Νόμος 4070/12 - Άρθρο 163

Άρθρο 163


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 34 του νόμου 2160/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Για τη συζήτηση στην Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων της χωροθέτησης και παραχώρησης ζωνών αγκυροβολίου και καταφυγίων τουριστικών σκαφών απαιτείται η υποβολή αντίστοιχου αιτήματος. Το αίτημα μπορεί να υποβάλλεται είτε από τη Γενική Γραμματεία Τουρισμού είτε κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου προς την ανωτέρω Γενική Γραμματεία. Εφόσον υποβληθούν στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού περισσότερες της μίας αιτήσεις για χωροθέτηση - παραχώρηση αγκυροβολίου - καταφυγίου τουριστικών σκαφών έμπροσθεν των εγκαταστάσεων λειτουργούσας ξενοδοχειακής μονάδας, παρέχεται δικαίωμα στον ιδιοκτήτη της ανωτέρω μονάδας, όπως υποβάλει εντός 60 ημερών από της σχετικής ειδοποίησης τα παρακάτω δικαιολογητικά. Παρερχόμενης απράκτου της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου διενεργείται διαγωνισμός σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 31. Το έργο οφείλει να έχει ολοκληρωθεί εντός δύο ετών από την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας, άλλως διενεργείται διαγωνισμός σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 31.

 

Για το σκοπό αυτόν απαιτείται η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:

 

α) Γενικό τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:10.000 ή απόκομμα χάρτου στο οποίο εμφαίνεται η ακριβής θέση των έργων.

 

β) Τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:1.000 στο οποίο εμφαίνεται η αιτούμενη θαλάσσια ζώνη.

 

γ) Σχέδιο γενικής διάταξης κλίμακας 1:1.000 των προτεινόμενων έργων και εγκαταστάσεων.

 

δ) Έκθεση γενικής περιγραφής λιμενικών έργων και των λοιπών έργων και εγκαταστάσεων της θαλάσσιας ζώνης.

 

ε) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

 

στ) Έκθεση Αναλυτικής Αρχαιολογικής Τεκμηρίωσης (ΕΕΑΤ) για το χερσαίο τμήμα και τη θαλάσσια ζώνη του αγκυροβολίου ή του καταφυγίου τουριστικών σκαφών, που εκδίδεται - μετά από σχετικό αίτημα του αιτούντος τη χωροθέτηση προς το Γραφείο Συντονισμού και Παρακολούθησης Αρχαιολογικών Ερευνών και Εργασιών στο Πλαίσιο των Μεγάλων Έργων - εντός προθεσμίας 60 μερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος.

 

Για την έκδοση της υπουργικής απόφασης χωροθέτησης - παραχώρησης πέραν των ως άνω α' έως στ' δικαιολογητικών απαιτείται και έκδοση απόφασης περιβαλλοντικών όρων.}

 

2. Μετά την παράγραφο 8 του άρθρου 34 του νόμου 2160/1993 προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:

 

{9. Οι διατάξεις των παραγράφων 3, 6, 8, 9 και 10 του άρθρου 31 εφαρμόζονται αναλόγως και στις ζώνες αγκυροβολίου και στα καταφύγια τουριστικών σκαφών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.