Νόμος 2963/01 - Άρθρο 34

Άρθρο 34: Ίδρυση ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων ιδρύονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα και έχουν ως αποκλειστικό έργο τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων που ορίζονται στο προηγούμενο άρθρο. Καθένα από τα παραπάνω πρόσωπα δεν μπορεί να ιδρύσει περισσότερα των 7 ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων στο σύνολο της Επικράτειας.

 

2. Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων δεν δύναται να ιδρυθούν από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εμπορίας αυτοκινήτων ή από σύζυγο ή συγγενικά πρόσωπα πρώτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας των ανωτέρω φυσικών προσώπων ή θυγατρικές εταιρίες των ανωτέρω νομικών προσώπων, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 42Ε του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920.

 

Η απαγόρευση αυτή επεκτείνεται και στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δραστηριοποιούνται στον τομέα επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών. Η διάταξη αυτή τίθεται σε ισχύ εντός τριών (3) μηνών μετά τη δημοσίευση του παρόντος. Στο διάστημα αυτό οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για χορήγηση άδειας ίδρυσης Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων, ενώ σε διάστημα 3 μηνών μετά τη λήξη του προηγούμενου διαστήματος θα πρέπει να έχουν κατατεθεί όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την άδεια ίδρυσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 1)α του άρθρου 16 του νόμου 3534/2007 (ΦΕΚ 40/Α/2007).

 

2. (πρώην 3) Η ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων επιτρέπεται:

 

Α) Για την Περιφέρεια Αττικής και Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης σε εντός σχεδίου πόλεως περιοχές με χρήσεις μη οχλούσας βιομηχανίας - βιοτεχνίας, οχλούσας βιομηχανίας - βιοτεχνίας και χονδρεμπορίου, κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 αντίστοιχα του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987), καθώς και σε περιοχές με χρήσεις χονδρικού εμπορίου, εγκαταστάσεων μέσων μαζικής μεταφοράς, παραγωγικών δραστηριοτήτων χαμηλής και μέσης όχλησης και παραγωγικών εγκαταστάσεων υψηλής όχλησης κατά την έννοια των άρθρων 22, 23, 25 και 29 αντίστοιχα του νόμου 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014).

 

Β) Σε ολόκληρη την Επικράτεια, περιλαμβανομένης και της Περιφέρειας Αττικής και Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, σε περιοχές εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή εκτός ορίων οικισμού προϋφιστάμενων του έτους 1923 ή εκτός ορίων οικισμού οριοθετημένων, σύμφωνα με τους όρους του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος, όπου είτε δεν έχουν καθοριστεί χρήσεις είτε εάν έχουν καθοριστεί και έχουν περιεχόμενο ως ανωτέρω υπό (Α) περιγράφεται.

 

Άδειες δόμησης ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων που έχουν εκδοθεί νομίμως πριν την ισχύ της παρούσας διάταξης διατηρούνται σε ισχύ.

 

Οι εγκαταστάσεις των ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων εντάσσονται στην κατηγορία των χαμηλής όχλησης εγκαταστάσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 21 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014).

 

3. (πρώην 4). Τα ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων δεν μπορούν να συστεγάζονται με συνεργεία επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, με εταιρείες εισαγωγής και εμπορίας αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μοτοποδηλάτων και ανταλλακτικών αυτών, με εγκαταστάσεις επιχειρήσεων οδικής βοήθειας, καθώς και με γραφεία μηχανολόγων ή και ηλεκτρολόγων μηχανικών. Αν σε οικόπεδο ή γήπεδο χρησιμοποιείται ένα τμήμα αυτού για την εγκατάσταση και λειτουργία Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις αρτιότητας για τη συγκεκριμένη περιοχή, η ανωτέρω απαγόρευση ισχύει για το τμήμα του οικοπέδου ή γηπέδου που χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση και τη λειτουργία του Ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 54 του νόμου 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/2018).

 

4. (πρώην 5) Απαγορεύεται η εγκατάσταση Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων σε απόσταση μικρότερη των 100 m από νοσοκομείο ή κλινική, από αποθήκες εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών, από τα όρια κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και από κηρυγμένα μνημεία, από παιδικούς σταθμούς, από σχολεία μέσης ή κατώτερης εκπαίδευσης, από ιδρύματα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης και από ενοριακούς ναούς και σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς, σταθερής τροχιάς και λεωφορείων. Η απόσταση αυτή μετριέται από το περίγραμμα του οικοπέδου του Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων και των ως άνω κτηρίων ή εγκαταστάσεων

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014).

 

5. (πρώην 6) Οι διατάξεις της παραγράφου 5 ισχύουν και για την ίδρυση και λειτουργία δημόσιων Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1)β τουάρθρου 16 του νόμου 3534/2007 (ΦΕΚ 40/Α/2007).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.