Νόμος 3534/07 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Ρυθμίσεις θεμάτων δημόσιων και ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

I. 1. Τροποποιούνται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 6 του άρθρου 34 του νόμου 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α/2001) ως ακολούθως:

 

α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 34 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η απαγόρευση αυτή επεκτείνεται και στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δραστηριοποιούνται στον τομέα επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών. Η διάταξη αυτή τίθεται σε ισχύ εντός τριών (3) μηνών μετά τη δημοσίευση του παρόντος. Στο διάστημα αυτό οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για χορήγηση άδειας ίδρυσης Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων, ενώ σε διάστημα τριών (3) μηνών μετά τη λήξη του προηγούμενου διαστήματος θα πρέπει να έχουν κατατεθεί όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την άδεια ίδρυσης.}

 

β. Η παράγραφος 6 του άρθρου 34 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 ισχύουν και για την ίδρυση και λειτουργία δημόσιων Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 18 του νόμου 3897/2010 (ΦΕΚ 208/Α/2010).

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 35 του νόμου 2963/2001 τροποποιείται ως εξής:

 

{1. Τα ιδιωτικά Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων διενεργούν τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.}

 

3. α. Η περίπτωση α' του άρθρου 36 του νόμου 2963/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παράγραφος 1 του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986), με την οποία να βεβαιώνεται, σε περίπτωση ίδρυσης ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων αυτοκινήτων ή μικτού τοιούτου (αυτοκινήτων και μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων), η κατοχή ή κυριότητα: - οικοπέδου ή όμορων οικοπέδων, συνολικής επιφάνειας τουλάχιστον 1.500 m2 σε περιοχές, εκτός αυτών της αμιγούς κατοικίας, των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, εντός σχεδίου πόλεως ή εντός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 ή οριοθετημένων σύμφωνα με τους όρους του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) ή γηπέδου επιφάνειας τουλάχιστον 4.000 m2 σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές (όπως αυτές περιγράφονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του παρόντος) για όλη την Επικράτεια.

 

Ειδικά για την ίδρυση ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων που έχουν ως αποκλειστικό έργο τον τεχνικό έλεγχο των μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων (ήτοι των αμιγών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων ΜΟΤΟ) απαιτείται η κυριότητα ή κατοχή: οικοπέδου επιφάνειας τουλάχιστον 500 m2 σε περιοχές, εκτός αυτών της αμιγούς κατοικίας, των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, εντός σχεδίου πόλεως ή εντός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 ή οριοθετημένων σύμφωνα με τους όρους του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) ή γηπέδου επιφάνειας τουλάχιστον 750 m2 σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές, όπως αυτές περιγράφονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του παρόντος για όλη την Επικράτεια, υπό την προϋπόθεση ότι θα καλύπτονται οι εκάστοτε ισχύοντες όροι αρτιότητας.}

 

β. Η περίπτωση β' του άρθρου 36 του νόμου 2963/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής, με κατάλληλη κλίμακα, στο οποίο αποτυπώνεται το οικόπεδο και η συνολική έκταση του που απαιτείται για την εν γένει διαμόρφωση του Ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων, καθώς και περιμετρική ζώνη 150 m από τα όρια του οικοπέδου ή γηπέδου κατά περίπτωση και όλα τα λοιπά στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 34. Το τοπογραφικό διάγραμμα υπογράφεται από τον κατά νόμο υπεύθυνο μηχανικό.

 

Το ανωτέρω διάγραμμα θεωρείται από την αρμόδια πολεοδομική αρχή, μόνο όσον αφορά το επιτρεπτό ή μη της χρήσεως του ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων στην περιοχή.}

 

γ. Η περίπτωση ε' του άρθρου 36 του νόμου 2963/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ε. Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης από την αρμόδια για την οδό υπηρεσία για τα εκτός σχεδίου και εκτός οικισμών ιδρυόμενα Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του βασιλικού διατάγματος 465/1970 (ΦΕΚ 150/Α/1970), όπως αυτό ισχύει.}

 

δ. Η περίπτωση ζ' του άρθρου 36 του νόμου 2963/2001 καταργείται και η περίπτωση

 

η' αριθμείται ως ζ'.

 

4. Στο άρθρο 37 του νόμου 2963/2001:

 

α. Η περίπτωση η' της παραγράφου 1 καταργείται και οι περιπτώσεις στ' και ζ' αντικαθίστανται ως εξής:

 

{στ. Στελέχωση με το αναγκαίο ελεγκτικό και άλλο προσωπικό, πιστοποιημένο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται το αναγκαίο για τη λειτουργία του Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων προσωπικό και τα προσόντα του.

 

ζ. Διαπίστευση του Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων, ως προς τον περιοδικό και εκούσιο τεχνικό έλεγχο, από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης του νόμου [Ν] 2231/1994 (ΦΕΚ 139/Α/1994) ή άλλο φορέα διαπίστευσης κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως Φορέα Ελέγχου Τύπου Α' σύμφωνα με το αντίστοιχο Τυποποιητικό Παράρτημα του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/EC 17020.}

 

β. Η παράγραφος 4, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του νόμου 3245/2003 (ΦΕΚ 110/Α/2003), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Τα δημόσια Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων διαπιστεύονται ως προς τον περιοδικό και εκούσιο τεχνικό έλεγχο από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης ή άλλο φορέα διαπίστευσης κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως Φορέα Ελέγχου Τύπου Α', σύμφωνα με το αντίστοιχο Τυποποιητικό Παράρτημα του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020 μέχρι 31-12-2008.}

 

5. Το άρθρο 39 του νόμου 2963/2001, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του νόμου 3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α/2006), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 39:Αντίτιμο για τη διενέργεια του τεχνικού ελέγχου

 

1. Τα ιδιωτικά Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων υποχρεούνται να υποβάλλουν στη Διεύθυνση Ασφάλειας Χερσαίων Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών τους, που κάθε φορά ισχύει. Ποσοστό 10% από το καταβαλλόμενο, από τους ιδιοκτήτες των οχημάτων, καθαρό ποσό (μη συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας) για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο, αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο για την παραχώρηση σε αυτά του δικαιώματος διενέργειας του ελέγχου αυτού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος απόδοσης του ως άνω ποσοστού από τα ιδιωτικά Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων, η δυνατότητα σύνταξης τιμοκαταλόγου με διαφοροποίηση ανά ημέρα και ώρα προσέλευσης ή ανά κατηγορία ελεγχόμενων χρηστών ή κατά κατηγορία οχήματος, ο τρόπος υποβολής του τιμοκαταλόγου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης ισχύουν οι διατάξεις της υπ' αριθμού Φ2/57216/7383/04-10-2002 (ΦΕΚ 1323/Β/2002) κοινής απόφασης των ανωτέρω Υπουργών.

 

2. Στους υπαλλήλους του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, καθώς και στους Επιθεωρητές του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, οι οποίοι, εκτός της έδρας της υπηρεσίας τους, είτε διενεργούν αυτοψίες σε ιδιωτικά Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων πριν τη χορήγηση άδειας λειτουργίας είτε επιθεωρούν τα ήδη λειτουργούντα, προκειμένου να διαπιστώσουν τη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εύρυθμη λειτουργία τους, καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται κατ' αποκοπή για κάθε αυτοψία που διενεργείται και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των εκατό (100) ευρώ. Κανείς υπάλληλος δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε περισσότερες από τρεις αυτοψίες μηνιαίως. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την ανωτέρω αποζημίωση βαρύνουν τον ειδικό λογαριασμό του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών που προβλέπεται στο νομοθετικό διάταγμα [Ν] 638/1970 (ΦΕΚ 173/Α/1970). Η παραπάνω αποζημίωση δύναται να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών.}

 

II. Στο άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 355/1994 (ΦΕΚ 189/Α/1994) αντικαθίσταται η παράγραφος 6 και προστίθεται παράγραφος 7, ως ακολούθως:

 

{6. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζονται τα συνοδευτικά των αιτήσεων αποδεικτικά στοιχεία και δικαιολογητικά, όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την υλοποίηση του υπόψη συστήματος εξετάσεων και τα της έκδοσης και ανανέωσης των Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Κατάρτισης.

 

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται και αναπροσαρμόζονται:

 

α. Η αμοιβή των εξεταστικών επιτροπών και επιτηρητών των εξετάσεων που διενεργούνται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

 

β. Η αμοιβή των υπαλλήλων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που ασκούν την εποπτεία, τον έλεγχο και την επιθεώρηση των σχολών που παρέχουν την ανωτέρω κατάρτιση.

 

γ. Το ύψος των εξετάστρων που καταβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις προς απόκτηση πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, που διενεργούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, τα οποία κατατίθενται στον ειδικό λογαριασμό του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών που προβλέπεται στο νομοθετικό διάταγμα [Ν] 638/1970 (ΦΕΚ 173/Α/1970), τον οποίο βαρύνουν και οι αμοιβές των περιπτώσεων α' και β' της παρούσας διάταξης.

 

δ. Η τιμή διάθεσης, από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, των εκδιδόμενων από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών βιβλίων και κατά περίπτωση ερωτηματολογίων, σχετικά με την επιμόρφωση και εξέταση των υποψήφιων για την απόκτηση της άδειας οδήγησης οδηγών και την απόκτηση πιστοποιητικών κατάρτισης οδηγών για οδικές μεταφορές, καθώς και των εντύπων των αδειών οδήγησης, ως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Τα έσοδα από τη διάθεση των ανωτέρω αποτελούν έσοδο του αναφερόμενου στην προηγούμενη παράγραφο λογαριασμού και διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών της συγγραφής και έκδοσης τους, καθώς επίσης και της συγγραφής και έκδοσης των απαραίτητων εντύπων.

 

ε. Κάθε άλλη δαπάνη σχετική με την υλοποίηση του παρόντος διατάγματος.}

 

III. Στο άρθρο 5 του νόμου [Ν] 1350/1983 (ΦΕΚ 55/Α/1983):

 

1. Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Ανεξάρτητα από την επιβολή του προστίμου, κατά τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 86 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (νόμος [Ν] 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/1999)), όποιος προσκομίζει εκπρόθεσμα σε Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων το όχημα του για αρχικό ή επαναληπτικό έλεγχο, πλέον του προβλεπόμενου από τις ισχύουσες διατάξεις τέλους διενέργειας του ελέγχου, υπόκειται και στην καταβολή πρόσθετου ειδικού τέλους. Το πρόσθετο αυτό τέλος δεν υπόκειται σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και ισούται:

 

α. με το πενήντα τοις εκατό (50%) του καταβαλλόμενου για την κατηγορία του οχήματος τέλους διενέργειας αρχικού ελέγχου, όταν το όχημα προσκομίζεται εκπρόθεσμα για αρχικό έλεγχο, μέχρι και δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες.

 

β. με εκατό τοις εκατό (100%) του καταβαλλόμενου για την κατηγορία του οχήματος τέλους διενέργειας αρχικού ελέγχου, όταν το όχημα προσκομίζεται εκπρόθεσμα για αρχικό έλεγχο, πέραν των δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών.

 

γ. με το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του καταβαλλόμενου για την κατηγορία του οχήματος τέλους διενέργειας επαναληπτικού ελέγχου, όταν το όχημα προσκομίζεται εκπρόθεσμα για επαναληπτικό έλεγχο, πέραν των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών.}

 

2. Η παράγραφος 5 καταργείται.

 

3. Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας δύναται να παραταθεί η ημερομηνία υποχρέωσης για τεχνικό έλεγχο των οχημάτων με έδρα νομό της Περιφέρειας που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του οικείου Νομάρχη, σε περίπτωση που τα λειτουργούντα δημόσια και ιδιωτικά Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων του νομού αδυνατούν να προβούν στον έλεγχο τους ή όταν συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι τοπικού χαρακτήρα.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.