Νόμος 3534/07 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Χορήγηση αδειών οδήγησης και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 13 του νόμου [Ν] 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/1999), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 43 του νόμου 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α/2001), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Οι αιτούντες αναπηρική σύνταξη και κάτοχοι άδειας οδήγησης υποχρεούνται, εντός τριών μηνών από την υποβολή της αίτηση τους, να προσέλθουν στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας τους, προκειμένου να εξεταστούν από την αρμόδια Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή (ΔΙΕ) αναφορικά με την πλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων σωματικής και ψυχοδιανοητικής ικανότητας οδηγών. Οι ασφαλιστικοί φορείς υποχρεούνται να ενημερώνουν σχετικά τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων του τόπου κατοικίας των αιτούντων, με κάθε πρόσφορο τρόπο.

 

Οι αιτούντες αναπηρική σύνταξη που δεν κατέχουν άδεια οδήγησης υποχρεούνται να καταθέσουν, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών, και υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986), όπως ισχύει, περί μη κατοχής άδειας οδήγησης, στον ασφαλιστικό φορέα. Οι ασφαλιστικοί φορείς υποχρεούνται να ενημερώνουν σχετικά τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων του τόπου κατοικίας των αιτούντων, με κάθε πρόσφορο τρόπο.

 

Όλοι οι μέχρι σήμερα δικαιούχοι αναπηρικής σύνταξης, καθώς και εκείνοι των οποίων η σχετική αίτηση εκκρεμεί και είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης, υποχρεούνται εντός 2 ετών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, να προσέλθουν στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας τους, προκειμένου να εξεταστούν από την αρμόδια Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή αναφορικά με την πλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων σωματικής και ψυχοδιανοητικής ικανότητας οδηγών. Οι ασφαλιστικοί φορείς υποχρεούνται να ενημερώνουν σχετικά όλους τους ασφαλισμένους τους, καθώς και τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων του τόπου κατοικίας των δικαιούχων, με κάθε πρόσφορο τρόπο.

 

Όλοι οι μέχρι σήμερα δικαιούχοι αναπηρικής σύνταξης, καθώς και εκείνοι των οποίων η σχετική αίτηση εκκρεμεί και δεν κατέχουν άδεια οδήγησης, υποχρεούνται να καταθέσουν σχετική υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παράγραφος 1 του νόμου 1599/1986, όπως ισχύει, στον ασφαλιστικό τους φορέα, εντός μηνός από την ημερομηνία της σχετικής ειδοποίησης από τον φορέα. Οι ασφαλιστικοί φορείς υποχρεούνται να ενημερώνουν σχετικά τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων του τόπου κατοικίας των δικαιούχων με κάθε πρόσφορο τρόπο.

 

Οι παραπάνω διατάξεις δεν επηρεάζουν το συνταξιοδοτικό δικαίωμα των ενδιαφερομένων. Οι Δευτεροβάθμιες Ιατρικές Επιτροπές συνέρχονται και αποφασίζουν άμεσα και κατά προτεραιότητα για τις παραπάνω περιπτώσεις, οι δε κατεχόμενες άδειες οδήγησης συνεχίζουν να ισχύουν, περιορίζονται, αφαιρούνται ή ανακαλούνται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί ελαχίστων προϋποθέσεων σωματικής και ψυχοδιανοητικής ικανότητας οδηγών. Οι συνεδριάσεις των Δευτεροβάθμιων Ιατρικών Επιτροπών για την εξέταση των παραπάνω οδηγών δεν υπολογίζονται στον ανώτατο προβλεπόμενο αριθμό συνεδριάσεων ανά μήνα. Οι συνεδριάσεις για την ιατρική εξέταση αιτούντων ή δικαιούχων αναπηρικής σύνταξης δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 3 ανά μήνα.

 

Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω υποχρεώσεων ή ψευδούς δήλωσης από τους ενδιαφερομένους, οι άδειες οδήγησης αφαιρούνται για 3 μήνες και για την επαναχορήγησή τους μετά την παρέλευση του τριμήνου, απαιτείται η ιατρική εξέταση τους από Δευτεροβάθμιες Ιατρικές Επιτροπές.

 

Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι παρουσιάζουν προβλήματα κινητικότητας ή ακρωτηριασμού άκρου - άκρων ή μικτού τύπου (ορθοπεδικά - νευρολογικά) προβλήματα, η παραπάνω ιατρική εξέταση δύναται να γίνεται, αντί της Δευτεροβάθμιας Ιατρικής Επιτροπής, από εξειδικευμένο Κρατικό Ίδρυμα, όπως είναι το Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλο ισότιμο προς τη Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή όργανο.}

 

2. Η παράγραφος 11 του άρθρου 34 του νόμου [Ν] 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/1999) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{11. Ως παραβάτης των διατάξεων που ρυθμίζουν τη στάθμευση θεωρείται ο οδηγός του οχήματος που καταλαμβάνεται επ` αυτοφώρω και, σε περίπτωση απουσίας του οδηγού, ο κάτοχος αυτού. Εάν το όχημα ανήκει σε επιχείρηση ενοικιάσεως και είναι μισθωμένο, ως παραβάτης λογίζεται ο μισθωτής που προκύπτει από το μισθωτήριο συμβόλαιο.}

 

3. Στο τέλος του πέμπτου εδαφίου του ορισμού Κανονική διαμονή της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 19/1995 (ΦΕΚ 15/Α/1995), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 42 του νόμου 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α/2001), προστίθεται το εδάφιο:

 

{Η ρύθμιση αυτή δεν έχει εφαρμογή για αλλοδαπούς πολίτες κρατών εκτός αυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Νορβηγίας, της Ισλανδίας και του Λιχτενστάιν, οι οποίοι διαμένουν αποδεδειγμένα μόνιμα στη χώρα τουλάχιστον 3 έτη πριν αποκτήσουν τη σπουδαστική τους ιδιότητα.}

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 19/1995, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Σε περιπτώσεις που από την ιατρική γνωμάτευση προκύπτει ότι ο κάτοχος της άδειας οδήγησης δεν διαθέτει προσωρινά τις ελάχιστες απαιτούμενες προϋποθέσεις σωματικής και ψυχοδιανοητικής ικανότητας (ιάσιμες παθήσεις), τότε η άδεια οδήγησης αφαιρείται επ' αόριστον και επαναχορηγείται μόνο εφόσον, μετά από νέα πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια ιατρική εξέταση, ο ενδιαφερόμενος κριθεί ικανός, χωρίς να απαιτείται η υποβολή του σε νέα θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση και εξέταση.}

 

5. Η παράγραφος 4 του άρθρου 9 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 19/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Όταν μετά από ιατρική γνωμάτευση πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εξέτασης προκύπτει ότι ο οδηγός δεν διαθέτει τις ελάχιστες απαιτούμενες προϋποθέσεις σωματικής ή διανοητικής ικανότητας, ανακαλείται το δικαίωμα οδήγησης και αφαιρείται η σχετική άδεια, η οποία και ακυρώνεται.}

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών επιτρέπεται στην πόλη της Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια κατασκευής του Μετρό και της υποθαλάσσιας αρτηρίας, η κυκλοφορία επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων σε λεωφορειολωρίδες. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος προσωρινού μέτρου.

 

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δημόσιας Τάξης δύναται να ανατίθεται στη Διεύθυνση Διαβατηρίων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας η εκτύπωση των αδειών οδήγησης, που εκδίδονται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι προδιαγραφές ασφάλειας των αδειών οδήγησης και ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την προμήθεια των εντύπων των αδειών οδήγησης, τη διαδικασία εκτύπωσης τους, τη διαβίβαση τους από και προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με την εκτύπωση τους ζήτημα.

 

8. Οι πρακτικές εξετάσεις οδηγών και υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, που λαμβάνουν χώρα εντός του Νομού Αττικής, διενεργούνται από τους υπαλλήλους - εξεταστές των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και από τους υπαλλήλους - εξεταστές του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών δύναται, κατόπιν αιτήματος του οικείου Νομάρχη και εφόσον υπάρχει σχετική ανάγκη, να διαθέτει με απόφαση του υπαλλήλους - εξεταστές του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των υπόλοιπων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας για τη διεξαγωγή της πρακτικής εξέτασης οδηγών και υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.

 

9. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται τα μέτρα που είναι αναγκαία για τη διεξαγωγή, κατά τρόπο αντικειμενικό, διαφανή και αδιάβλητο, των θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων οδηγών και υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών. Τέτοια είναι και τα εξής μέτρα: το ηλεκτρονικό σύστημα συγκρότησης των επιτροπών πρακτικής εξέτασης, το μηχανογραφικό σύστημα θεωρητικής εξέτασης υποψήφιων οδηγών και οι ειδικά διαμορφωμένοι χώροι διεξαγωγής των εξετάσεων (πίστες).

 

10. Η παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης από εκπαιδευτές οδήγησης δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τις 14 εκπαιδευτικές ώρες ημερησίως. Για τον υπολογισμό του παραπάνω ανώτατου ημερήσιου αριθμού ωρών εκπαίδευσης, υπολογίζονται και οι ώρες απασχόλησης του εκπαιδευτή σε τυχόν δεύτερη εργασία, καθώς και οι ώρες πρακτικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών. Η παράβαση της παρούσας διάταξης επισύρει διοικητικές κυρώσεις, που καθορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 7 του άρθρου 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το νόμο [Ν] 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/1999) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 113 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.