενταμελή Επιτροπή Αξιολόγησης που υποβάλλεται στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η Επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, με αποκλειστικό έργο την αξιολόγηση των υποψηφίων.

 

Τα μέλη της ως άνω Επιτροπής Αξιολόγησης χαίρουν ακαδημαϊκής και επαγγελματικής αναγνώρισης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης απαρτίζεται από 3 μέλη που επιλέγονται από την ελληνική κυβέρνηση και δύο μέλη που ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA - European Aviation Safety Agency).

 

3. Κατόπιν της διαδικασίας της παραγράφου 2, ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων υποβάλει σχετική πρόταση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, για τη διατύπωση της γνώμης της. Κατόπιν διατύπωσης γνώμης από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, ο Διοικητής διορίζεται με προεδρικό διάταγμα, η έκδοση του οποίου προτείνεται από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.