Νόμος 4070/12 - Άρθρο 113

Άρθρο 113


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το νόμο [Ν] 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/1999) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, καθορίζονται:

 

α) Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής Οδηγών και κέντρων θεωρητικής εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων, τρίτροχων οχημάτων και μοτοσικλετών.

 

β) Τα της άσκησης του επαγγέλματος του εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών και της λειτουργίας σχολών και κέντρων θεωρητικής εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.

 

γ) Τα της εκπαίδευσης των εξεταστών και των υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων με την καθιέρωση υποχρεωτικών μαθημάτων πριν από την εξέταση, καθώς και τα της επιμόρφωσης των εξεταστών και των εκπαιδευτών υποψήφιων οδηγών.

 

δ) Τα των διοικητικών και ποινικών κυρώσεων για τους παραβάτες των διατάξεων του διατάγματος αυτού.}

 

2. Η παράγραφος 10 του άρθρου 15 του νόμου 3534/2007 (ΦΕΚ 40/Α/2007), αντικαθίστανται ως εξής:

 

{10. Η παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης από εκπαιδευτές οδήγησης δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τις 14 εκπαιδευτικές ώρες ημερησίως. Για τον υπολογισμό του παραπάνω ανώτατου ημερήσιου αριθμού ωρών εκπαίδευσης, υπολογίζονται και οι ώρες απασχόλησης του εκπαιδευτή σε τυχόν δεύτερη εργασία, καθώς και οι ώρες πρακτικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών. Η παράβαση της παρούσας διάταξης επισύρει διοικητικές κυρώσεις, που καθορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 7 του άρθρου 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το νόμο [Ν] 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/1999) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.}

 

3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 208/2002 (ΦΕΚ 194/Α/2002), όπως έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 337/2003 (ΦΕΚ 291/Α/2003), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Οι εξετάσεις των υποψηφίων εκπαιδευτών περιλαμβάνουν δύο φάσεις, τη θεωρητική και την πρακτική και διενεργούνται στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στο Ηράκλειο Κρήτης από εξεταστικές επιτροπές που συγκροτούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ). Ειδικά για την πρακτική εξέταση οι ανωτέρω επιτροπές αποτελούνται από 3 μέλη των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών, κατόχους αδειών οδήγησης τουλάχιστον κατηγορίας Β'. Το ένα τουλάχιστον των μελών είναι υπάλληλος και εξεταστής υποψηφίων οδηγών, των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων ή αντίστοιχου κλάδου των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Κρήτης αντίστοιχα, που ορίζεται από τον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, μετά από πρόταση των οικείων Περιφερειαρχών για διπλάσιο αριθμό υπαλλήλων. Τα άλλα μέλη των επιτροπών προέρχονται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.}

 

4. Τα άρθρα 14, 15, 16, 17 και 18 του Κεφαλαίου Δ' (Κυρώσεις) του προεδρικού διατάγματος 208/2002 (ΦΕΚ 194/Α/2002) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Άρθρο 14: Πειθαρχικά Συμβούλια

 

1. Στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας συγκροτείται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Δύναται εφόσον κριθεί απαραίτητο με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη να συγκροτηθεί ένα κοινό Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο για όλη την Περιφέρεια και στην έδρα της οικείας Περιφέρειας.

 

Έργο των Πειθαρχικών Συμβουλίων είναι η εκδίκαση των παραβάσεων και η επιβολή των σχετικών κυρώσεων, όπως αυτές προβλέπονται στο παρόν διάταγμα. Οι παραβάσεις αυτές εκδικάζονται από τα Πειθαρχικά Συμβούλια της Περιφερειακής Ενότητας, όπου έχει έδρα η Σχολή ή το κέντρο θεωρητικής εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων.

 

2. Μέλη του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου ορίζονται:

 

α) Ο Προϊστάμενος του Τμήματος εκδόσεως αδειών οδήγησης, ή αν δεν υφίσταται τέτοιο Τμήμα Προϊστάμενος άλλου Τμήματος της οικείας Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, ή αν δεν υφίσταται και τέτοιο Προϊστάμενος Τμήματος άλλης Διεύθυνσης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ως πρόεδρος.

 

β) Ο αρχαιότερος υπάλληλος του Τμήματος εκδόσεως αδειών οδήγησης ή αν δεν υφίσταται τέτοιο τμήμα ο αρχαιότερος υπάλληλος άλλου τμήματος της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών ή αν δεν υφίσταται και τέτοιο ο αρχαιότερος υπάλληλος άλλης διεύθυνσης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, με τον αναπληρωτή του.

 

γ) Κοινός εκπρόσωπος των πρωτοβάθμιων σωματείων εκπαιδευτών της Περιφερειακής Ενότητας, με τον αναπληρωτή του. Σε περίπτωση διαφωνίας τα πρωτοβάθμια σωματεία ορίζουν τουλάχιστον δύο εκπροσώπους τους και από αυτούς επιλέγονται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, ο κοινός εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του, με κλήρωση.

 

Σε περίπτωση που σε συγκεκριμένη Περιφερειακή Ενότητα δεν υπάρχουν πρωτοβάθμια σωματεία, ο εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του επιλέγονται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη από κατάλογο τριών τουλάχιστον μελών που συντάσσεται για τη συγκεκριμένη Περιφερειακή Ενότητα από τα Δευτεροβάθμια Συνδικαλιστικά Όργανα των Εκπαιδευτών.

 

3. Μέλη του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου ορίζονται:

 

α) Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών ή αν δεν υφίσταται άλλης Διεύθυνσης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ως πρόεδρος.

 

β) Ένας Προϊστάμενος Τμήματος της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών ή αν δεν υφίσταται άλλης Διεύθυνσης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας με τον αναπληρωτή του.

 

γ) Ένας εκπρόσωπος των Δευτεροβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργάνων των Εκπαιδευτών με τον αναπληρωτή του που επιλέγονται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη από κατάλογο πέντε τουλάχιστον μελών τα οποία προτείνονται από τα όργανα αυτά για τη συγκεκριμένη Περιφερειακή Ενότητα.

 

Σε περίπτωση διαφωνίας των ανωτέρω συνδικαλιστικών οργάνων τα πέντε μέλη ορίζονται κατ' αναλογία της δύναμής τους.

 

4. Σε περίπτωση συγκρότησης κοινού Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου μέλη ορίζονται:

 

α) Ένας από τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών ή αν δεν υφίσταται άλλης Διεύθυνσης της οικείας Περιφέρειας, ως πρόεδρος.

 

β) Ένας Προϊστάμενος Τμήματος των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών ή αν δεν υφίσταται άλλης Διεύθυνσης της οικείας Περιφέρειας με τον αναπληρωτή του.

 

γ) Ένας εκπρόσωπος των Δευτεροβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργάνων των Εκπαιδευτών με τον αναπληρωτή του που επιλέγονται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη από κατάλογο πέντε τουλάχιστον μελών τα οποία προτείνονται από τα όργανα αυτά για τη συγκεκριμένη Περιφερειακή Ενότητα.

 

Σε περίπτωση διαφωνίας των ανωτέρω συνδικαλιστικών οργάνων τα πέντε μέλη ορίζονται κατ' αναλογία της δύναμής τους.

 

5. Αν τα σωματεία, πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια, δεν ορίσουν εκπροσώπους εντός μηνός από τη σχετική ειδοποίηση, τότε το τρίτο μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου, με τον αναπληρωτή του, το ορίζει ο Περιφερειάρχης εκ των εκπαιδευτών που έχουν έδρα στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα.

 

6. Τα Πειθαρχικά Συμβούλια Α' και Β' βαθμού συνεδριάζουν με πρωτοβουλία του προέδρου και υποστηρίζονται από γραμματέα, ο οποίος:

 

α) τηρεί ειδικό πρωτόκολλο και μητρώο παραβάσεων,

 

β) δέχεται τις έγγραφες καταγγελίες για τη διάπραξη των παραβάσεων, τις απόψεις, εξηγήσεις και απολογίες όσων έχουν καταγγελθεί ή έχουν διαπράξει παράβαση και τις προωθεί στους προέδρους των Συμβουλίων,

 

γ) διεκπεραιώνει τη σχετική αλληλογραφία,

 

δ) εισηγείται στους προέδρους για τις ημερομηνίες συνεδριάσεων των Πειθαρχικών Συμβουλίων,

 

ε) παρίσταται στις συνεδριάσεις των Συμβουλίων, χωρίς δικαίωμα διατύπωσης γνώμης, και μεριμνά για την τήρηση των πρακτικών.

 

7. Στην απόφαση συγκρότησης του Πειθαρχικού Συμβουλίου ορίζεται ως αναπληρωτής του Προέδρου το υπό στοιχείο (β) τακτικό μέλος του Πρωτοβάθμιου ή Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου αντίστοιχα. Οι γραμματείς των Πειθαρχικών Συμβουλίων ορίζονται αντίστοιχα με τους ισάριθμους αναπληρωτές τους. Μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων δεν μπορούν να οριστούν ταυτόχρονα και ως μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) των Δευτεροβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων.

 

Άρθρο 15: Κυρώσεις εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών

 

Καθιερώνεται σύστημα κυρώσεων για παραβάσεις κατά την άσκηση του επαγγέλματος του εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών, ως ακολούθως:

 

1. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αφαιρείται προσωρινά, όταν αφαιρείται για οποιοδήποτε λόγο η άδεια οδήγησης που κατέχει και για όσο χρόνο διαρκεί η αφαίρεση αυτή. Στην περίπτωση αυτή ο εκπαιδευτής δύναται να παρέχει μόνο θεωρητικά μαθήματα και υποχρεούται να καταθέσει εντός 1 μηνός, στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών την άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή.

 

Σε αντίθετη περίπτωση, η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών προβαίνει στην αφαίρεση της άδειας, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, που εκδίδεται σε 1 μήνα από τότε που με οποιοδήποτε τρόπο, έλαβε γνώση.

 

2. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αφαιρείται οριστικά, όταν για τον εκπαιδευτή εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου για τα αδικήματα της παράνομης άσκησης του επαγγέλματος Εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών, κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, λαθρεμπορίας, παράβασης της νομοθεσίας για ναρκωτικά, απιστίας, παράβασης καθήκοντος, εγκλήματος κατά της γενετήσιας ελευθερίας, εγκλήματος οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, λιποταξίας ή ανυποταξίας σε περίοδο πολέμου, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα με ποινές πάνω από 10 μήνες φυλάκισης αθροιστικά ή σε ποινές πάνω από 90 ημέρες φυλάκισης ή κράτησης αθροιστικά για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ή της νομοθεσίας για τα αυτοκίνητα γενικά. Στην περίπτωση αυτή, ο εκπαιδευτής υποχρεούται να καταθέσει εντός 1 μηνός, στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, την άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών. Σε αντίθετη περίπτωση, η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών προβαίνει στην αφαίρεση της άδειας, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, που εκδίδεται σε 1 μήνα από τότε που με οποιοδήποτε τρόπο, έλαβε γνώση.

 

3. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αφαιρείται οριστικά, όταν για τον εκπαιδευτή εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου για το αδίκημα της παθητικής ή ενεργητικής δωροδοκίας. Στην περίπτωση αυτή, ο εκπαιδευτής υποχρεούται να καταθέσει εντός 1 μηνός, στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, την ανωτέρω άδεια. Σε αντίθετη περίπτωση, η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών προβαίνει στην αφαίρεση της άδειας, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, που εκδίδεται σε 1 μήνα από τότε που με οποιοδήποτε τρόπο, έλαβε γνώση.

 

4. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αφαιρείται προσωρινά, αν παύσει να πληρούται οποιαδήποτε από τις λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης της, που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις και για όσο διάστημα αυτή διαρκεί. Στην περίπτωση αυτή ο εκπαιδευτής υποχρεούται να καταθέσει εντός 1 μηνός, στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών την άδεια αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση, η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών προβαίνει στην αφαίρεση της άδειας, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, που εκδίδεται σε 1 μήνα από τότε που με οποιοδήποτε τρόπο, έλαβε γνώση.

 

5. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αφαιρείται για 1 μήνα, όταν ο εκπαιδευτής παρακρατεί και δεν παραδίδει στον κάτοχο του το δελτίο εκπαίδευσης και εξέτασης (ΔΕΕ) υποψήφιου οδηγού που αποδεδειγμένα το ζήτησε. Σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλεται η ποινή της αφαίρεσης της άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών για 2 μήνες.

 

6. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αφαιρείται έως 1 μήνα, όταν ο εκπαιδευτής διακόπτει την πρακτική εξέταση του υποψηφίου εκπαιδευτή ή οδηγού στην οποία παρίσταται και αρνείται να συνεχίσει την παράσταση, με υπαιτιότητα του. Σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλεται η ποινή της αφαίρεσης της ανωτέρω άδειας για πάνω από 3 μήνες έως 6 μήνες.

 

7. Το δικαίωμα συμμετοχής του εκπαιδευτή στις πρακτικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών αναστέλλεται για 1 μήνα, όταν ο εκπαιδευτής παρεμβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο μεταξύ εξεταστή και εξεταζόμενου, κατά τη διάρκεια της εξέτασης του υποψηφίου, αντιδρώντας ανοίκεια και αδικαιολόγητα στις εντολές του εξεταστή. Σε περίπτωση υποτροπής, αναστέλλεται το δικαίωμα συμμετοχής του εκπαιδευτή στις πρακτικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών για 2 μήνες.

 

8. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αφαιρείται πάνω από 1 μήνα και έως 3 μήνες, όταν ο εκπαιδευτής παρεμβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο κατά τη διάρκεια της πρακτικής εξέτασης, με σκοπό την υποβοήθηση του υποψηφίου οδηγού, εκτός εάν τούτο είναι αναγκαίο για την αποτροπή τροχαίου ατυχήματος. Σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλεται η ποινή της αφαίρεσης της ανωτέρω άδειας για πάνω από 6 μήνες και έως 2 χρόνια.

 

Οι ίδιες ποινές επιβάλλονται στις περιπτώσεις όπου εκπαιδευτής, ο οποίος παρίσταται σε εξετάσεις υποψηφίων εκπαιδευτών, παρεμβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο κατά τη διάρκεια της πρακτικής εξέτασης, με σκοπό την υποβοήθηση του υποψηφίου εκπαιδευτή, ή αποχωρεί αδικαιολόγητα από το χώρο των εξετάσεων ή συμπεριφέρεται ανοίκεια και με απρέπεια με αποτέλεσμα να διακόπτεται η διαδικασία των εξετάσεων υποψηφίων εκπαιδευτών.

 

9. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αφαιρείται για 1 μήνα, όταν ο εκπαιδευτής συμπεριφέρεται με απρέπεια προς εξεταστή ή εξεταζόμενο ή άλλο εκπαιδευτή ή δεν παρέχει τα αναγκαία στοιχεία για την διενέργεια ελέγχων από το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών του ΥΜΕ ή άλλο αρμόδιο ελεγκτικό όργανο. Σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλεται η ποινή της αφαίρεσης της ανωτέρω άδειας για 3 μήνες.

 

10. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αφαιρείται για 1 έτος, όταν ο εκπαιδευτής, στο όνομα του οποίου λειτουργεί Σχολή Οδηγών ή κέντρο θεωρητικής εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών, χρησιμοποιεί ως εκπαιδευτές πρόσωπα στερούμενα των προβλεπόμενων τυπικών προσόντων ή πρόσωπα τα οποία δεν εργάζονται με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση στη Σχολή Οδηγών ή το κέντρο θεωρητικής εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών. Σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλεται η ποινή της αφαίρεσης της άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών για 2 έτη.

 

11. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αφαιρείται για πάνω από 6 μήνες έως και 2 χρόνια, όταν ο εκπαιδευτής εκπαιδεύει υποψήφιους οδηγούς σε Σχολή Οδηγών ή κέντρο θεωρητικής εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών χωρίς άδεια λειτουργίας. Σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλεται η ποινή της οριστικής αφαίρεσης της άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών.

 

12. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αφαιρείται για 3 μήνες, όταν ο εκπαιδευτής εκπαιδεύει υποψήφιους οδηγούς, χωρίς να εργάζεται με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε Σχολή Οδηγών ή κέντρο θεωρητικής εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών. Σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλεται η ποινή της αφαίρεσης της άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών για 1 έτος.

 

13. Επιβάλλεται η κύρωση της οριστικής αφαίρεσης της άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών, όταν ο εκπαιδευτής υποβάλει ψευδή υπεύθυνη δήλωση περί διενέργειας μαθημάτων θεωρητικής ή πρακτικής εκπαίδευσης.

 

14. Επιβάλλεται η κύρωση της έγγραφης επίπληξης, όταν ο εκπαιδευτής παρέχει πρακτική εκπαίδευση με όχημα το οποίο δε φέρει την υποχρεωτική, από τις ισχύουσες διατάξεις, σήμανση. Σε περίπτωση υποτροπής για δεύτερη φορά, αφαιρείται η άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών για 1 μήνα, για τρίτη φορά, αφαιρείται η ανωτέρω άδεια για 6 μήνες και για τέταρτη φορά ή περισσότερες φορές, αφαιρείται η άδεια αυτή για 2 έτη.

 

Στις περιπτώσεις υποτροπής για τρίτη και τέταρτη ή περισσότερες φορές στην παραπάνω παράβαση, επιβάλλεται και αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της Σχολής Οδηγών ή κέντρο θεωρητικής εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών, η οποία ανήκει ή στην οποία εργάζεται ή συνεργάζεται ο εκπαιδευτής, για 3 μήνες και 2 έτη αντίστοιχα.

 

15. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αφαιρείται για 3 μήνες, όταν ο εκπαιδευτής παραβιάσει τον ανώτατο ημερήσιο αριθμό ωρών εκπαίδευσης, που ορίζεται στην παράγραφο 10 του άρθρου 15 του νόμου 3534/2007, όπως ισχύει κάθε φορά. Σε περίπτωση υποτροπής για δεύτερη φορά, αφαιρείται η ανωτέρω άδεια για 6 μήνες και για τρίτη ή περισσότερες φορές, αφαιρείται η άδεια αυτή για 12 μήνες.

 

Για τον υπολογισμό του παραπάνω ανώτατου ημερήσιου αριθμού ωρών εκπαίδευσης, υπολογίζονται και οι ώρες απασχόλησης του εκπαιδευτή σε τυχόν δεύτερη εργασία, καθώς και οι ώρες πρακτικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών.

 

16. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αφαιρείται οριστικά, όταν ο εκπαιδευτής καταδικαστεί αμετάκλητα για τα αδικήματα της δωροδοκίας ή απόπειρας δωροδοκίας εξεταστών με σκοπό τη λήψη άδειας οδήγησης από τον υποψήφιο οδηγό.

 

Η ίδια ποινή επιβάλλεται όταν ο εκπαιδευτής καταδικαστεί αμετάκλητα για αδικήματα που αφορούν στην παρέμβαση, με οποιοδήποτε τρόπο, στη διαδικασία θεωρητικής εξέτασης με το μηχανογραφικό σύστημα (ΜΣΘΕΥΟ) με σκοπό την υποβοήθηση υποψήφιου οδηγού στη λήψη άδειας οδήγησης.

 

Στις περιπτώσεις αυτές, ο εκπαιδευτής υποχρεούται να καταθέσει εντός 1 μηνός, στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, την ανωτέρω άδεια. Σε αντίθετη περίπτωση, η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών προβαίνει στην αφαίρεση της άδειας, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, που εκδίδεται σε 1 μήνα από τότε που με οποιοδήποτε τρόπο, έλαβε γνώση.

 

17. Η αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών, για οποιοδήποτε λόγο, εκτελείται από τον οικείο Περιφερειάρχη, στην περιοχή της Περιφέρειας του οποίου έχει την έδρα της η σχολή οδηγών της οποίας υπάλληλός της, ή ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης είναι ο συγκεκριμένος εκπαιδευτής, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου ή μετά από έφεση και απόφαση του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου.

 

Όλες οι παραπάνω αποφάσεις, και μέχρι της δημιουργίας ενιαίου μηχανογραφικού αρχείου εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών, κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

 

18. Προκειμένου για την εφαρμογή των κυρώσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 7 του παρόντος άρθρου, οι οικείες Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, αφαιρούν την άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών για το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα και χορηγούν βεβαίωση στους ενδιαφερόμενους, με την οποία επιτρέπεται μόνο η πραγματοποίηση θεωρητικών μαθημάτων για όσο χρόνο ισχύει η κύρωση που έχει επιβληθεί.

 

19. Σε περίπτωση όπου η άσκηση επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών γίνεται με αναγγελία έναρξης ή ανανέωσης σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α/2011), αντί της προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών, εκδίδεται αντίστοιχα πράξη απαγόρευσης της άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών προσωρινά ή οριστικά.

 

Άρθρο 16: Κυρώσεις Σχολών Οδηγών και Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών

 

1. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής Οδηγών ή κέντρο θεωρητικής εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών αφαιρείται όταν παύσει να πληρούται έστω και μια από τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη χορήγηση της. Η άδεια επαναχορηγείται, μόνο εφόσον θεραπευθεί η έλλειψη αυτή και εφόσον πληρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις χορήγησής της.

 

2. Η άδεια λειτουργίας Σχολής Οδηγών ή κέντρο θεωρητικής εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών αφαιρείται για 6 μήνες, όταν η Σχολή Οδηγών ή το κέντρο θεωρητικής εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών χρησιμοποιεί ως εκπαιδευτές άτομα, που δεν έχουν τα προβλεπόμενα τυπικά προσόντα ή δεν κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών ή η άδειά τους έχει αφαιρεθεί για οποιοδήποτε λόγο. Σε περίπτωση υποτροπής, η άδεια λειτουργίας της Σχολής Οδηγών ή του κέντρου θεωρητικής εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών αφαιρείται για 2 έτη.

 

3. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής Οδηγών ή κέντρο θεωρητικής εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών ανακαλείται οριστικά, όταν το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) στο οποίο αυτή έχει χορηγηθεί, παύει για οποιοδήποτε λόγο να εκμεταλλεύεται τη Σχολή Οδηγών ή το κέντρο θεωρητικής εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών.

 

4. Η άδεια λειτουργίας Σχολής Οδηγών ή κέντρο θεωρητικής εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών αφαιρείται για 1 μήνα, όταν η Σχολή Οδηγών ή το κέντρο θεωρητικής εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών δεν τηρεί τις προβλεπόμενες, από τις κείμενες διατάξεις, λεπτομέρειες λειτουργίας τους. Σε περίπτωση υποτροπής για δεύτερη φορά, η άδεια λειτουργίας αφαιρείται για 3 μήνες, για τρίτη φορά, η άδεια λειτουργίας αφαιρείται για 6 μήνες και για τέταρτη ή περισσότερες φορές, η άδεια λειτουργίας αφαιρείται για 2 έτη.

 

5. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής Οδηγών ή κέντρο θεωρητικής εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών ανακαλείται οριστικά, όταν χορηγηθεί ψευδής υπεύθυνη δήλωση περί διενέργειας μαθημάτων θεωρητικής ή πρακτικής εκπαίδευσης.

 

6. Η αφαίρεση ή ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής Οδηγών ή κέντρο θεωρητικής εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών για οποιοδήποτε λόγο, εκτελείται από τον οικείο Περιφερειάρχη, του οποίου έχει την έδρα της η Σχολή Οδηγών το κέντρο θεωρητικής εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου μετά από έφεση και απόφαση του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου.

 

7. Σε περίπτωση όπου η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής Οδηγών ή κέντρο θεωρητικής εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών γίνεται με αναγγελία έναρξης ή ανανέωσης σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α/2011), αντί της προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής Οδηγών ή κέντρο θεωρητικής εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών, εκδίδεται αντίστοιχα πράξη απαγόρευσης της λειτουργίας της Σχολής Οδηγών ή του κέντρου θεωρητικής εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών προσωρινά ή οριστικά.

 

Άρθρο 17: Κλήση σε απολογία

 

Οι διοικητικές κυρώσεις των άρθρων 15 και 16 επιβάλλονται αφού ο εκπαιδευτής ή ο ιδιοκτήτης ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της Σχολής Οδηγών ή του κέντρο θεωρητικής εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών κληθεί, να εκθέσει γραπτά τις απόψεις του μέσα σε διάστημα 15 ημερών. Αν περάσει η προθεσμία των 15 ημερών και ο ενδιαφερόμενος δεν υποβάλλει τις απόψεις του, η υπόθεση εκδικάζεται και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

 

Ο παραβάτης μέσα σε διάστημα 15 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της επιβληθείσης ποινής έχει δικαίωμα να υποβάλλει γραπτή έφεση στο γραμματέα του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου, το οποίο αφού μελετήσει τα σχετικά στοιχεία απορρίπτει ή δέχεται την έφεση με αιτιολογημένη απόφαση. Ομοίως μπορεί να αυξήσει ή να μειώσει την ποινή που επέβαλε το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

 

Οι αποφάσεις των Πειθαρχικών Συμβουλίων υποβάλλονται στον οικείο Περιφερειάρχη, ο οποίος τις εκτελεί.

 

Άρθρο 18: Ποινικές κυρώσεις

 

Τα φυσικά πρόσωπα στο όνομα των οποίων λειτουργεί Σχολή Οδηγών ή κέντρο θεωρητικής εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών και στην περίπτωση νομικών προσώπων ο νόμιμος εκπρόσωπός τους, που χρησιμοποιούν ως εκπαιδευτές πρόσωπα στερούμενα των προβλεπόμενων τυπικών προσόντων, εκτός από τις διοικητικές κυρώσεις τιμωρούνται με φυλάκιση από 1 μέχρι 6 μήνες. Η κοινοποίηση της σχετικής παράβασης στον αρμόδιο Εισαγγελέα, γίνεται από τον Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών.}

 

5. Η υπ' αριθμόν [Α] 4905/636/2008 (ΦΕΚ 2187/Β/2008) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καταργείται.

 

6. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, όλες οι υποθέσεις που εκκρεμούν στα Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια που προβλέπονται στο άρθρο 14 του προεδρικού διατάγματος 208/2002 (ΦΕΚ 194/Α/2002) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, κρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

 

7. Στο τέλος του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 355/1994 (ΦΕΚ 189/Α/1994) προστίθεται παράγραφος 8 ως ακολούθως:

 

{8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Προστασίας του Πολίτη δύναται να ανατίθεται στη Διεύθυνση Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας η εκτύπωση των πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR), που εκδίδονται από τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι προδιαγραφές ασφαλείας των παραπάνω πιστοποιητικών και ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη προμήθειά των, τη διαδικασία εκτύπωσης τους, τη διαβίβαση τους από και προς τις αρμόδιες υπηρεσίες καθώς και άλλο σχετικό με την εκτύπωση τους ζήτημα.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.