Νόμος 4070/12 - Άρθρο 125

Άρθρο 125


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 7Α του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001), που προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του νόμου 2985/2002 (ΦΕΚ 18/Α/2002), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Με απόφασή του το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτεί το αρμόδιο για την κήρυξη της απαλλοτριώσεως όργανο, να προβαίνει στην κήρυξη απαλλοτριώσεων για την εκτέλεση του έργου, στις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου αυτού.}

 

2. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 7Α του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001), που προστέθηκε με παράγραφο 3 του άρθρου 1 του νόμου 2985/2002 (ΦΕΚ 18/Α/2002), προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

 

{Η απόφαση του Εφετείου με την οποία παρέχεται η άδεια προσωρινής κατάληψης και καθορίζεται η εύλογη αποζημίωση δεν υπόκειται σε ένδικο μέσο και δεν παράγει δεδικασμένο ως προς τον καθορισμό του ύψους της πλήρους αποζημίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 και 20.}

 

3. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 7Α του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001), που προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του νόμου 2985/2002 (ΦΕΚ 18/Α/2002), προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφια, ως εξής:

 

{Με την απόφαση του Εφετείου διατάσσεται ταυτόχρονα η αποβολή του κατόχου από το ακίνητο, με τον όρο της κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, κατά την προηγούμενη παράγραφο 3, του ευλόγου τμήματος της αποζημίωσης. Η απόφαση δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα.}

 

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 7Α του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001), που προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του νόμου 2985/2002 (ΦΕΚ 18/Α/2002), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο βαρυνόμενος με τη δαπάνη της απαλλοτρίωσης, πριν από την κατάληψη του ακινήτου με τις παραπάνω προϋποθέσεις, προβαίνει υποχρεωτικά στην έκδοση υπέρ του δικαιούχου, ειδικού ομολόγου διαρκείας όχι μεγαλύτερης των 18 μηνών, για το υπόλοιπο της αποζημίωσης αυτής ή στην ισόποση παρακατάθεση αυτής υπέρ του δικαιούχου με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που εκδίδεται το ειδικό ομόλογο.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.