Νόμος 4427/16 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Εκτελεστικό Συμβούλιο της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται Εκτελεστικό Συμβούλιο από πρόσωπα τα οποία διακρίνονται για το κύρος, την επιστημονική τους κατάρτιση και την επαγγελματική τους ικανότητα στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και ιδίως στο χώρο της αξιοπλοΐας, της αεροναυτιλίας, του ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας, των συμβάσεων παραχώρησης λειτουργίας αεροδρομίων, της ρύθμισης της οικονομικής λειτουργίας των αερολιμένων, του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού και διαθέτουν εχέγγυα ανεξαρτησίας και αμεροληψίας.

 

2. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Διοικητή και τέσσερα (4) μέλη. Τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου διορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 2. Τοποθετούνται με την έκδοση υπουργικής απόφασης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η θητεία των μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου είναι τριετής και αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης ορισμού, μπορεί δε να ανανεωθεί μία μόνο φορά. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και αυτού προεδρεύει ο Διοικητής. Μετά τη συγκρότηση του το Εκτελεστικό Συμβούλιο εκλέγει Αντιπρόεδρο. Τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και δεσμεύονται μόνο από το νόμο και τη συνείδηση τους, υποχρεούνται δε να τηρούν τις αρχές της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας και δεν υπόκειται σε έλεγχο από κυβερνητικά όργανα, κρατικούς φορείς ή άλλες διοικητικές αρχές. Καθήκοντα Γραμματέως του Συμβουλίου ασκεί ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικού της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.

 

3. Αρμοδιότητες του Εκτελεστικού Συμβουλίου είναι η γενική εποπτεία και ο έλεγχος της λειτουργίας της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας στο πλαίσιο της υλοποίησης του επιχειρησιακού πλάνου δράσης, η λήψη αποφάσεων σχετικά με τις κανονιστικές ρυθμίσεις που προωθεί η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, η υιοθέτηση νομοθετικών ρυθμίσεων, η έγκριση του επιχειρησιακού πλάνου δράσης της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και η παρακολούθηση εφαρμογής του, η έγκριση του Προϋπολογισμού και του Απολογισμού της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και η ανάθεση σε εξωτερικούς ελεγκτές του ελέγχου του Απολογισμού της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας ετησίως.

 

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο αποφασίζει την έγκριση των τελών αερολιμένων και οποιωνδήποτε άλλων τελών, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο θέμα κανονιστικής φύσης κατόπιν εισηγήσεων των καθ' ύλην αρμόδιων Διευθύνσεων.

 

4. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως παρόντων 3 τουλάχιστον εκ των μελών του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται, εφόσον δεν ορίζεται ειδικώς άλλως, με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Στις συνεδριάσεις του Εκτελεστικού Συμβουλίου δύναται να παρίστανται χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Γενικός Διευθυντής, καθώς και οι εκάστοτε καθ' ύλην αρμόδιοι Διευθυντές προκειμένου να ενημερώνουν τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου και να επικουρούν στη λήψη των αποφάσεων. Τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου λαμβάνουν αποζημίωση ανά συνεδρίαση. Το ύψος της αποζημίωσης που χορηγείται στα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου, καθορίζεται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2011). Τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου οφείλουν να τηρούν εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και ιδίως σε ό,τι αφορά θέματα που άπτονται της Εθνικής Άμυνας και Ασφάλειας. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη να διατυπώνει αιτιολογημένη άποψη επί των εκθέσεων ελέγχου που εκπονούνται, από το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και να συνεργάζεται με αυτό, για τη διαβίβαση των εκθέσεων αρμοδίως.

 

5. Ο Διοικητής και τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου, δεν επιτρέπεται να κατέχουν οποιαδήποτε άλλη θέση ή να έχουν οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και στους εποπτευόμενους από αυτό φορείς γενικά, καθώς και στην Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων ή σε οποιαδήποτε αρχή που συμμετέχει στην ανάθεση υποχρέωσης δημόσιας υπηρεσίας, ούτε να κατέχουν θέση σε οποιαδήποτε αεροπορική επιχείρηση ή να συμμετέχουν στο κεφάλαιο της ή να έχουν άμεσο ή έμμεσο προσπορισμό οποιουδήποτε οφέλους, από υπηρεσίες αεροπορικών επιχειρήσεων ή από τρίτους, που επηρεάζονται άμεσα από τη δραστηριότητα τους, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους, καθώς και για τα 2 επόμενα έτη από τη λήξη της. Αν τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου κατέχουν εταιρικά μερίδια ή μετοχές σε οποιαδήποτε αεροπορική επιχείρηση ή άλλη επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο του προηγούμενου εδαφίου, που έχουν αποκτήσει από κληρονομική διαδοχή κατά τη διάρκεια της θητείας τους, υποχρεούνται να απέχουν από την ενάσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου στα όργανα διοίκησης, διαχείρισης και ελέγχου των εν λόγω επιχειρήσεων για 2 έτη από τη λήξη της θητείας τους.

 

6. Τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου υπέχουν πειθαρχική ευθύνη για κάθε παράβαση των υποχρεώσεων τους, που απορρέουν από τον παρόντα νόμο.

 

Ο πειθαρχικός έλεγχος του Διοικητή και των μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου, καθώς και η διαδικασία, για την άσκηση του, καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, εντός 3 μηνών, από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

7. Οι ως άνω περιορισμοί και ασυμβίβαστα εφαρμόζονται και προκειμένου για τους συζύγους των εκεί αναφερόμενων προσώπων, καθώς και τους συγγενείς τους εξ αίματος και εξ αγχιστείας μέχρι του δεύτερου βαθμού.

 

Τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου υποβάλλουν κατ' έτος την προβλεπόμενη, κατά νόμο, δήλωση περιουσιακής κατάστασης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 40 του νόμου [Ν] 4482/2017 (ΦΕΚ 102/Α/2017).

 

8. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο συνεδριάζει και λαμβάνει αποφάσεις, για θέματα κανονιστικών ρυθμίσεων, υιοθέτησης και προσαρμογής στις διατάξεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας (κανονισμοί και οδηγίες), έγκρισης του προϋπολογισμού, του επιχειρησιακού σχεδίου και του Απολογισμού της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, επιβολής προστίμων στην περίπτωση διαπιστωμένων παραβάσεων, διαιτησιών μεταξύ αερολιμένων και χρηστών, προσδιορισμού του ύψους κάθε είδους επιβαλλόμενων τελών για τις παρεχόμενες από την Αρχή υπηρεσίες.

 

9. Συγκροτείται Συντονιστικό Συμβούλιο από τον Γενικό Διευθυντή και τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας με αρμοδιότητα να εισηγείται τη λήψη αποφάσεων στο Εκτελεστικό Συμβούλιο, για θέματα αρμοδιότητας του, κατόπιν διαβούλευσης, τεκμηρίωσης και προετοιμασίας. Ο Γενικός Διευθυντής της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας προΐσταται των συνεδριάσεων και εισάγει τα θέματα προς συζήτηση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του νόμου [Ν] 4482/2017 (ΦΕΚ 102/Α/2017).

 

9. (πρώην 10) Οι αποφάσεις του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και φανερή ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Διοικητή. Οι αποφάσεις του Εκτελεστικού Συμβουλίου πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένες. Οι αποφάσεις του Εκτελεστικού Συμβουλίου είναι δεσμευτικές, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της, κοινοποιούνται στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και στους ενδιαφερόμενους φορείς.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.