Νόμος 4070/12 - Άρθρο 162

Άρθρο 162


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 33 του νόμου 2160/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Ο φορέας διαχείρισης τουριστικού λιμένα δικαιούται να παραχωρεί σε τρίτους διαρκή ή πολυετή ενοχικά δικαιώματα, είτε για επιχειρηματικές δραστηριότητες σε σκάφη αναψυχής που ελλιμενίζονται εντός της ζώνης του τουριστικού λιμένα είτε για την εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων της χερσαίας ζώνης του (ιδίως μίσθωση ή παραχώρηση εκμετάλλευσης εστιατορίων, μπαρ, τουριστικών καταλυμάτων, οικιών, διαμερισμάτων, σταθμού ανεφοδιασμού) είτε τέλος για επιχειρηματικές δραστηριότητες στο σύνολο του τουριστικού λιμένα. Κατά τα λοιπά ισχύει ο νόμος 1652/1986 (ΦΕΚ 167/Α/1986). Αντίγραφα όλων των σχετικών συμβάσεων υποβάλλονται, επί ποινή ακυρότητας, στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, και την καθ' ύλη αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία εντός ενός μηνός από την σύναψή τους.

 

Κατά τη λήξη ή την καθ' οιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης παραχώρησης του Δημοσίου με τον φορέα διαχείρισης τουριστικού λιμένα, οι μισθώσεις ή άλλα ενοχικά δικαιώματα οποιασδήποτε φύσης, που αφορούν τον τουριστικό λιμένα και τις εγκαταστάσεις αυτού καταργούνται.

 

2. Ο φορέας διαχείρισης του τουριστικού λιμένα δικαιούται να ζητήσει από την Επιτροπή την υποκατάστασή του εν όλω ή εν μέρει στη σύμβαση παραχώρησης και σε οποιαδήποτε από τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν. Η υποκατάσταση συντελείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

3. Σε περίπτωση πρόσκαιρης εθνικής ανάγκης και της συνεπεία αυτής χρησιμοποίησης των εγκαταστάσεων του τουριστικού λιμένα δεν οφείλεται αποζημίωση στον φορέα διαχείρισης τουριστικού λιμένα ή στον καθ' οιονδήποτε τρόπο εκμεταλλευόμενο τις εγκαταστάσεις του. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου είναι δυνατόν με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού να παραταθεί η διάρκεια της παραχώρησης του τουριστικού λιμένα.

 

4. Μετά τη λήξη της σύμβασης ή την καθ' οιονδήποτε τρόπο λύση της, η ζώνη τουριστικού λιμένα και όλες οι εντός αυτής εγκαταστάσεις περιέρχονται στο Δημόσιο χωρίς καμία αποζημίωση του φορέα διαχείρισης τουριστικού λιμένα. Στην περίπτωση αυτή το Δημόσιο δύναται να προβεί σε νέα παραχώρηση κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.